WGA-ER-verzekeringen nog steeds verliesgevend

copyright Pixabay

De betere resultaten op WGA-ER verzekeringen, die verzekeraars nu presenteren, komen vooral door vrijval van eerdere voorzieningen.

Dat is af te leiden uit het jaarlijkse onderzoek naar deze polissen door toezichthouder DNB. In de prognose voor het boekjaar 2016 wordt een neutraal winstbeeld (geen winst en geen verlies) verwacht. Omdat het resultaat gunstig wordt beïnvloed door eenmalige effecten van vrijval op oude schadejaren, suggereert dit volgens DNB dat het resultaat op recente schadejaren negatief is, maar gecompenseerd wordt door gunstige resultaten op oude schadejaren.

Herijking
Het product voor WGA-ER heeft in de jaren 2011-2014 tot grote verliezen geleid voor verzekeraars. Deze verliezen werden veroorzaakt door de toen benodigde extra reserveringen in de schadereserves. Dit in verband met de herschatting van de herstelkansen en het oplossen van dataproblemen. De schadelast is nu ‘geherijkt’ en dat leidt tot vrijval van reserveringen. In nieuw onderzoek bekijkt DNB of de premie voor nieuwe schades kostendekkend is en in hoeverre er nog sprake is van overprudente reservering op oude schadejaren.

WGA-flex
Het verzekeringsproduct voor WGA-ER dekt vanaf 1 januari 2017 ook flexwerkers. WGA-ER-verzekeraars zien kansen voor omzetgroei in deze productuitbreiding. Wel is er minder zicht op de groep verzekerden (flexwerkers) dan bij WGA-vast. Dit maakt een goede inschatting van het risico lastig. Daarom – en vanwege de sterke prijsconcurrentie tussen schadeverzekeraars – gaat DNB aandacht besteden aan de productuitbreiding met WGA-flex. In komende onderzoeken vraagt DNB de verzekeraars naar het resultaat op de WGA-flex-dekking en naar hun eigen visie hierop.

Bron: DNB Nieuwsbrief Verzekeren

GEEN REACTIES