2024: Verzekeraars met klamme handen het nieuwe jaar in

Copyright : Assurantiemuseum te Doorn

Allereerst wenst de redactie van Findinet u een heel gezond en voorspoedig 2024 toe.
Maar het jaar is begonnen met een zorgelijke situatie voor verzekeraars.
Nee, niet vanwege de ontploffingen veroorzaakt door opslag van illegaal vuurwerk.
Nee, niet vanwege de premieverhogingen die hen te wachten staat als gevolg van hun aandeel in de schade door aardbevingen in Japan die daar gewoon een verzekerbaar gevaar is.
Nee, ook niet vanwege de kans op letselschade door vuurwerk.
Maar de kans op een ramp door neerslag moet menig verzekeraar een slapeloze zaterdagnacht bezorgd hebben.
De aanhoudende regenbuien in West Europa, hebben immers geleid tot stijging van de waterstanden in de grote en kleine rivieren. De waterstand in het IJsselmeer is gestegen tot een zodanig niveau, dat de oevers van het Markermeer nabij Hoorn en Volendam onder water kwamen te staan.

Tot nu toe is er mogelijk slechts sprake van een klein aantal schadegevallen die het gevolg zijn van een ondergelopen kelder of opslagruimte. Van een ongekende ramp is vooralsnog geen sprake. En individuele schades vallen niet onder de WTS!

Wet Tegemoetkoming bij Schade WTS
Een beroep doen op de WTS, is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een omvangrijke regionale financieel-economische ontwrichting. De RVO is in praktische zin de uitvoerende instantie ter zake van vergoedingen op grond van de WTS.

Regionale financieel-economische ontwrichting
Pas nadat een werkgroep heeft vastgesteld dat daarvan sprake is, wordt de WTS van kracht verklaard. Dat was b.v. het geval toen er sprake was van overstromingen in Limburg.
Verzekerbare schade
ASR had juist een jaar eerder besloten schade die het gevolg is van hevige regenval voortaan als gedekt gevaar op te nemen in haar polissen.
Zie onze publicatie d.d. 15 oktober 2019:
Nieuwe episode in aanbod Catastrofe-verzekeringsdekking: ASR
OVERSTROMINGSDEKKING
Met deze de overstromingsdekking zijn de particuliere en zakelijke klanten van A.S.R. vanaf 1 januari 2020 verzekerd voor schade door neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen.
Vanaf 1 januari 2020 was schade als gevolg van overstromingen na hevige neerslag dus een verzekerbaar risico geworden. Dus kon de WTS voor dergelijke schade niet meer worden ingezet.
Omissie
Geconfronteerd met deze omissie, stelde directeur Weurding in het journaal dat de schade gedekt was, mits men de ramen en deuren goed gesloten had gehouden.

Hand over het hart
Omdat de meeste verzekeraars de vergoeding voor schade door hevige regenval nog niet hadden opgenomen in hun dekking, had ASR dus de WTS feitelijk buiten werking gezet.
Ondanks het feit dat de WTS geen regeling kent voor het vergoeden van verzekerbare schade, heeft het Kabinet moeten besluiten de WTS toch in te zetten.
Wat een treurige gang van zaken! Zijn dit onze professionals?

WTS biedt geen enkele zekerheid
Overigens: doet men een beroep op de WTS, dan kan men slechts verwachten dat er een financiële tegemoetkoming wordt toegekend.
In de WTS is geen sprake van een verzekerde som.
De WTS is derhalve niet vergelijkbaar met een verzekeringsovereenkomst.
De WTS biedt overigens geen enkele vorm van zekerheid.
Er is zelfs geen sprake van benoemde gevaren omdat eigenlijk alles wat onverzekerbaar is, onder de WTS kan vallen.
De WTS kan immers uitsluitend ingezet worden als er sprake is van schade door een onverzekerbaar gevaar.
Als je wel schade hebt, maar de regionale financieel economische toestand is niet aangetast door de ramp, dan krijg je dus niks.
Je kunt als burger dus ook niet weten of en zo ja welke rechten je hebt.
Ondernemers kunnen geen beroep doen op de WTS als zij een omzetverlies lijden.
Kortom : WTS biedt het gevoel van zekerheid terwijl die er niet is.
Dat was dan ook de reden waarom ondergetekende ernstige bezwaren aantekende tegen het wetsvoorstel zoals dat in 1998 werd voorgelegd aan de 2e Kamer. Vergeefse moeite, want in de 2e kamer of de regering zat en zit niemand die verstand van verzekeringen heeft!

