Persoonlijk advies lijkt enige oplossing in pensioenproblematiek

copyright Legal & General

Eén op één gesprekken tussen adviseur en consument lijken de enige oplossing om te bereiken dat consumenten een beter inzicht krijgen in hun oudedagsvoorziening.

Dit bleek tijdens het pensioensymposium dat Legal & General op 23 maart jl. organiseerde. Tijdens dit symposium werd na een dienstverband van 15 jaar ook afscheid genomen van algemeen directeur Arno Dolders.

De irrationele mens en zijn pensioen
Voor ruim 250 gasten organiseerde Legal & General op 23 maart in Spant te Bussum het symposium “De irrationele mens en zijn pensioen”. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt wereldwijd geprezen. De demografische ontwikkelingen, de aanhoudend lage rente en de druk op de bereidheid tot solidariteit tussen generaties maken het huidige pensioenstelsel volgens veel deskundigen onhoudbaar. Ingrijpende aanpassingen zullen onvermijdelijk moeten plaatsvinden. Verschillende inleiders gingen tijdens dit symposium in op de contouren van een nieuw pensioenstelsel.

Herman Pleij: “Nederlander is zuinig op zijn geld”
Herman Pleij, emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de literatuur van de middeleeuwen, gaf tijdens dit symposium inzicht hoe de Nederlander door de eeuwen heen met het begrip “geld” is omgegaan. Vanuit de Nederlandse mentaliteit is er veel spaarzaamheid. Maar ook een drang tot zelf redzaamheid, eigen regie en draagvlak voor gespreide welvaart. Dit zijn belangrijke aspecten om rekening mee te houden in pensioen debat.

Paul Schnabel: “Aanpassing van het pensioensysteem is noodzakelijk”
Paul Schnabel, socioloog en voormalig directeur Sociaal en Cultureel Planbureau was adviserend lid van de SER-Commissie Toekomst Pensioenstelsel. Deze commissie bracht in het kader van de Nationale Pensioendialoog een rapport uit, waarin vier varianten werden verkend en beoordeeld om het Nederlandse pensioenstelsel te ontwikkelen en te versterken.

Ook Paul Schnabel betoogde, dat de huidige tweede pijler van ons pensioen niet houdbaar is. Hij bepleitte aanpassing van het huidige systeem, waardoor consumenten een meer persoonlijk pensioenvermogen opbouwen en meer keuzen krijgen binnen het deel dat overblijft als verplichte pensioenopbouw. Daarnaast gaf hij aan dat het belangrijk is, dat het pensioenbewustzijn van consumenten sterk wordt vergroot In de visie van Schnabel moeten consumenten gestimuleerd worden om veel eerder dan thans gebruikelijk te starten met financiële reserveringen voor hun eigen oude dag.

Arno Dolders: Pensioenbewustzijn lukt alleen via onafhankelijk adviseur
Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General, ging in zijn inleiding in op het eind vorig jaar door de AFM uitgebrachte rapport “Neem drempels weg opdat Nederlanders in actie komen voor hun pensioen”. In dit rapport waarschuwt de AFM voor het risico van grote maatschappelijke en economische onrust, indien in de nabije toekomst veel consumenten onvoorbereid tot de ontdekking komen dat hun totale inkomen na pensionering substantieel minder is, dan ze nodig hebben om de door hen gewenste uitgaven te doen.

Dolders stond in zijn bijdrage stil bij de oorzaken waardoor veel consumenten geen goed inzicht hebben in hun eigen pensioensituatie. Hij herhaalde de conclusies uit het AFM rapport, waaruit blijkt dat alle door de overheid centraal aangestuurde initiatieven om het pensioenbewustzijn te vergroten geen of zelfs een averechts effect hebben gehad.
Dolders betoogde verder dat de enige effectieve manier om consumenten inzicht te geven in de eigen pensioensituatie een persoonlijk gesprek is met een onafhankelijk adviseur. Hij gaf aan, dat – indien de overheid zich daadwerkelijk zorgen maakt over het gebrek aan pensioenbewustzijn van de consument – snel tot flankerend beleid moet worden overgegaan. In dit kader bepleitte hij de kosten van pensioenadvies fiscaal te faciliteren en het mogelijk te maken om toe te staan, dat consumenten en adviseur afspreken om de kosten van advies gespreid over de tijd en via de premie/inleg te financieren.

Koninklijke onderscheiding
Tijdens het symposium werd Arno Dolders benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Burgemeester van IJsselstein, drs. P.J.M. van Domburg reikte tijdens het symposium de versierselen behorende bij deze onderscheiding uit. Burgemeester Van Domburg roemde de verdienste van Arno Dolders vanwege zijn bijdrage aan de totstandkoming van de Wet Financiële Dienstverlening en de vertaling daarvan naar nieuwe eisen en de praktische invulling door financiële dienstverleners. Maatschappelijk zette Legal & General zich onder zijn leiding in voor de samenwerking met “Sherpa”, een zorginstelling voor mensen met een beperking.

GEEN REACTIES