WTS : 200 miljoen euro voor schade na watersnood

Verbond van Verzekeraars
Uit een eerste inventarisatie door het Verbond van Verzekeraars blijkt dat Nederlandse verzekeraars op 26 augustus 2021 bijna 13.000 schademeldingen hadden ontvangen met betrekking tot de wateroverlast van juli 2021 in Limburg.
De meeste claims komen uit de getroffen gemeenten Valkenburg aan de Geul (2.873), Heerlen (1.987) en Meerssen (1.345).
Schatting totaalbedrag schade
Het definitieve totale aantal claims kan het Verbond pas over enkele maanden vaststellen wanneer alle meldingen zijn binnengekomen. Er kan op dit moment nog geen schatting worden gegeven van het totale verzekerde schadebedrag.

WTS : Wanneer is schade niet verzekerbaar?
Voor particulieren, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen is een groot deel van de schade redelijkerwijs verzekerbaar. Dit geldt voor schade door regenval en door overstroming van beken en rivieren. Maar schade door overstroming van de Maas is voor particulieren niet redelijkerwijs verzekerbaar. Zij kunnen hiervoor dus een beroep doen op de Wts, als aan de voorwaarden in de Wts en de daarop gebaseerde regelgeving is voldaan.

Schatting onverzekerbare schade

Tot nu toe zijn er ruim 1.100 schademeldingen gedaan via de Wts-regeling )Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en Ongelukken) . Dit kan tot uiterlijk 15 december van dit jaar. Het Rijk zetĀ  200 miljoen euro opzij voor de agrarische sector.

Schatting verzekerbare schade
Het kabinet vindt dat ondernemers nog te weinig wisten van het risico en de verzekeringsmogelijkheden. Daarom kunnen de ondernemers die zich hierdoor niet hebben verzekerd, hiervoor eenmalig een beroep doen op de Wts. Bij toekomstige overstromingen van beken en zijrivieren geldt dit niet meer. Dan hebben alle ondernemers de verantwoordelijkheid om zich hiervoor te verzekeren.
De omvang van de onverzekerde schade door particulieren en bedrijven is nog niet bekend.

WTS voor agrarische sector
De Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant, kortweg Wts-regeling, is op 9 september gepubliceerd. Voor de agrarische sector komt het erop neer dat zogenoemde teeltplanschades tot een bedrag van iets meer dan 17.000 euro voor 65 procent worden vergoed, met een maximum eigen risico van 6.014 euro. Daarboven is de vergoeding honderd procent.

Voorwaarde is dat het productieverlies tenminste 20 procent van een gemiddelde productie bedraagt. Hoe die regeling voor elke individuele ondernemer gaat uitpakken, is nog onduidelijk.

Schade melden
LLTB-bestuurder en portefeuillehouder Water Peter van Dijck is blij met de publicatie. ‘Nu het officieel zwart op wit staat, kunnen we daadwerkelijk beginnen met het melden van de schade‘, meldt Van Dijck. ‘We hebben hard ons best gedaan om ook de vervolgschade in de regeling te krijgen en dat is gelukt.

Het melden van schade kan nog wat voeten in de aarde hebben voor ondernemers, erkent de LLTB-bestuurder. ‘De taxateurs die vanuit de overheid zijn aangewezen zullen pas een deel van de schades in beeld hebben als de meeste oogsten al zijn binnengehaald. Het blijft belangrijk om zelf de schade in kaart te brengen en eventueel een taxateur in te schakelen.

De Wts-regeling geldt voor getroffen ondernemers in Limburg en ten zuiden van Boxmeer. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor schadevergoedingen in uiterwaarden langs de Maas, verder stroomafwaarts.
Bij deze verkenning zijn de aspecten consistentie van beleid, proportionaliteit, uitvoerbaarheid en precedentwerking betrokken’, schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Beide trajecten (omzetderving en uiterwaarden) kosten tijd om te onderzoeken, mede gezien de genoemde aandachtspunten.

ZLTO-portefeuillehouder Water Adrie Bossers hoopt dat de overheid snel over de brug komt. ‘Jammer dat het kabinet hier nog niets over heeft besloten. Voor deze ondernemers moet er net zo goed een regeling komen. De schade is immers door precies dezelfde watergolf veroorzaakt.

Bron deels : Nieuwe Oogst (Land en tuinbouwmagazine)

GEEN REACTIES