Kopen van leads kan riskant zijn

De AFM beboet leadaanbieders indien zij bemiddelen zonder vergunning, maar de afnemers hebben ook een verantwoordelijkheid. De AFM heeft na Financieel Planbureau onlangs ook Huislijn.nl een boete opgelegd wegens het bemiddelen zonder vergunning.

Kort gezegd hebben beide bedrijven klantgegevens verzameld van mogelijk geïnteresseerden in een financieel product en deze gegevens ‘verkocht’ aan een aanbieder.

Daarmee hebben zij als tussenpersoon werkzaamheden verricht die bedoeld waren om overeenkomsten tot stand te brengen. Zij traden met andere woorden op als bemiddelaar.

(Zie ook: Wanneer staat verkopen van leads gelijk aan bemiddelen?)

Verantwoordelijkheid kopers van leads

Waarom beboet de AFM het bemiddelende bedrijf wel en de partij die de leads afneemt niet? De afnemer heeft immers niet voldaan aan de vergewisplicht. Zouden de afnemers dat wel doen dan zou er geen markt bestaan voor deze leadverstrekkers.

We legden in de zaak van Huislijn.nl deze vraag voor aan de AFM. De toezichthouder kan daar geen antwoord op geven omdat de AFM niet gerechtigd is informatie te verstrekken over specifieke zaken.

Wel stelt de AFM de vergewisplicht serieus te nemen en er op toe te zien dat die wordt nageleefd. “Ook partijen die leads ontvangen moeten actief zijn en nagaan of de gegevens afkomstig zijn van een partij die gerechtigd is deze te verstrekken.”

De AFM wijst op haar persbericht van 16 januari waarin zij aandacht vraagt voor ‘ketenbeheersing’. Dat begrip gaat verder dan alleen de vergewisplicht.
“Wij vinden het heel belangrijk dat aanbieders nagaan of bemiddelaars wel voldoende kwaliteit hebben”, herhaalt de AFM tegenover Findinet.

Vergewisplicht

Gezien deze opvatting ligt het voor de hand dat de AFM niet alleen kijkt naar de acties van verstrekkers van leads maar ook naar die van de partijen die de leads afnemen.

Zij zijn verplicht te controleren of de leadaanbieder ingeschreven is in het AFM-register en een vergunning bezit die betrekking heeft op het betreffende vakgebied.

Die verplichting geldt ook voor een bemiddelaar of gevolmachtigde agent die leads afneemt.

Gezien het standpunt dat de AFM inneemt met betrekking tot ketenbeheersing ligt het voor de hand dat de toezichthouder de controle op de vergewisplicht zal intensiveren.

Zie ook ‘Vergewisplicht’ op de Findinet Kennisportal.

GEEN REACTIES