Deel 2 : Introductie van de 2e Richtlijn betreffende verzekeringsdistributie in Europa

Vervolg op artikel van 29 augustus 2016

Op 20 januari 2016 is de 2e Richtlijn betreffende verzekeringsdistributie gepubliceerd.

De vorige Richtlijn van EIOPA dateert al weer van het jaar 2002 en ook deze Richtlijn zet de verzekeringswereld flink op haar kop.
EIOPA logoIn de 2e Richtlijn speelt het intermediair nog steeds een centrale rol.
Op de adviseurs rusten aanzienlijke informatieplichten.
Op verzekeraars die verzekeringsproducten rechtstreeks aanbieden, rusten identieke
plichten, waardoor tevens een gelijk speelveld wordt gerealiseerd voor alle partijen.

Door Hans van Ommen

Concurreren in/met het buitenland
De nieuwe richtlijn is bedoeld om de nationale regelingen voor de toegang tot het verzekeringsdistributiebedrijf zodanig te coördineren, dat grensoverschrijdende diensten binnen bereik komen van alle verzekeraars en intermediairs.

Diepgravende gevolgen voor de hele bedrijfstak
Omdat hiermee een nieuwe dimensie wordt toegevoegd aan de dagelijkse praktijk van het verzekeren, zal de invoering daarvan voor de hele verzekeringsmarkt binnen de EU diepgravende gevolgen hebben .

Basisnormering
De 2e Richtlijn is bedoeld als uitgangspunt voor het beschermen van de rechten van de consumenten.
Minder is niet toegestaan, maar lidstaten mogen wel strengere voorschriften opleggen,
mits die voorschriften in overeenstemming zijn met het Unierecht, waar deze richtlijn tevens deel van uit maakt.

Ik zal proberen om de nieuwe Richtlijn in onderdelen te behandelen en daarbij zal ik aandacht schenken aan de gevolgen daarvan in de dagelijkse praktijk.

Deze 2e Richtlijn zal de komende jaren ons zakelijke leven sterk beïnvloeden en ik nodig de lezers van harte uit om vragen te stellen, ontbrekende onderwerpen voor te dragen en/of te reageren.

Onderwerpen :
Ik heb het voornemen om de navolgende onderwerpen aan u voor te leggen :
De 2e Richtlijn :
A) …… verplicht verzekeraars om zich te verdiepen in de doelgroepen die een verzekeringsproduct hebben afgesloten. Zij zijn verplicht deze producten te toetsen, met als oogmerk dat deze producten nog steeds beantwoorden aan deze doelgroep.
B) …… verplicht verzekeraars om adviseurs optimaal en maximaal te voor te lichten over de verzekeringsproducten die zij aanbieden of hebben aangeboden.
Adviseurs zijn verplicht hierbij een actieve rol te spelen en op hen rust de plicht de verkregen informatie aan te wenden om hun parate kennis te vergroten.
C) …… stelt een zgn “Verlangens- en behoeften test verplicht.
Deze test moet de consument helpen om een adequaat verzekeringsproduct te vinden.
D) …… stelt de invoering van een zgn. Informatiedocument verplicht voor ieder product.
Het betreft hier een document waarin alle relevante informatie wordt verstrekt omtrent :
1) de verzekeraar(s);
2) de adviseur indien relevant;
3) het verzekeringsproduct;
4) de belangrijkste uitsluitingen;
5) de verzekerde belangen en de omvang daarvan;
6) de verschuldigde verzekeringspremie;
7) de kosten die in rekening worden gebracht;
8) de beloningen die de adviseur en/of anderen zullen ontvangen;
9) de speciale clausules en/of bepalingen die in het contract zullen worden opgenomen.
Cliënten dienen dit document te ontvangen voordat zij opdracht verstrekken een verzekeringscontract af te sluiten.
E)…… Genoemd document moet in alle gevallen voldoen aan een reeks van kwaliteitseisen.
F)…… kent een reeks bijzondere verplichtingen die van kracht zijn bij telefonische verkoop.
G)…… legt aan leidinggevenden een aantal eisen op m.b.t. adequate kennis en vakbekwaamheid.
H)…… biedt de mogelijkheid om via één loket de registers van alle landen te kunnen raadplegen.
I)…… beoogt de consumenten hetzelfde beschermingsniveau te bieden, ongeacht de
het distributiekanaal waarvan men gebruik maakt.

Ik spreek de hoop uit dat u mijn publicaties over dit onderwerp zult blijven volgen en dat ik u zo geleidelijk mee kan nemen in de wondere wereld van het nieuwe verzekeren.

Hans van Ommen
Findinet Nieuwsdienst

En tot besluit van deze column :
Geeft u Advies ?
Dan bent u op grond van de 2e Richtlijn verplicht om iedere cliënt een gepersonaliseerde aanbeveling te doen toekomen bij het afsluiten van een nieuw verzekeringscontract. Wordt vervolgd op 12 september 2016
Wordt vervolgd op 12 september 2016

GEEN REACTIES