1 februari stopt Internetconsultatie tussenpersonen

MEMO VOOR DE MINISTER van Financiën

Naar aanleiding van het persbericht met oproep  van de Minister tot het leveren van een bijdrage aan de internetconsultatie, zenden wij u hierbij onze reactie op  het consultatiedocument m.b.t. verzekeringen.

Regeling implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Findinet Nieuwsdienst heeft sinds het verschijnen van de IDD via vele publicaties aandacht geschonken aan de doelstelling van deze Richtlijn.
De eerste publicatie was op 29 augustus 2016 : 2e Richtlijn EU
De meest recente publicatie is van 2 november 2017 : Discussie over uitstel van IDD
Wij hebben vergeefs getracht het Ministerie van Financiën te wijzen op structurele fouten die deel uitmaken van de IPID (het informatie document dat verplicht moet worden uitgereikt voordat een verzekeringsovereenkomst tot stand mag komen).
Thans toch nog een poging om het tij te doen keren m.b.t. het onderdeel van de Nevenverzekeringstussenpersonen.
Het thans voorliggende voorstel zijn verkopers van wasmachines, fietsen, boten, reizen, bromfietsen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de Wft.

Wij willen u met klem afraden om op enige wijze vrijstelling van registratie toe te blijven staan.

Waarom raden wij u dat af ?
Het tot stand brengen van verzekeringen is voor de consument al een heel ding.
Eigenlijk begrijpt geen enkele consument iets van verzekeringszaken.
Het staat onomstotelijk vast dat zelfs medewerkers van gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen veelal geen flauw benul hebben wat de polisvoorwaarden feitelijk dekken.
In dat kader hebben wij via Findinet meerdere publicaties gedaan. Daarbij is ondermeer aangetoond dat bij de ANWB, bij Direct Writer Unigarant/UVM, bij de Europeesche schades worden afgewezen op grond van misvattingen bij het personeel.

Verzekeringszaken zijn dus gecompliceerd, helaas.
Toch is het verzekeringsmaatschappijen toegestaan verzekeringsproducten rechtstreeks aan te bieden bij de consument.
Het gevolg is dat consumenten verzekeringen afsluiten bij een grote variëteit van adressen zoals :
1) de ziektekostenverzekeraar die dit jaar de goedkoopste is
2) een bank die een opstalverzekering verkoopt bij de lening
3) een rijwielhandelaar die een bromfiets verkoopt
4) een reisbureau dat een annuleringsverzekering verkoopt bij de reis
5) een hypotheekadviseur die meteen een levensverzekering verkoopt
6) een leverancier van wasmachines die de garantie kan uitbreiden met een garantieverzekering
7) een creditcard organisatie die een reisverzekering in zijn pakket stopt.
8) de lagere school die een schoolongevallenverzekering kan aanbieden
9) Transavia die een reisverzekering aanbiedt bij de ticket
10) de verhuurders van auto’s, die aanvullende verzekeringen aanbieden als je
met je creditcard hebt laten afstempelen.
11) de verkoper van mobieltjes, die nog even een verzekering scoort voor het geval dat ding in het water valt, op de grond klettert of zo.

En dan heb ik het nog maar niet over de talloze nutteloze verzekeringsproducten die aan de man (kunnen) worden gebracht bij de verkoop van producten via internet.
Doorgaans sluit men dan ook nog verzekeringen af die voor meerdere jaren dekking bieden op grond van een eenmalige premie.
De meeste mensen vergeten uiteindelijk dat zij een verlengde garantieverzekering hebben lopen en betalen gewoon de reparatiekosten.

TRANSPARANTIE IS VOLSTREKT ZOEK : WILDGROEI IS HET MOTTO
En wat is het gevolg ?
Niemand weet nog waarvoor hij eigenlijk verzekerd is, want er is geen sprake van enige coördinatie.
Mensen hebben een ongevallenverzekering die het risico dekt van overlijden.
Het zou interessant zijn als u tien medewerkers bij uw Ministerie eens zou willen vragen om een lijstje te maken van alle verzekeringen die men heeft lopen.
En een ongevallenverzekering die het risico dekt van blijvende invaliditeit.
Maar ook een doorlopende reisverzekering die deze risico’s ook dekt.
En een aflopende reisverzekering die door het reisbureau voor deze reis is afgesloten, die dit ook dekt.
En een creditcard met een beroerde reisverzekering die overlijden en blijvende invaliditeit ook dekt.
En een autoverzekering, waarin doorgaans ook een inzittendenverzekering zit, die dit risico ook dekt.
En een ongevallenverzekering verbonden aan de School, de werkgever, de sportclub, de bromfiets of de fiets en de boot, waarvoor ook ongevallenverzekeringen lopen.
Men heeft een rechtsbijstandverzekering voor als men op de bromfiets zit, of in de auto of op de boot of als men op reis is. Maar men heeft ook nog een particuliere rechtsbijstandverzekering die deze kosten ook allemaal dekt.
Men heeft een inboedelverzekering die ook dekking biedt tijdens verblijf elders.
Men heeft zelfs een 2e woning, waar ook een inboedel aanwezig is en men reist doorlopend
tussen de 1e en de 2e woning op en neer, zonder zich zorgen te maken over het ontbreken van een verzekering die de schade dekt van de vervoerde kleding en bagage.
Her en der dubbele verzekeringen, overbodige verzekeringen en iedereen pikt een graantje mee, terwijl niemand eigenlijk weet wie waar welke verzekeringsdekkingen heeft afgesloten.
Derhalve willen wij juist een vurig pleidooi houden voor het instellen van een Wft registratie voor alle bedrijven die zich bezig houden met het afsluiten/aanbieden van verzekeringsproducten.
Deze verplichting dient tevens in te houden dat de aanbieder van dat product tevens verplicht is om zich te verdiepen in het nut / de noodzaak voor de consument om dat product aan te schaffen.

