Minister verduidelijkt wetswijziging Wet Bpf 2000

De minister realiseert zich dat de gemaakte keuzes niet alle partijen in de pensioensector tot tevredenheid stemmen, gegeven de uiteenlopende belangen.

De minister schrijft aan de Tweede Kamer:

"Steeds meer pensioenfondsen hebben de administratie uitbesteed aan afgesplitste pensioenuitvoeringsbedrijven (pub’s). Deze pub’s hebben de behoefte zich te profileren op de zakelijke markt van pensioenuitvoerders (de markt waarop pub’s opdrachten van pensioenfondsen tot uitvoering van pensioenregelingen trachten te verwerven). Op dit moment mag een pub niet aan (potentiële) zakelijke klanten melden voor welk bpf het de pensioenregeling uitvoert. Onduidelijkheid over activiteiten naar potentiële zakelijke partners, kan het benutten van marktkansen in de weg staan. Dit is onwenselijk.

In de tweede plaats zijn de ontwikkelingen op het terrein van pensioenregelingen van belang. De inmiddels gerealiseerde massale omzetting van eind- naar middelloonregelingen en (in beperkte mate) beschikbare premieregelingen, beïnvloedt de verhouding tussen tweede- en derdepijlerpensioen en stimuleert de behoefte aan derdepijlerproducten op de consumentenmarkt. In dat verband komt het de informatievoorziening over de totale oudedagsvoorziening ten goede als aanbieders van aan tweedepijlerpensioenen gerelateerde producten de naam mogen noemen van bpf’en, op wier pensioenregeling hun producten een aanvulling kunnen zijn.

Een derde ontwikkeling is dat er vanuit de toezichthouder behoefte bestaat aan het vereenvoudigen en toespitsen van het toezicht op de oorspronkelijke bedoelingen, waarbij niet langer handhavend hoeft te worden opgetreden in situaties waarbij het gelijke speelveld tussen al dan niet aan het bpf gelieerde ondernemingen niet in het geding is. Een voorbeeld hiervan vormt het noemen van een bpf als medeorganisator van een symposium.

 

  • Hoofdlijnen wetsvoorstel

  • Het huidige generieke verbod op gebruik van de naam van het bpf wordt gewijzigd in een specifiek verbod op de consumentenmarkt. Zo mag de pub in op consumenten gerichte informatie over financiële producten niet melden dat het de regeling van het bpf uitvoert.
  • Op het naamsverbod op de consumentenmarkt geldt als uitzondering dat elke financiële marktpartij mag melden hoe de eigen producten zich verhouden tot een met naam te noemen bpf-regeling.
  • Bij contacten met deelnemers en aangesloten werkgevers die plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de pensioenregeling van het bpf, mag uitsluitend de naam van het bpf worden genoemd. Het is niet meer toegestaan om (ook) de naam van de pub te vermelden. Zo moet in de toekomst het uniform pensioenoverzicht op naam van het bpf worden verstuurd.
  • Pub’s mogen op de uitvoeringsmarkt voor pensioenuitvoerders de namen van hun bpf-klanten noemen. Dit voorstel vergroot de kansen op het werven van nieuwe klanten en op het uitbesteden van bijvoorbeeld vermogensbeheer.
  • Naamsoverdracht van fonds naar pub (zoals PGGM heeft gedaan)wordt verboden.

Voorts wordt in de brief ingegaan op de privacy aspecten.

GEEN REACTIES