Zo werkt het ZZP Pensioenspaarfonds

Een fonds met een bestuur gevormd uit zzp-organisaties en een deelnemersraad, uitgevoerd door een “grote pensioenuitvoeringsinstelling”.

De Rijksoverheid heeft nu aan de Kamerbrief over zelfstandigen en pensioen een bijlage toegevoegd. Dat is het pensioenspaarcontract zoals dat is vormgegeven voor de zzp-organisaties.

“Zelfstandigen zonder personeel kunnen zich aansluiten bij het ZZP Pensioenspaarfonds en op vrijwillige basis deelnemen aan de collectieve pensioenspaarregeling zzp, middels een contract voor onbepaalde tijd.”

Rendementsrisicodeling

“De deelnemers kunnen jaarlijks individueel een bedrag inleggen, er is geen sprake van een vastgestelde premie, de regeling kent geen verzekeringselementen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een toezegging met betrekking tot uitkeringshoogte, rendement of indexering. Tijdens de uitkeringsperiode vindt geen automatische afdekking van het renterisico plaats. Er wordt niet gewerkt met een individueel beleggingsrisicoprofiel en individuele risicoanalyse.

Er geldt een collectief beleggingsrisicoprofiel, dat is gedifferentieerd naar leeftijdscohorten, waarin ook de uitkeringsperiode een eigen collectief beleggingsrisicoprofiel kent. Ieder leeftijdscohort kent zijn eigen collectief beleggingsrisicoprofiel met een daarbij behorende collectieve beleggingsmix. Er is een afnemend collectief rendementsrisico bij opeenvolgende leeftijdscohorten. Er worden de volgende leeftijdscohorten gevormd: tot 26 jaar, 27 – 36,

37 – 46, 47 – 56, 57 – pensioendatum, pensioendatum +. Voor ieder leeftijdscohort is er een eigen (gescheiden) collectief beleggingsfonds met een eigen beleggingsmix op basis van de collectieve beleggingshorizon van de deelnemers, die tot het betreffende leeftijdscohort behoren.”

Flexibele inleg

“Er wordt een jaarlijks af te dragen minimum inlegbedrag vastgesteld, dat kostendekkend is.

Het is mogelijk om in enig jaar of jaren geen inleg aan te leveren, waarbij de kostendekkende minimum bijdrage transparant in mindering wordt gebracht op het opgebouwde pensioenbedrag.
De jaarlijkse inleg is variabel met inachtneming van het kostendekkende jaarlijkse minimum inlegbedrag. Jaarlijkse (bij)stortingen zijn mogelijk binnen de fiscale ruimte.

De start van de uitkeringsperiode vindt plaats op een leeftijd, gelegen tussen 60 en 70 jaar. De deelnemer bepaalt dit startmoment 1 jaar voorafgaande aan de gekozen uitkeringsleeftijd. Tevens vindt dan de keuze plaats voor de gewenste uitkeringsduur. De uitkeringsduur kan zijn 10 jaar, 15 jaar of 20 jaar, vanaf de uitkeringsleeftijd.”

Invaliditeitspensioen, nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen

“Tussentijdse opname van opgebouwd Ouderdomspensioen voorafgaande aan de uitkeringsleeftijd is niet mogelijk. Nadat de gekozen uitkeringsleeftijd en de gekozen uitkeringsduur zijn vastgesteld, kan uitkering van het Ouderdomspensioen plaatsvinden.

Indien de deelnemer is overleden, wordt het opgebouwd Ouderdomspensioen door het Fonds omgezet in Nabestaandenpensioen met een door het Fonds vastgestelde uitkeringsduur en uitkeringshoogte. Indien de deelnemer is overleden in de uitkeringsperiode, wordt de uitkering als Nabestaandenpensioen voortgezet. Bij door het Fonds vastgestelde langdurige arbeidsongeschiktheid van de deelnemer, kan het Ouderdomspensioen (deels) worden uitgeruild als Invaliditeitspensioen met een door het Fonds vast te stellen uitkeringsleeftijd, uitkeringsduur en uitkeringshoogte.”

Bestuur, uitvoerder en deelnemers

“Het bestuur van het fonds wordt gevormd door de (representatieve) zzp-organisaties, die deze pensioenregeling hebben ontworpen. De deelnemers hebben gedelegeerde zeggenschap in de deelnemersraad. De deelnemersraad adviseert het bestuur aangaande het reglement en de uitvoering daarvan. Het bestuur stelt het reglement vast en is beleidsverantwoordelijk voor de correcte uitvoering daarvan. Het bestuur geeft opdracht aan de pensioenuitvoeringsinstantie voor het correct uitvoeren van het reglement op basis van een door de raad van toezicht goedgekeurde uitvoeringsovereenkomst.”

GEEN REACTIES