Pensioenuitvoerder niet gevrijwaard als werkgever een werknemer niet aanmeldt

Ook als de werknemer niet is aangemeld door de werkgever kan hij bij de pensioenuitvoerder een beroep doen op zijn pensioenrechten en aanspraken.

Pieter Omtzigt (CDA) heeft schriftelijke vragen gesteld over de aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder in het geval de werkgever niet voldaan heeft aan de mededelingsplicht.

Gesteld dat een werkgever verzuimt een werknemer als pensioendeelnemer aan te melden, wat dan? De Pensioenwet is daar vaag over en laat een grijs gebied bestaan tussen de aansprakelijkheden van de pensioenuitvoerder en de werkgever. Kamp geeft in zijn antwoord geen nadere verduidelijking.

“De gedachte van de Pensioenwet is dat zowel de werkgever als de pensioenuitvoerder hun verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat er in het gegevensverkeer iets mis gaat. Zoveel als mogelijk moet worden voorkomen dat een individuele deelnemer de dupe wordt van een fout in het gegevensverkeer.

Pensioenuitvoerders zijn onder de Pensioenwet derhalve niet gevrijwaard van aansprakelijkheid voor het geval de werkgever verzuimd heeft gegevens te verstrekken. Dat betekent overigens niet dat pensioenuitvoerders in alle gevallen aansprakelijk zijn.

Voor vermindering en verval is bij pensioenverzekeringsovereenkomsten slechts plaats indien de werknemer toerekenbaar heeft bijgedragen aan het feit dat jegens de verzekeraar of het pensioenfonds niet is voldaan aan de mededelingsplicht of indien de werknemer de verzekeraar of het pensioenfonds heeft misleid. In dat geval is de vermindering of het verval van de uitkering beperkt tot het risico met betrekking tot de verzwijgende werknemer.”

Van dat laatste is alleen sprake als de werknemer toerekenbaar heeft bijgedragen aan de schending van de mededelingsplicht.

Kamp voegt nog toe: “Ook als de werknemer niet is aangemeld door de werkgever kan hij een beroep doen op zijn pensioenrechten en aanspraken.”

Prof. Erik Lutjens heeft als zijn mening gegeven dat pensioenuitvoerders niet aansprakelijk zijn voor hen onbekende (wegens niet aanmelding) deelnemers. Kamp stelt expliciet dat hij die mening niet deelt.

Kennisportal Pensioen

In de Kennisportal Pensioen vindt u de volgende passage:

“De Regelen PSW bevatte een bepaling, dat de verzekeraar niet aansprakelijk is in het geval een werkgever verzuimt de nodige gegevens te leveren. In de Pensioenwet is die bewust achterwege gelaten. Dit is een consequentie van het feit dat de wet geen onderscheid maakt tussen pensioenfondsen en verzekeraars. De PSW kende geen expliciete vrijwaring voor pensioenfondsen. De Pensioenwet wil op dit punt de PSW volgen, maar dat heeft wel tot consequentie dat nu ook de verzekeraars niet meer zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid. De memorie van toelichting bagatelliseert dit feit, maar dicht de mogelijkheid niet af dat een verzekeraar aansprakelijk wordt gesteld voor feiten en omstandigheden die hij niet kon weten: ‘Dat betekent overigens niet dat pensioenuitvoerders in een voorkomend geval per definitie wèl aansprakelijk zijn; indien de werkgever verzuimt de gegevens van een bepaalde werknemer aan de pensioenuitvoerder te verstrekken ligt het in de rede dat die werknemer de werkgever aansprakelijk stelt voor de schade. Dat pensioenuitvoerders niet expliciet gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid in geval van een verzuim van de werkgever onderstreept wel de noodzaak voor werkgevers en pensioenuitvoerders om sluitende afspraken te maken over gegevensverstrekking.’

Werknemer is ‘schuldloze derde’

Een belangrijk doel van de Pensioenwet is de bescherming van de pensioenaanspraken van de deelnemer. In dat licht moet ook het vrijblijvend karakter van de hierboven geciteerde tekst worden gezien. Frases als ‘dat betekent niet dat pensioenuitvoerders per definitie wèl aansprakelijk zijn’ en het ligt ‘in de rede dat de werknemer de werkgever aansprakelijk stelt’ klinken weinig geruststellend voor de positie van de verzekeraar. Zij hebben het kennelijke oogmerk om de werknemer als een ‘schuldloze derde’ te positioneren. Deze hoeft niet, maar mag wel in een voorkomend geval de verzekeraar aanspreken. Deze kan dan in het geval hij verplicht is tot schadebetaling deze op zijn beurt verhalen op de werkgever, die de contractuele verplichtingen niet is nagekomen.”

Zie ook Informatie van werkgever in de Kennisportal Pensioen

GEEN REACTIES