Verzekeraars beleggen voor verzekerden risicovoller dan voor zichzelf

Ook uit het jaarverslag van ASR blijkt dat het beleggingsresultaat voor rekening en risico van polishouders ver achter blijft bij het maatschappijrendement.

Het beleggingsresultaat is voor ASR-verzekerden in een jaar tijd met ruim een miljard gekelderd (van plus 775 miljoen in 2010 naar min 372 miljoen in 2011).

Tegenover dit negatieve resultaat staat een positief rendement op het kapitaal dat ASR voor zichzelf heeft belegd.

Hierin staat ASR overigens niet alleen, het is een trend dat zichtbaar is bij vrijwel alle verzekeraars.

Veel levenproducten op beleggingsbasis zijn gesloten in de tijd dat iedereen dacht dat beurskoersen alleen maar konden stijgen. Daardoor konden prachtige prognosekapitalen in het vooruitzicht worden gesteld.

De veranderde omstandigheden en de nieuwe Solvency-regels hebben verzekeraars ertoe aangezet hun beleggingsbeleid te herzien. Maar kennelijk zijn ze minder actief in het maken van een dergelijke omslag ten behoeve van hun verzekerden.

Je kunt je afvragen of het geen tijd wordt dat verzekeraars hetzelfde solide risicomanagement dat zij voor zichzelf toepassen ook voor polishouders gaan laten gelden.

Het is waar dat daardoor de hoge rendementen die zij graag in het vooruitzicht stellen, niet meer worden gehaald. Maar daar staat dan tegenover dat een verzekerde veel beter weet waar hij aan het einde van de overeenkomst aan toe is. En dat is in de basis ook de hoofdtaak van een verzekeraar, die in het verleden wat uit het oog is verloren.

In een echt transparante financiële markt gaat een consument die een gokje wil wagen naar een beleggingsinstelling en klopt hij voor zekerheid aan bij een verzekeraar.
Als verzekeraars zich zouden beperken tot het aantoonbaar bieden van zekerheden, dan zal dat een positieve impuls voor het imago betekenen.

Consumenten snakken in deze turbulente tijden steeds meer naar zekerheid en uit onderzoeken blijkt dat zij bereid zijn daarvoor ook te willen betalen. Verzekeraars zijn bij uitstek de partijen die deze zekerheden kunnen bieden. Als ze zich daarop focussen zullen zij zeker een deel van de markt verliezen. Maar het verleden heeft geleerd dat het verkopen van vermogensvermeerdering lucratiever leek dan het uiteindelijk bleek te zijn. Om over de imagoschade nog maar te zwijgen.

ASR zegt over haar maatschappijbeleid: “In deze moeilijke financiële markten hebben wij risicomitigerende maatregelen genomen in het belang van onze solvabiliteit. De keuze voor financiële soliditeit heeft ertoe geleid dat het risicoprofiel van ASR verder is geoptimaliseerd, maar ook dat potentieel toekomstig beleggingsrendement lager kan uitvallen.”

Eenzelfde strategie zou ook gekozen kunnen worden in het belang van de solvabiliteit van de individuele polissen.

GEEN REACTIES