Ministerie handhaaft PE- en inhaalexamen

In reactie op de petitie legt Dijsselbloem uit waarom hij voorstander blijft van verplichte examinering van Wft PE- en inhaalexamens.

“Om verplichte examinering van Wft PE- en inhaalexamens per 1 januari 2014 mogelijk te maken, zijn reeds een aantal ontwikkelingen in gang gezet die zich in september reeds in een vergevorderd stadium bevinden.”In een brief aan de Tweede Kamer grijpt de minister terug op een aantal onderzoeken van de AFM waaruit gebleken is “dat te vaak adviseurs onvoldoende vakbekwaam zijn”.

Na uitleg van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel waarbij iedere adviseur over een diploma moet beschikken en afscheid wordt genomen van het bedrijfsvoeringsmodel gaat de minister in op het PE-systeem.

Hij wijst het PE-alternatief van de brancheverenigingen – het verplicht bijwonen van een inhaalprogramma adviesvaardigheden en integriteit en een PE-studiepuntenregeling om de volgende redenen af:

  •  Het huidige systeem waarbij medewerkers Wft PE punten dienen te behalen heeft niet kunnen voorkomen dat teveel adviseurs onvoldoende vakbekwaam zijn. Het huidige systeem waarbij medewerkers Wft-punten dienen te behalen heeft dus onvoldoende resultaat opgeleverd.
  • Een studiepuntensysteem is kostbaar voor vakbekwame adviseurs en bovendien inefficiënt in vergelijking tot het verplicht behalen van een examen waarbij in een keer duidelijk is of een adviseur over de benodigde kennis beschikt; het enkele feit dat men programma’s heeft bijgewoond biedt bovendien geen garantie op vakbekwaamheid.

Examenbank

Om het op uniforme wijze toetsen van Wft PE- en inhaalprogramma’s mogelijk te maken wordt er momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een examenbank. De minister: “De examenbank is in 2014 operationeel en zal dan garanderen dat de Wft PE en inhaalexamens van een gelijkwaardig, voldoende hoog niveau zijn.
Op dit moment nemen nog diverse exameninstituten deze examens af, echter het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) geconcludeerde dat het niveau van deze examens niet altijd voldoende is. Met de komst van een centrale examenbank wordt dit probleem opgelost.

Om de ontwikkeling van een centrale examenbank mogelijk te maken zijn er reeds een aantal acties in gang gezet. Wij zijn voornemens om de examenbank te laten beheren door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die veel expertise heeft op dit gebied. DUO zal 5 juli een Europese aanbesteding gaan uitzetten voor een databank. Het ministerie van Financiën is bezig met een meervoudige onderhandse en Europese aanbesteding voor de content (examenvragen) voor de examenbank. Sluitingsdatum voor offertes van leveranciers is 12 juli as.”

De Vaste Kamercommissie heeft toegezegd deze zaak op 12 september op de agenda te zetten.

Gezien het tijdschema dat het ministerie hanteert moet er rekening mee gehouden worden dat in het najaar de politiek zal concluderen dat sprake is van een ‘gepasseerd station’.

Zie ook: Adfiz start petitie tegen inhaal- en PE-examens

GEEN REACTIES