WTS: Alleen in uitzonderlijke situaties overheidscompensatie na rampen

Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Persbericht ministerraad
23 juni 2006

Alleen in uitzonderlijke situaties overheidscompensatie na rampen

Slachtoffers van een ramp krijgen van de overheid alleen nog een financiële tegemoetkoming voor de opgelopen schade als ze zich tegen die schade redelijkerwijs niet konden verzekeren, de schade niet elders kunnen verhalen en de schade niet aan eigen schuld te wijten is. Wanneer mensen zich om welke reden dan ook niet verzekeren terwijl dat wel mogelijk was, past het niet om de gevolgen van die keuze zonder meer voor rekening van de samenleving te laten komen. De overheid wil niet alleen terughoudend zijn in de financiële tegemoetkoming, maar ook voorkomen dat er allerlei ad hoc- regelingen komen om slachtoffers financieel te compenseren voor geleden schade.

Dit staat in de kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten waar de ministerraad op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee heeft ingestemd. De kabinetsreactie zal naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Tot nu toe kregen in sommige gevallen slachtoffers van rampen van overheidswege een, soms ruime, tegemoetkoming, terwijl zij zichzelf tegen die schade hadden kunnen verzekeren. Hierdoor ontstaat de verwachting dat de overheid uiteindelijk wel betaalt en wordt onwenselijk gedrag van burgers in de hand gewerkt. De prikkel voor burgers om zich adequaat te verzekeren wordt daarmee immers ondergraven.

Vergoeding van rampschade zal in de eerste plaats via het aansprakelijkheidsrecht moeten worden afgewikkeld. De beste waarborg dat schade ook daadwerkelijk zal worden vergoed is een aansprakelijkheidsverzekering. Er zal daarom een onderzoek worden gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering, dan wel een aansprakelijkheidsverzekering als voorwaarde voor de vergunningverlening voor bedrijven die een groter risico vormen dan normaal.

Voor schade die niet verhaalbaar is, is het van belang dat mensen zichzelf zoveel mogelijk verzekeren. Het kabinet zet dan ook in op vergroting van de private verzekerbaarheid van ramprisico’s. Gegeven het grote maatschappelijke belang zal hierbij prioriteit worden gegeven aan het verzekerbaar maken van natuurrampen, zoals overstromingsrisico’s.

In het uiterste geval blijft de WTS (Wet Tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen) als vangnet dienen voor schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet elders verhaalbaar en niet aan de eigen schuld van de gedupeerde te wijten is. De vangnetfunctie van de WTS wordt uitgebreid met een tegemoetkoming in personenschade (letselschade en inkomensderving). Immateriële schade komt niet voor tegemoetkoming in aanmerking. Het kabinet wil de uitvoering van de WTS verbeteren, waardoor het proces van schadeafwikkeling sneller en doelmatiger verloopt.

RVD, 23.06.2006

GEEN REACTIES