DEEL 17 : OpenC toont als eerste in Nederland een IPID

Vervolg op publicatie d.d. 17 augustus 2017

Videopresentatie (LINK)
Vandaag heeft Rekencentrum OpenC als eerste getoond hoe zij invulling geeft aan de nieuwe Europese verplichting voor aanbieders van verzekeringsproducten om een Informatie Document IPID) aan te leveren voordat een verzekeringsovereenkomst tot stand wordt gebracht. verzekeraars
Achtergrondinformatie:
OpenC Rekencentrum biedt geautomatiseerde polisverwerking aan assurantieadviseurs, gevolmachtigde agenten, assurantiemakelaars en verzekeraars die hun verzekerings-producten rechtstreeks aanbieden.
Baas in eigen buik
Dat het bezit van een eigen database van levensbelang is, getuigd wel van de principiële keuze die een cliënt (tussenpersoon/reisbureau) in 2012 maakte. Die heeft sindsdien alle doorlopende en aflopende reisverzekeringen vanuit meer dan 180 bijkantoren laten verwerken door OpenC. Polisverwerking onder eigen label. In geval van opzegging is het dan een fluitje van een cent om een nieuwe verzekeraar toe te wijzen.
IPID op maat ?
IPID staat voor: Insurance Product Information Document.
Findinet publiceerde al eerder over de nieuwe verplichting die de Europese Commissie heeft opgelegd aan de aanbieders van verzekeringsproducten. Het document is in feite een verslaglegging die betrekking heeft op de verzekeringsovereenkomst zoals deze is aangeboden. Het gaat niet om een standaard document, maar om een document waarin “op maat” en op transparante wijze alle voor de klant relevante zaken aan de orde komen.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

Al over 5 maanden van kracht
De verplichting tot het aanleveren van een IPID, geldt reeds vanaf 23 februari 2018.
Zie het artikel d.d. 17 augustus jl. op Findinet.
Het is dus wel de hoogste tijd dat verzekeraars en intermediair zich ter dege voorbereiden.

Informatie Dossier vanwege Modulaire samenstelling
OpenC heeft er voor gekozen om de IPID te verwerken in een Informatie Dossier.
Dat was noodzakelijk, omdat klanten van OpenC in het door haar ontwikkelde model niet één, maar een pakket met 14 of meer verzekeringsproducten simultaan moeten kunnen aanbieden en verwerken.
Over IPID
De Europese Commissie heeft dus bepaald dat alle aanbieders van verzekeringsproducten een IPID bij de klant dienen af te leveren waarin de voor de consument meest relevante zaken schriftelijk worden vastgelegd.

Van Buren :Helaas is de EC er niet in geslaagd regels op te stellen die voor de verzekeringsmarkt duidelijk en concreet in te vullen zijn. Althans de gepubliceerde tekst biedt weinig concrete houvast.” Zie artikel Findinet.
Maar in praktische zin komt het er op neer dat in het door hen beoogde Informatie Document (IPID) onder meer de navolgende zaken aan bod komen :
1) de naam en het adres van de aanvrager van de verzekering
2) de relevante geografische informatie (locatie of regionale limitering);
3) de doelstelling van de verzekering (welke belangen men het verzekeringsproduct kan
verzekeren);
4) omschrijving van de belangen die deel uit maken van het verzekeringsvoorstel;
5) het benoemen van de verzekerde sommen van deze belangen;
6) het benoemen van de belangen die geen deel uit maken van dit specifieke voorstel;
7) informatie over de gevaren of gebeurtenissen waarvoor bij schade vergoeding in het
vooruitzicht wordt gesteld;
8) informatie over schadepreventieve verplichtingen waaraan de verzekerde moet voldoen;
9) informatie over de aanbieder van het product incl. het nummer van zijn vergunning;
10) informatie over de verzekeraars die het risico dekken incl. info over hun vergunning;
11) informatie over de gevaren die standaard in de voorwaarden zijn uitgesloten
(zoals atoomoorlog, overstroming en aardbevingen);
12) informatie over de brochures, documenten of websites die de aanbieder beschikbaar
heeft t.b.v. hun cliënten;
13) informatie over gebeurtenissen die op polisniveau zijn uitgesloten;
14) informatie over aanvang en einde/opzegging van de overeenkomst.

De onderwerpen moeten verplicht worden gemarkeerd door Iconen :
“Het was geen sinecure om deze feiten te destilleren uit de gepubliceerde verordening.

Ook het daarbij verstrekte praktische ‘voorbeeld’ biedt weinig houvast. Maar wij zijn er dus toch in geslaagd om een concreet plan te maken voor het leveren van IPID’s die onze klanten naar eigen inzicht kunnen invullen.
Informatie Dossier
Van Buren :OpenC heeft er voor gekozen om de verplichte kost te verwerken in een Informatie Dossier (ID). Binnen dat ID kunnen meerdere IPID’s worden verwerkt, zodat de klant zich maximaal kan oriënteren over de voorgestelde verzekeringsvorm. Zeker als er sprake is van een verzekeringspakket, is het simpelweg noodzakelijk om meerdere IPID’s te verwerken. Zoals in het geval van een Motorrijtuigverzekering met of zonder cascodekking, met of zonder rechtsbijstand en/of auto inzittenden. Dan volstaat een enkelvoudige IPID niet, want de verschillende onderdelen dekken heel andere belangen.”

Ja, want voor zoverre mij bekend is, heeft binnen Europa nog geen enkele andere organisatie het aangedurfd een IPID te publiceren die gebaseerd is op de nieuwe wetgeving. 
Transparantie vervangt fotokopietje
Wij presenteren thans een document dat zo is ingesteld, dat zelfs de digitale communicaties van consumenten daarin zijn opgenomen. Vroeger vulden mensen een aanvraagformulier in en je assurantieadviseur maakte daarvan een fotokopietje. Mocht de verzekeraar zich ooit beroepen op foute informatie of verzwijging, dan kon je altijd bij je adviseur terecht om te kijken of dat inderdaad het geval was.
Maar die tijden zijn voorbij. Nu geschieden veel communicaties via websites en dan heb je dus geen enkel tastbaar bewijs omtrent de door of namens jou aangeleverde informatie.
Wij hebben dat probleem meteen opgelost, want ook die informatie maakt desgewenst deel uit van het ID dat wij thans presenteren.
AFM controleert alleen achteraf
De redactie van Findinet heeft de AFM verzocht te bevestigen of het door OpenC gepresenteerde model voldoet aan de nieuwe wetgeving. Helaas is de AFM niet bereid of in staat dat te bevestigen.
Het paard achter de wagen spannen
Pas na ontvangst van klachten over de inhoud van het door een aanbieder aangeleverde IPID, zal de AFM bezien of de wet inderdaad is overtreden.
Dat is erg onpraktisch, maar het is niet anders. Wellicht zinvol de Nationale Ombudsman hierover eens om advies te vragen.
Gemiste kans
De kans op het voeren van een geharmoniseerd beleid t.a.v. IPID’s is daarmee vrijwel verkeken.
Exemplaar bekijken
Wie een exemplaar wil bekijken van het door OpenC ontwikkelde Informatie Dossier, kan terecht op de website van de fictieve verzekeraar www.verzekerUnu.nl .

Wordt vervolgd : zie DEEL 18

GEEN REACTIES