Tegenstrijdig
Het kabinet heeft opvallend genoeg ten tijde van de Corona-sluitingen juist ingezet op een vergoeding vanwege de verlichte sluiting op last van de Overheid.

Verzekeringsdekking voor Gebouwen, goederen, Bedrijfsinventarissen en Inboedels
Verzekeraars hebben door de jaren heen vele keren melding gemaakt van plannen die zouden leiden tot het aanbieden van het recht op vergoeding van schade die het gevolg is van overstromingen.

1995 : NOS en RTL4 journaals informeren over nieuwe Verplichte verzekering tegen schade door rampen.

Catastrofe Risico Polis
In 1993 presenteerde ondergetekende bij Het Verbond van Verzekeraars een verzekeringsproduct waarmee particulieren en ondernemers zich – tot een overeengekomen bedrag – konden verzekeren tegen een scala aan gevaren. Het ging toen om gevaren die tot op dat moment niet verzekerbaar waren (overstroming, oude vliegtuigbommen, aardbevingen, terrorisme, aardgasbevingen, enz. enz.) en dan met name als deze gevaren velen gelijktijdig konden treffen.

Het Verbond van Verzekeraars stond dus positief tegenover ons voorstel op deze wijze samen tot een oplossing te komen, maar uiteindelijk besloten verzekeraars dat zij niet wensten te participeren in de dekking van de Catastrofe Risico Polis.  Zij zouden zelf een verzekeringsproduct ontwikkelen. Maar dat heeft nooit geresulteerd in een initiatief.

Zoals de zaken er thans voor staan, zou de hevige regenval hebben kunnen leiden tot een overstroming van de Overijsselse Vecht, de Lek, De Markerwaard of van de Amstelveense Poel dus hebben kunnen leiden tot een kakofonische toestand, omdat niemand weet welke schade onverzekerbaar was op het moment dat (zoals ASR stelde) :
“….. schade is ontstaan door neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen.”
Gaat het dan om neerslag die plaatselijk is gevallen?
Gaat het dan om neerslag die regionaal is gevallen?
Gaat het dan om neerslag die in Nederland is gevallen?
Gaat het dan om neerslag die in ook in naburige landen is gevallen?
Gaat het dan om neerslag die uitsluitend in naburige landen is gevallen?

De schade die in Limburg is ontstaan, werd veroorzaakt door neerslag die uitsluitend in naburige landen was gevallen. Meer informatie over de schadeafhandeling in Limburg, treft u aan op deze pagina: Publicaties over de waterschade in Limburg.

En de neerslag die op oudejaarsdag 2023 zijn weg zoekt naar de Noordzee, is gevallen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België.

Raden, Raden, Rade,
WieOwie dekt dan eigenlijk de schade? 
Maar ja, er is niks gebeurt en dus is er geen vuiltje aan de lucht… toch?
En ze deden een plas en lieten alles zoals het al jaren was!
De actualiteitenrubrieken hebben geen oog meer voor deze gang van zaken, want er zijn geen slachtoffers.
Zoals oogletsels omdat men zo stom was in de buurt van vuurwerk te gaan staan.
Er zijn inmiddels 24 slachtoffers met oogletsel door vuurwerkrampjes en dat is wel vermeldenswaardig.
Maar dat is ook nooit anders geweest. Zie het Polygoonjournaal uit 1956:

Het dossier is en blijft een hoofdpijndossier, maar dat weten alle voorgaande ministers ook heel goed. Zie onze publicatie: Ministers en het doorschuif-dossier

CONCLUSIE
Zo lang er geen partij is die het voortouw van mij over neemt, blijft het dweilen met de kraan open!

GEEN REACTIES