Woningverbetering met eenderde gedaald

Het aantal nieuwe NHG-garanties voor woningverbetering is met ongeveer een derde afgenomen van 32.800 in 2011 naar 22.100 in 2012.

Deze dramatische daling is het gevolg van het feit dat woningverbetering, waaronder achterstallig onderhoud en energiebesparing, niet meer volledig kan worden meegefinancierd. Dit blijkt uit de voorlopige NHG-jaarcijfers van 2012.

“De nieuwe hypotheekregels leiden ertoe dat ongeveer 40% van de investering uit eigen spaargeld moet worden betaald” stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van Nationale Hypotheek Garantie. “Door het ontbreken van voldoende eigen geld zullen veel eigenaren-bewoners moeten afzien van woningverbetering. Dat is slecht voor de ontwikkeling van de kwaliteit en duurzaamheid van het particuliere eigenwoningbezit.”

In totaal hebben 93.700 huishoudens de aankoop van een woning gefinancierd met NHG. In 2011 waren dat er 97.500. In 2012 heeft binnen de NHG-kostengrens (€ 320.000) ongeveer 90% van de kopers gekozen voor een lening met NHG.

Gedwongen verkopen

De toename van de verliezen is conform de verwachting, meldt NHG. In 2012 hebben in totaal 3.549 huishoudens (2011: 2.004) vanwege een gedwongen verkoop een beroep gedaan op NHG. Deze forse toename is conform de verwachtingen en laat zich met name verklaren door de aanhoudende daling van woningprijzen. Dit verhoogt immers de kans dat bij verkoop de opbrengst van een woning lager is dan de resterende hypothecaire lening.

Daarnaast is voor een deel sprake van een volume-effect, vanwege het feit dat de afgelopen jaren meer leningen met NHG zijn verstrekt. Relatiebeëindiging (61%) en werkloosheid (16%) waren ook in 2012 de belangrijkste oorzaken van de gedwongen verkoop.

Ondanks de gedaalde huizenprijzen ligt in 2012 het gemiddelde verlies per woning (circa € 34.000) op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. Dit is mede het gevolg van het NHG-beleid waarin bij gedwongen verkoop samen met de geldgevers een onderhandse verkoop wordt bevorderd in plaats van verkoop via de veiling. Doel hiervan is het verhogen van de opbrengst van de woning en daarmee beperking van de restschuld. In 2012 vond nog slechts 13% van de verkopen plaats via de veiling. In 2011 was dat nog 25%.

Waarborgfonds op peil

Het garantievermogen van het waarborgfonds is in 2012 met € 53 miljoen gestegen tot € 782 miljoen. De hogere verliezen over 2012 zijn daarmee ruimschoots gecompenseerd door de premie-inkomsten voor nieuwe garanties. Hierdoor is het weerstandsvermogen op peil gebleven.

Voor 2013 wordt rekening gehouden met een verdere toename van het aantal verliesdeclaraties en een afname van het aantal nieuwe garanties. Per saldo is de prognose dat, mede door de premieverhoging vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe garanties (van 0,70% naar 0,85%), ook in 2013 sprake zal zijn van een positief resultaat voor het waarborgfonds.

GEEN REACTIES