(Findinet) Pakket maatregelen Catshuisberaad

Een nieuwe fiscale behandeling eigen woning en aftopping van het Witteveenkader. Lees hier het hele Catshuispakket met toelichting.

Hoewel formeel van tafel publiceert Findinet het Catshuispakket omdat het wellicht een rol blijft spelen bij de bezuinigingsdiscussies.

Enige opvallende zaken:

Nullijn collectieve sector en medeoverheden (inclusief politici).

Twee jaar bevriezen lonen gehele collectieve sector, inclusief een tijdelijke Loonwet voor de zorg/ZBO’s. In de aanloop naar de inwerkingtreding van deze Loonwet mogen geen (tijdelijke) loonsverhogingen in een CAO worden afgesproken of in arbeidsvoorwaardenregelingen worden neergelegd. Deze Loonwet heeftook werking naar medeoverheden . Nullijn geldt ook voor bestuurders en politici.

Excessieve vertrekvergoedingen in alle sectoren (ook in de financiële sector) worden vanaf 266.000 euro (is nu 531.000) belast met 75% (is nu 30%) heffing bij de werkgever.

“Bevriezing” marktsector (1 jaar niet toepassen tabelcorrectiefactor).

– De tabelcorrectiefactor wordt één jaar niet toegepast. Hierdoor wordt een eventuele loonstijging in de markt afgeroomd.

AOW naar 66 jaar in 2015.

De AOW leeftijd wordt versneld verhoogd naar 66 in 2015. Bovendien zal het kabinet een voorstel doen om de AOW leeftijd op den duur te koppelen aan de levensverwachting. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig tijd hebben om zich op de wijziging voor te bereiden en die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren door te werken of te sparen.

Aftopping Witteveenkader

Voor het Witteveenkader wordt teruggevallen op de variant uit het Regeerakkoord/Gedoogakkoord.

Het Witteveenkader wordt afgetopt voor pensioenen die hoger liggen dan 3 x modaal. Dit betekent dat niet langer fiscaal gefaciliteerd kan worden gespaard voor een aanvullend pensioen vanaf dit inkomensniveau.

Het bestaande wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd wordt ingetrokken.

Beperken budget vitaliteitspakket.

Het beschikbare budget voor de extra ‘doorwerkbonussen’ wordt beëindigd. Tevens zal het beschikbare budget voor ‘mobiliteit’ na 2013 niet verder toenemen.

Medicijnen.

Er komt een vaste eigen bijdrage van € 9 per recept.

Uitruil reiskostenvergoeding / overdrachtsbelasting.

De overdrachtsbelasting voor woningen blijft structureel op 2% gehandhaafd. Ter dekking wordt de onbelaste reiskostenvergoeding afgeschaft. Hierbij vervalt voor de leaseauto de huidige vrijstelling van de bijtelling voor auto’s die voor minder dan 500 km privé worden gebruikt.

Huurmarkt.

De verhuurdersheffing wordt een jaar naar voren gehaald. De invoering van de heffing moet voor 31-12-2012 bij wet geregeld zijn.

De huren voor huurders met een inkomen van 33.000/jaar tot 43.000 euro/jaar mogen verhoogd worden met de inflatie +1%.

Fiscale behandeling eigen woning.

Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft, die gedurende looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. De KEW blijft gehandhaafd voor bestaande gevallen.

De hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd voor bestaande gevallen.

Fiscale spelregels die gelden op het moment van het aangaan van de hypotheek, worden tijdens de gehele looptijd van de hypotheek gerespecteerd.

De aflosperiode met renteaftrek wordt voor nieuwe gevallen verlengd naar 35 jaar. Dit heeft een drukkend effect op de maandlasten.

Om met name starters tegemoet te komen en de tijd te geven om vermogen op te bouwen wordt de LTV in een geleidelijk tempo afgebouwd. Deze wordt vanaf 2015 in zes jaarlijkse stappen van 1% verlaagd van 106% naar 100%.

Extra aflossen van bestaande hypotheken wordt gestimuleerd.

Met banken wordt een convenant gesloten om de boetevrije aflossingsmogelijkheid van hypotheken te verhogen van 10% naar 20% per jaar.

De schenkingsfaciliteit gericht op schuldaflossing eigen huis wordt uitgebreid van 50.000 euro naar 100.000 en de leeftijdsgrens voor de ontvangende partij wordt verhoogd naar 45 jaar.

De mogelijkheid van dubbele hypotheekrenteaftrek voor een voormalige woning die nog te koop staat, wordt in 2013 gehandhaafd.

De Leegstandswet wordt zodanig aangepast dat het tijdelijk verhuren (maximaal 5 jaar) van een woning, die in de verkoop staat, niet langer een vaststelling van de huurprijs door de gemeente vergt. Een vergunning van de gemeente is nog wel vereist, maar aan de vergunningverlening mogen geen andere eisen worden gesteld, dan die uit de wet volgen.

Grondslagverbreding IB/VPB, invoering winstbox IB

De invoering van de winstbox in de IB per 1-1-2015 wordt voorbereid. Daartoe wordt eerst een grondslagverbreding (schrappen fiscale aftrekmogelijkheden) voor het bedrijfsleven uitgevoerd. Per saldo vindt lastenverzwaring plaats van 350 miljoen (60% uit zelfstandigenaftrek en startersaftrek; 40% uit de afschaffing/vermindering van de VAMIL, KIA, EIA en de MIA).

BTW verhogen per 1-10-2012.

Het tarief BTW-laag wordt per 1-10-2012 verhoogd met 1% en het tarief BTW-algemeen gelijktijdig met 2%.

GEEN REACTIES