Pensioencommunicatie: de stand van zaken

Pensioendeelnemers moeten weten hoeveel pensioen zij kunnen verwachten, of dat voldoende is en zich bewust zijn van de risico’s en de kosten.

Dat is het doel dat staatssecretaris Klijnsma voor ogen heeft en wil vastleggen in wetgeving. Zij streeft ernaar de wetswijziging rond de jaarwisseling aan te bieden.

Voor die tijd moet nog erg veel gebeuren, blijkt uit de brief die ze aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Breed samengestelde werkgroepen buigen zich over de deelgebieden en ook over de communicatietechniek. Adviezen zijn ingewonnen bij de pensioen- verzekeringskoepels, sociale partners, toezichthouders etc.

“Het doel van pensioencommunicatie is wat mij betreft helder”, schrijft Klijnsma:

“Pensioendeelnemers die weten hoeveel pensioen zij kunnen verwachten, die kunnen nagaan of dat voldoende is en zich bewust zijn van de risico’s en de kosten van de pensioenvoorziening. Daarnaast moet de communicatie deelnemers laten inzien welke actie zij zouden kunnen ondernemen om het pensioen aan te vullen. Het streven is om uiteindelijk te komen tot een persoonlijk interactief totaaloverzicht voor alle deelnemers. Een dergelijk overzicht, een ‘pensioendashboard’, zou in één oogopslag inzicht moeten geven in het te verwachten pensioeninkomen. Ook zou het de financiële gevolgen bij bepalende keuzes of veranderingen in de persoonlijke leefsituatie moeten laten zien.

Risico’s en koopkracht

Ferro Explore heeft in opdracht van SZW een eerste, verkennend kwalitatief onderzoek onder deelnemers en pensioengerechtigden uitgevoerd. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in randvoorwaarden om op een effectieve wijze te communiceren over de koopkracht en de risico’s van het pensioeninkomen. Dit inzicht is nodig om de doelgroep in staat te kunnen stellen om een realistische inschatting te maken van het te verwachten pensioen.

Het rapport bevat aanbevelingen over visualisaties, gelaagdheid van informatie (welke informatie het beste in welke laag opgenomen kan worden), woordgebruik en handelingsperspectief. De uitkomsten van het onderzoek worden nog nader bekeken.

Een subwerkgroep ontwikkelt intussen een uniforme rekenmethodiek voor de pensioenbedragen die in de communicatie genoemd kunnen worden. Doel daarvan is:

koopkracht en risico’s te vertalen naar individuele aanspraken. Deelnemers hebben behoefte aan persoonlijk relevante informatie;

inzicht te geven in risico’s van het te bereiken pensioen door een ‘goed weer’ en een ‘slecht weer’ scenario te laten zien;

toepasbaar te zijn op alle typen pensioenuitvoerders en op alle typen pensioencontracten, inclusief de AOW. Deelnemers wensen ook inzicht te krijgen in hun totale pensioenaanspraken.

Prominente rol werkgever

Een ander onderzoek moet inzicht geven in de belangrijkste uitgangspunten voor pensioeninformatie bij indiensttreding. De Stichting van de Arbeid heeft geadviseerd over de rol van de werkgever. “De StvdA is het eens met mijn stelling dat een meer prominente rol van de werkgever niet alleen in het belang is van het pensioenbewustzijn van werknemers, maar ook voor de werkgever zelf.”

GEEN REACTIES