DEEL 25: DISCUSSIE OVER UITSTEL VAN INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTORY

Zie mede onze publicatie d.d. 26 oktober 2017 

De European Insurance and Occupational Pensions Authority Sector kan reageren op conceptadvies EIOPA voor de SCR reviewEIOPA is de organisatie die namens de EU toezicht houdt op de verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen in de EU-lidstaten Sinds 1 januari 2011 operationeel als opvolger van het Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS).
In een door Eiopa gepubliceerd interview gaat voorzitter Bernardino nader in op de doelstelling van de 2e Richtlijn Insurance Distribution Directory IDD.
U treft dit interview HIER aan.
Voor hen die het verzekeringsjargon in de Engelse taal niet machtig zijn, hebben wij onderstaande vertaling gemaakt van het voor het intermediair meest relevante onderdeel t.w. vanaf pagina 3.
Voor de goede orde wijzen wij er op dat wij deze vertaling tevens ter controle hebben voorgelegd aan Eiopa en dat wij nog in afwachting zijn van hun reactie daarop.


Het Europeesche Parlement heeft de Commissie om uitstel verzocht van de datum waarop de Insurance Distribution Directory van kracht wordt.
(red. zo ook verzekeraars en het intermediair)

Klaarblijkelijk is er een probleem ! 
Is het tijdschema van implementatie te strak ?

 

Bernardino : Ik ben van mening dat wij ons gezamenlijk moeten inzetten gewijzigde wetgeving te implementeren.
Het moet met de Insurance Distribution Directory (IDD)net zo gaan als bij de invoering van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), de Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs).
Voordat de datum van invoering wordt vastgelegd moeten wij  in kaart hebben gebracht  welke stappen er gezet moeten worden om de 2nd Directory IDD te implementeren.
Vervolgens zal e.e.a. moeten worden vastgelegd in onderliggende wetgeving en relevante kaders.
Vanaf dat moment moeten wij een realistische tijdspanne inschatten die nodig is voor het ten uitvoer brengen van de wetgeving.

Bekijken wij dit vanuit het operationele standpunt, dan is het essentieel dat er voldoende tijd genomen kan worden om IT-systemen aan te passen zodat men zeker weet dat men inderdaad kan leveren conform de gewijzigde regels.

Welk tijdsbestek is volgens u nodig voor de aanpassing van de IT-systemen?
“Een volledige upgrading van een IT-systeem vergt al snel een tijdspanne van 12 tot 18 maanden. Ik vind dat wij voortaan ook rekening moeten houden met de gevolgen die beleidswijzigingen hebben voor wat betreft de uitvoerbaarheid, bekeken vanuit het perspectief van de IT.
Dat zou voortaan het uitgangspunt moeten zijn.”
EIOPA roept op tot een oplossingsgerichte planmatige aanpak, zonder dat u daarvoor van de Europese Commissie het verzoek heeft gekregen.
Waarom doet u dat ?

“Welnu, dat zit zo :
In de regelgeving voor de verzekeringsbedrijfstak staat dat wij verplicht zijn aandacht te schenken aan het wettelijk kader dat relevant is voor onze sector. Indien wij menen dat er zaken zijn die voor verbetering vatbaar zijn, dan dienen wij dat kenbaar te maken aan de EU.
Dus wat wij thans doen, dat ligt perfect binnen de kaders van ons mandaat.”
“U zult denken :
Maar waarom doet Eiopa dat op dit moment ?
“Daarvoor zijn meerdere redenen“, vervolgt Bernardino.

Allereerst zijn wij er van overtuigd dat gedegen aanpak door zelfregulering structureel onderdeel moet uitmaken  van  onze complexe financiële bedrijfstak.”

Ten tweede:
“Er is op dit moment binnen Europa sprake van een lappendeken van talloze regels of wetten die op eigen wijze zijn geïnterpreteerd.

Van eensluidende wetgeving is geen sprake !
Ieder land heeft een Financiële Autoriteit die zijn best doet om zijn mandaat naar eer en geweten uit te voeren. 

En dat heeft mede geleid tot een inconsistente visie op de uitvoering die objectief bekeken tevens kostenverhogend zijn. Dat is niets bijzonders :
Het zij zo : waar gehakt wordt, vallen spaanders.
Maar we zijn het wel aan ons zelf verplicht permanent te zoeken naar verbeteringen.

Onze voorstellen zijn bepaald geen kopietje van het regime dat voor de bankensector van toepassing is. Dat is volgens ons ook niet de juiste invalshoek voor de verzekeringssector.

De verzekeringssector onderscheidt zich binnen de financiële sector omdat  de doelstelling, het ambacht zo verschilt van de bancaire sector.
Op basis van dat uitgangspunt zijn wij aan de slag gegaan met het oogmerk dat binnen Europa de verzekeringssector wordt voorzien van een bepaalde minimum standaard  die overal van kracht is. ” , stelt Bernardino.

