Deel 5 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen/ “Informatiedocument ” voortaan verplichte kost.

Vervolg op publicatie 04

EU Commission logo

In deze column vraag ik uw gewaardeerde aandacht voor een onderwerp waarvoor de meesten onder u tot op de dag van vandaag weinig of geen onderzoek heeft gedaan.

In de eerste publicatie van deze reeks, heb ik u globaal geïnformeerd over de meest opvallende veranderingen die ons te wachten staan n.a.v. de 2e Richtlijn Verzekeringsdistributie.

Door Hans van Ommen

In de komende publicaties zal ik nader in gaan op een specifiek onderwerp waarvan ik een aantal reeds heb benoemd in de 1e publicatie.

Informatieplicht
Thans vraag ik uw aandacht voor een bijzonder ingrijpende verplichting die in de 2e Richtlijn wordt geïntroduceerd.
Het gaat hier om de plicht tot het aanleveren van informatie, verstrekt in een document dat voorafgaand aan het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst door de cliënt moet zijn ontvangen. Let wel : hier volstaat het verzenden niet, want de cliënt moet de informatie ook hebben ontvangen.
D.m.v. het informatiedocument informeert u de cliënt :
1) over de achtergrond van de verzekeraar (art. 18);
2) (indien relevant) over de achtergrond van de verzekeringstussenpersoon (art. 18);
3) inzake belangenverstrengeling tussen verzekeraars en adviseurs (art. 19);
4) over de beloningen die adviseurs in loondienst en/of extern zullen ontvangen (art. 19);
5) over het verzekeringsproduct en de daarmee verzekerde belangen (art.20);
6) informatie over het soort verzekering;
7) een samenvatting van de verzekeringsdekking, inclusief de belangrijkste verzekerde risico’s, de verzekerde som en, in voorkomend geval, de geografische dekking en een samenvatting van de uitgesloten risico’s;
8) wijze en duur van betaling van de premies;
9) belangrijkste uitsluitingen, in welke gevallen geen vraag voor schadevergoeding kunnen worden ingediend;
10) verplichtingen bij het begin van de overeenkomst;
11) verplichtingen tijdens de looptijd van de overeenkomst;
12) verplichtingen bij aangifte van een schadegeval;
13) de looptijd van de overeenkomst, met vermelding van de begin- en einddatum;
14) wijze van beëindiging van de overeenkomst

Vereisten aan het ontwerp van het document
Art. 23 van de Richtlijn bevat een reeks eisen waaraan dit informatiedocument moet voldoen t.w. :
1) Het document moet op papier aangeboden worden of ten minste op papier kunnen worden afgedrukt in zwart/wit, zonder dat de eventueel gekleurd afgedrukte informatie verloren gaat;
2) De toegepaste tekst dient duidelijk en nauwkeurig te zijn en de taal moet voor de klant begrijpelijk zijn;
3) De gebezigde taal moet een officiële taal zijn van de lidstaat, tenzij anders overeengekomen;
4) Aan het opleveren van het document mogen geen kosten verbonden zijn;
5) Het document is accuraat en niet misleidend;
6) Het document heeft als titel „informatiedocument over het verzekeringsproduct’ bovenaan de eerste bladzijde;
7)Het document bevat een verklaring waaruit de volledige pre-contractuele en contractuele informatie over het product in andere documenten blijkt.

Ik spreek de hoop uit dat u mijn publicaties over dit onderwerp zult blijven volgen en dat ik u zo geleidelijk mee kan nemen in de wondere wereld van het nieuwe verzekeren.

Hans van Ommen
Findinet Nieuwsdienst

En ik besluit deze column maar weer met de woorden :

Geeft u Advies ?
Dan bent u op grond van de 2e Richtlijn verplicht om iedere cliënt een gepersonaliseerde aanbeveling te doen toekomen bij het afsluiten van een nieuw verzekeringscontract.

Wordt vervolgd >>><>>>>>>>>>

 

 

GEEN REACTIES