DEEL 16 : EU Commissie stelde inhoud IPID definitief vast

'Intermediair moet zich specialiseren'

Vervolg op publicatie d.d. 9 maart 2017
Inhoud van het Informatie Document voor Verzekeringsproducten thans definitief vastgesteld door middel van een zogeheten uitvoeringsverordening.

Vorige week, op 11 augustus 2017 heeft de Europese Commissie de uitvoeringsverordening bekrachtigd waarin is vastgelegd welke informatie specifiek dient te worden verstrekt aan cliënten die een schadeverzekeringsproduct afsluiten.

Transparante aanbieders kind van de rekening door nieuwe richtlijn
Het is een eerste goedbedoelde poging om de verzekeringsmarkt bij de hoorns te vatten, maar of dit nu de transparantie gaat bieden waarop het intermediair en zijn consumenten zitten te wachten, dat waagt onze redactie te betwijfelen. De richtlijn bevat nog veel onduidelijkheden, open einden en tegenstrijdigheden, blijkt uit een analyse van Findinet. Voor aanbieders die nu al wel transparant zijn in hun communicatie over een verzekeringscontract, kan deze richtlijn daarom nadelig uitpakken. De AFM heeft desgevraagd laten weten dat zij pas na bestudering van de uitvoeringsverordening kan reageren op de door Findinet voorgelegde vraagstukken.

Gelijke monniken, gelijke kappen
Gelijk speelveld voor personen of instellingen, zoals adviserende tussenpersonen, beursmakelaars, bankverzekeraars, Direct Writers, intermediaire verzekeraars, gevolmachtigde agenten, reisagenten en autoverhuurbedrijven, die immers allemaal verzekeringsproducten mogen en kunnen distribueren. Ook als dat “op afstand” gaat, dus via internet.

Deze verordening vloeit voort uit artikel 20, lid 8, van Richtlijn (EU) 2016/97.
Daarin staat dat Consumenten hetzelfde beschermingsniveau genieten ondanks de verschillen tussen de distributiekanalen.

Om te garanderen dat hetzelfde beschermingsniveau geldt en dat de consument kan vertrouwen op vergelijkbare normen, met name op het gebied van openbaarmaking van informatie, is een gelijk speelveld tussen distributeurs vanzelfsprekend essentieel.

Zie ook eerdere publicaties van Findinet.
Aanbieders die binnen de EU schadeverzekeringsproducten aanbieden, zijn op grond hiervan verplicht cliënten een informatiedocument (IPID) ter hand te stellen dat voldoet aan de eisen die in de nieuwe verordening specifiek zijn vastgesteld.
Het gaat hier om informatie die de aanbieder van het product voorafgaande aan het afsluiten van een schadeverzekering verplicht is te verstrekken aan de aspirant cliënten.

Het IPID bestaat uit 2 pagina’s A4.
Wanneer een ontwikkelaar niet twee maar drie kanten van een A4-blad gebruikt, moet hij, wanneer de bevoegde autoriteit daarom vraagt, in staat zijn aan te tonen dat meer ruimte nodig is.

Eenvoudige taal.
De gebruikte taal moet eenvoudig zijn, dus goed te begrijpen voor
een gewone consument.

Lettertype
De omvang van het in het IPID gebruikte lettertype (corps) mag niet kleiner zijn dan 1,2 mm. Op grond van genoemde EU richtlijn, moet het document goed leesbaar zijn in zwart e/o grijstinten, ook indien het is gekopieerd of wordt afgedrukt.

Pictogrammen verplicht
Het IPID van een product moet zijn voorzien van uniforme pictogrammen, zodat iedere consument snel kan zien welk onderwerp het betreffende onderdeel betreft.

Subrubrieken
Het gebruik van Sub-rubrieken is toegestaan indien dat nodig is.
* Maar wat is een sub-rubriek ?
Wat daaronder wordt verstaan, wordt niet beschreven.

* En of het toepassen van sub rubrieken mag leiden tot vergroting van
de maximale afmeting t.w. 2 x A4, wordt ook niet duidelijk gemaakt.

Layering en Popups toegestaan
Het gebruik van digitale tools, zoals layering en pop-ups, is toegestaan op voorwaarde dat alle hierna A t/m F genoemde informatie wordt verschaft in het centrale gedeelte (???) van het IPID  en dat het gebruik van die tools de aandacht van de cliënt niet afleidt van de inhoud van het hoofddocument.
Via layering en pop-ups verschafte informatie mag geen marketing- of advertentiemateriaal bevatten.

Eerste bladzijde : 
1) Eensluidende titel verplicht
Op de eerste bladzijde moet een eensluidende titel staan t.w. : INFORMATIEDOCUMENT OVER HET VERZEKERINGSPRODUCT”.
Direct naast de titel mag de aanbieder zijn logo toevoegen.

2) Wie is de aanbieder ?
De aanbieder moet zich nadrukkelijk presenteren door vermelding
van:
– zijn naam,
– de lidstaat van vestiging,
– zijn status uit toezichtsoogpunt en
– het nummer van zijn vergunning tot handelen binnen de genoemde status.
Hoe te handelen bij co-assurantie ?  
de aanbieder van een verzekeringsproduct kan ook een tussenpersoon zijn die de verzekering heeft ondergebracht bij meer dan één verzekeraar. Zoals beursmakelaars of gevolmachtigde agenten dat doen.
* Maar het uitvoeringsdocument maakt geen melding van een verplichting om in dat geval informatie te verstrekken over de namen en de aandelen van de risicodragers.