“Als de minimum norm de standaard is, dan kunnen de landelijke Financiële Autoriteiten deze beter doorvoeren terwijl zij daarbij toch rekening kunnen houden met de lokale context, indien dat van belang is voor alle bedrijven in de sector.
Dus nog steeds op basis van evenredigheid en relevantie.

Tot slot : binnen Europa is sprake van aanzienlijke verschillen in de Wetgevende culturen.
Ik geef u een voorbeeld:
Sommige landen kennen wel de mogelijkheid om in de rechten te treden van verzekeringsnemers, maar dat recht wordt niet toegekend aan schuldeisers.
Dat is niet consequent !”

Vind u dat er binnen de EU behoefte is aan een eigen Agentschap voor de Verzekeringssector?

Bernardino :Die discussie zijn wij nog niet aangegaan.
Wij menen dat de Nationale Autoriteiten in staat moeten zijn de uitvoering voor hun rekening te nemen.”
“Het installeren van een Autoriteit op Europees niveau is een vraag van heel andere orde.
Zou zich die noodzaak voordoen, dan is dat een geheel andere discussie.”

De Europese Commissie heeft met betrekking tot de Europese Toezichthouders een evaluatie opgesteld. Wilt u daarop reageren ?

Bernardino :Het gaat in de goede richting nu de rol van Eiopa is gefocust op het bereiken van toezicht convergentie (red. = het fenomeen dat verschillende technologieën en marktpartijen naar elkaar toe groeien).
Enkele daarvan willen wij graag sterker naar voren brengen.
Een daarvan heeft betrekking op grensoverschrijdende zaken en het toezicht daarop.
Wij streven naar toezicht op basis van preventie dus moeten we een specifiek mandaat  instellen dat geldt voor toezicht in de landen van herkomst zodat EIOPA alert kan reageren zodra er sprake is van een negatieve ontwikkeling t.a.v. de solvabiliteit van een verzekeraar die grensoverschrijdend actief is.”

Wat ziet u voor zich m.b.t. InsurTech ?
Bernardino :Daar zie ik drie prioriteiten.
1)                BIG DATA
Het is noodzakelijk dat wij op ons EU-niveau thematisch herbezinnen over de wijze waarop verzekeraars big data toepassen bij hun algemene activiteiten, acceptatie, risk management, enz.

Wij moeten daarbij rekening houden met zowel de grote bestaande partijen als met hen die net beginnen (startups).

2)                START UPS
Voorts zullen we de toezichthoudende taken met betrekking tot start-ups analyseren.
In sommige landen zijn zgn. sandbox-benaderingen opgezet.  (red. Sandbox = leren door te proberen).

Wij gaan de verschillende initiatieven op Europees niveau inventariseren en analyseren.
Naar ik hoop zijn wij in staat goed te analyseren welke ontwikkelingen er zijn waaruit wij kunnen concluderen of een aanpak op Europees niveau
gewenst is teneinde meer consistentie te bieden op het beleid aangaande innovatie binnen de verzekeringsbedrijfstak.

3)      CYBER RISK / CYBER CRIME
Verzekeraars maken gebruik van heel veel gegevens. Daarom vormen zij een aantrekkelijke prooi voor een aanval door criminelen.
Dit is een punt van zorg.

Dus, zullen we onderzoeken hoe wij vanuit een toezichthoudend perspectief consistente normen voor de bedrijfstak kunnen vastleggen zodat maximale bescherming tegen dat gevaar de standaard wordt.
En dan is er ook nog de kwestie van het verzekeren tegen schade als gevolg van Cybercrime.
Er is sprake van een groeiend aantal zaken op dit gebied. En er komt meer vraag naar deze verzekeringsvorm.

Een uitstekende aanleiding aandacht te schenken aan de mogelijke gevaren die deze branche vormt voor de solvabiliteit binnen de bedrijfstak.”

Ziet u aanleiding  voor toezicht op het testen van de cyber beveiligingen van
verzekeraars  ?

Bernardino : “Dit onderwerp staat bij alle bestuursvoorzitters  die ik heb gesproken als nummer één op de “to-do-lijst”.
Met als gevolg dat de bedrijfstak kan profiteren van het feit dat zij aan de hoogste normen blijft voldoen.
Dat is en blijft onze doelstelling.
Wij moeten hier ook naar kijken vanuit het oogpunt van stabiliteit, dus wij zijn genoodzaakt de opkomende branche van cyberrisico’s mede te betrekken bij het samenstellen van onze stress tests.

Wij zijn dus aan het onderzoeken op welke wijze wij dit het beste nader kunnen invullen bij het samenstellen van de stresstest die voor 2018 op stapel staat.”

Red : Het volledige Engelstalige interview treft u aan op DEZE PAGINA .
Indien ons gemeld wordt dat de vertaling omissies bevat, dan zullen wij deze z.s.m. corrigeren.

Wordt vervolgd. Zie DEEL 26

 

 

GEEN REACTIES