IPID
Indien de IPID op de juiste wijze zou worden samengesteld, dan zouden consumenten deze kunnen aanbieden bij willekeurig welke tussenpersoon, zodat deze voor de consument kunnen registreren dat de verzekering bestaat en wat deze dekt.
Alleen zo kan dubbele verzekering worden voorkomen.
Alleen zo kan worden zeker gesteld dat schades ook worden gemeld.
Alleen zo kan worden zeker gesteld dat het intermediair een redelijke kans krijgt om zich van haar kwaliteiten te kwijten.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u te wijzen op de argumenten die wij bij het Ministerie hebben ingebracht t.z.v. de IPID zoals deze door de EU/Eiopa/AFM dreigt te worden ingesteld.
U treft het door u verplicht gestelde Informatie Document aan via deze Link
Findinet heeft over de IPID meerder publicaties gedaan.
Zoals deze : EU Commissie stelde inhoud IPID definitief vast
Daarin vele praktische tips over de doelstelling en invulling van een adequate IPID.
Uw Ministerie hebben wij ook gemeld welke problemen wij zijn tegengekomen toen wij i.s.m. Rekencentrum OpenC een IPID hebben opgesteld voor een verzekeringsproduct dat aangeboden wordt aan ondernemers ZZP en MKB.

De door u gepubliceerde IPID blijkt onuitvoerbaar te zijn.
Zie in dit kader onze waarschuwingen d.d. 11 december en verder, toegezonden aan uw afdeling communicaties.
Mij is gebleken dat de AFM geen flauw idee heeft wat zij met de IPID moet en wanneer deze wel of niet verplicht is.
Ik ben al maanden met de AFM in de weer om daarover duidelijkheid te krijgen. Lukt mij niet.
Het hele ontwerp van IPID klopt ook al niet.
Een aantal zaken die mij zijn opgevallen, heb ik benoemd in een reeks van 13 publicaties
vanaf : https://www.findinet.nl/artikel/42608/

Ook is mij opgevallen dat in de originele Engelse tekst van het Idd tzt de IPID (verplicht document, dat voorafgaande aan het afsluiten van een verzekering moet worden aangeleverd) verwezen wordt naar woorden die voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Zie document op internet : https://www.findinet.nl/single-download/ipid-van-openc-rekencentrum/ 
Deze is samengesteld naar de geest van de IDD, dus niet letterlijk.
Waarom niet letterlijk ?

Neem het woord : Risk.
Dat is in vakjargon : het te verzekeren belang, maar het kan ook betrekking hebben op een gevaar.
Ook voor de consument/de EIOPA / de EU commissie heeft dat doorgaans de betekenis : het gevaar waardoor het belang kan beschadigen.
Zoals brand, aanvaring : risico’s dus.
Dat maakt het mogelijk dat de IDD voor meerdere uitleg vatbaar kan zijn of ten minste kan worden omzeild, omdat men wel aan de wet kan voldoen, zonder de strekking van de wet te (willen) begrijpen.
Ook lijkt de IPID niet geschikt te zijn voor het verwerken van verzekeringspakketten : daarvoor is de lengte te kort.
Langer mag wel, maar dan slechts met instemming van de AFM, maar de AFM heeft desgevraagd gemeld dat zij pas achteraf dus niet vooraf bereid is om te oordelen of een IPID voldoet aan de wetgeving.
Daarom heeft Rekencentrum OpenC als eerste een poging ondernomen om een IPID op te stellen waarin niet één belang, maar meerdere belangen zijn verwerkt, terwijl ook aandacht wordt geschonken aan de keuze die de klant heeft gemaakt t.z.v. de risicodekking.
Alleen dan kan de klant overzien of hij wel de juiste keuze heeft gemaakt.
Heeft hij spijt, dan kan hij alsnog een andere keuze maken en prijsopgave verkrijgen.
Voorts ontbreekt in het ontwerp de aandacht voor de vraagstelling en met name voor de beantwoording.
Juist bij het aanbieden van verzekeringsproducten die men via internet kan afsluiten, is het van cruciaal belang dat de aanvragers – ook nog jaren later – kunnen zien hoe zij de vragen van verzekeraars hebben beantwoord.
Voorts is in de IPID geen aandacht geschonken aan het feit dat de aanvrager geïnformeerd moet worden over de relevante wetgeving op het gebied van terrorisme en witwaspraktijken.
Kortom : de IPID die OpenC heeft ontwikkeld, voldoet naar mij overtuiging wel aan de beoogde wetgeving, maar men zal zich uitsluitend aan de doelstelling onderwerpen, mits de wet geen mazen of gaten kent.
Ik spreek de hoop uit dat u mijn zorgen zult willen overbrengen aan de Raad van State, want het is niet voor de eerste keer dat men op het laatste moment de wetgeving moet aanpassen omdat ik daarin gaten heb ontdekt.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES