SKGZ: zorgverzekeraar kan premieachterstand niet herleiden

 

In 2015 heeft de Geschillencommissie 502 geschillen ontvangen. Daarvan zijn er 371 (ofwel 74%) eerder door de Ombudsman behandeld. 65 geschillen (13%) gingen over zorg in het buitenland. De taak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen is het behandelen van geschillen en daarover een (bindend) advies uitbrengen.

Het totaal aantal contactmomenten, inclusief de informatieverzoeken, bedraagt 25.689. Dit is een stijging van 31% t.o.v. 2014. De Geschillencommissie sloot in 2015 523 dossiers af. De gemiddelde behandelduur (vanaf de ontvangst van het entreegeld tot het sluiten van het dossier) was 153 dagen. Dat staat in het jaarverslag.

Ombudsman Zorgverzekeringen
De taak van de Ombudsman Zorgverzekeringen is het bemiddelen bij klachten. Bemiddelen is het zoeken naar een oplossing voor de klacht In 2015 heeft de Ombudsman 2.650 klachten ontvangen (+11% ten opzichte van 2014). Daarvan gingen 263 klachten (10%) over zorg in het buitenland.

De Ombudsman sloot in 2015 2.521 dossiers af. De gemiddelde behandelduur (vanaf ontvangst van de noodzakelijke stukken) was 56 dagen. Veel klachten over plastische chirurgie betroffen (de vergoeding van) ooglid-, buikwand- en borstcorrecties. Hoewel de zorgverzekering hiervoor slechts beperkt dekking biedt, is een veelgehoord argument van consumenten dat hun arts de behandeling nodig vindt. Daarom zouden deze kosten volgens hen voor rekening van de ziektekostenverzekeraar moeten komen.

Premie 
Van alle geschillen gaat 28% over de premie. Vaak betreft het de hoogte van de premieachterstand die de consument heeft of de aanmelding als ‘wanbetaler’ bij het Zorginstituut Nederland (bij een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies). In veel gevallen blijkt het lastig om de exacte hoogte van de premieachterstand vast te stellen. Dat consumenten daarvan niet altijd een exact beeld hebben, valt nog te billijken. Maar dat er ook een enkele ziektekostenverzekeraar is die  niet of onvoldoende in staat is om de precieze hoogte te bepalen, valt moeilijker te verteren.

Opvallend waren in 2015 de klachten over het verplicht inloggen met DiGiD + sms op de websites van een aantal ziektekostenverzekeraars (‘mijn omgeving’). Nog lang niet iedereen blijkt te beschikken over DiGiD of een telefoon waarop een sms-bericht kan worden ontvangen.

Met enige regelmaat komen klachten binnen over het niet beschikbaar zijn van een geneesmiddel dat door de verzekeraar is aangewezen als preferent. Dan krijgen consumenten door de apotheek een ander, vergelijkbaar middel afgeleverd. Soms moet in zo’n geval worden bijbetaald, omdat het alternatieve middel niet is vrijgesteld van het eigen risico (een aantal verzekeraars berekent het eigen risico niet voor preferente geneesmiddelen). Met het toenemend aantal (tijdelijke) geneesmiddelentekorten baart dit zorgen, zeker waar het gaat om preferente geneesmiddelen voor grote groepen consumenten.

(Bron: SKGZ)

GEEN REACTIES