3) Verklaring m.b.t. pre-contractuele informatie
De aanbieder moet prominent zichtbaar verklaren welke pre-contractuele en contractuele informatie hij heeft verstrekt. Deze verklaring dient onmiddellijk onder de naam van de ontwikkelaar van het schadeverzekeringsproduct te staan.
(pre-)contractuele informatie :
* of daaronder tevens de informatie valt die d.m.v.
digitale documenten via internet ter kennis van cliënten kan zijn verstrekt of beschikbaar is, wordt niet toegelicht.

* Overigens :  Gaat het hier om het verstrekken van de informatie zelf, of om verwijzingen naar de documenten waarin deze informatie kan zijn aangeboden?
Verstrekte informatie / aanvraagformulier
* In de verordening troffen wij geen verplichting aan van de
aanbieder de cliënt informatie te verstrekken over de door of
namens de contractant digitaal 
verstrekte informatie/vragenformulier.
Transparantie cruciaal
Het is immers van cruciaal
belang dat cliënten zowel voorafgaande 
aan als na het afsluiten van een verzekeringscontract kunnen controleren of en zo ja welke informatie door of namens hen via digitale wegen is verworven door de aanbieder van het verzekeringsproduct.
Anders is het voor hen immers nooit inzichtelijk welke waarde
 de aanbieder aan die informatie heeft toegekend bij het accepteren van een nog af te sluiten of afgesloten verzekering.
Het gevolg kan 
immers zijn dat verzekeraars een schade op grond van die informatie zouden kunnen afwijzen. Ook het adviserende intermediair moet dergelijke zaken ook achteraf kunnen controleren.
Bijlage
De verordening bevat een duidelijke bijlage, waarin nog eens exact wordt weergegeven welke rubrieken het IPID moet bevatten. Deze rubrieken zijn :
A) Welke soort verzekering is dit ?
   (Beschrijving van de verzekering)
   Verzekerde belangen :
   In de verordening troffen wij geen informatieplicht aan omtrent de
wel / niet
  verzekerde onderdelen van een verzekeringspakket.
   Voorbeeld : 

   Een autoverzekering bevat drie onderdelen :
   Een client besluit zich wel te verzekeren voor aansprakelijkheid, maar
   hij besluit geen casco-dekking of rechtsbijstand af bij deze
   aanbieder onder te brengen.
   Dan is het toch van belang dat de cliënt duidelijk kan zien welke
   onderdelen wel en welke niet door hem zijn geactiveerd.
   

B) Wat is verzekerd ?
(Beschrijving van de verzekerde gevaren)
Noot : indien meerdere gevaren gedekt zijn, dient dit benadrukt te
     worden d.m.v. een groen vinkje
     Verzekerde som.
     In de uitvoeringsverordening staat dat in deze rubriek B) van het
IPID tevens 
melding moet worden gemaakt van de verzekerde som.
     Echter : als er sprake is van een verzekeringspakket, dan is er
sprake van meerdere belangen die ieder een eigen verzekerde limiet
zullen kennen
.
Of valt dit nu juist onder de eerder genoemde Layering ?
     Wat is verzekerd ?
  * Of het bij deze rubriek nu gaat om de gedekte gevaren of om de
verzekerde belangen is onduidelijk.
Gevaren kennen geen verzekerde som, belangen wel.

C)  Zijn er dekkingsbeperkingen ?
(Beschrijving van omstandigheden waarbij schade door een
gedekte gebeurtenis toch niet is gedekt.)
      Noot : indien gevaren niet gedekt zullen zijn, dient dit

      benadrukt te worden d.m.v. een oranje uitroepteken.  
D) Wat is niet verzekerd ?
(Beschrijving van de niet verzekerde gevaren)
Noot : indien meerdere gevaren niet gedekt zijn, dient dit benadrukt
    te worden d.m.v. een rood x-teken.  
E) Waar ben ik gedekt ?
    (Beschrijving van de Geografische limitering)
     Noot : indien daaronder meerdere gebiedsdelen vallen, dan dient dit
benadrukt
te worden d.m.v. een blauw vinkje

F) Welke zijn mijn verplichtingen ?
     (Welke afspraken moet ik nakomen binnen het kader van de
      verzekeringsdekking)
Geen transparantie over de samenstelling van de lasten per
gedekt belang

* In de verordening troffen wij geen verplichting aan van de

   aanbieder informatie te verstrekken over de samenstelling van de
   premielasten per verzekerd belang.
* Een informatieplicht  m.b.t. indexering van verzekerde
   waarden, premies of kosten ontbreekt eveneens.
* Zo hebben wij ook geen informatieplicht  aangetroffen t.a.v. door de
aanbieder erkende no-claim / bonus
malus rechten.
G) Wanneer en hoe betaal ik ?
    (Het gaat hier om de financiële verplichtingen van de contractant)
H) Wanneer begint en eindigt de dekking ?
    (Informatie over de 1e contracttermijn van de overeenkomst)
I) Hoe zeg ik het contract op ?
     Informatie over de mogelijkheden om het contract te beëindigen.

Het lijkt ons schier ondoenlijk een adequaat IPID op te stellen op basis van de thans voorgenomen wetgeving. En dat is voor transparante aanbieders zeer nadelig, omdat hen zo de kans wordt ontnomen een document op te stellen dat wel de toets der kritiek kan doorstaan.

Per 23 februari 2018 van kracht
Het ziet ernaar uit dat deze regelgeving direct werkend wordt vanuit Europa, zonder dat deze in de Nederlandse wet hoeft te worden geïmplementeerd (tenzij deze strijdig is met de aanstaande wet- en regelgeving).
Datum van inwerkingtreding is zoals voor de gehele IDD 23 februari 2018.

Wordt vervolgd : Zie deel 17

GEEN REACTIES