Kapitaaloverdracht van verzekeraars naar banken wordt vereenvoudigd

Verzekeraars en banken gaan gezamenlijk een nieuw protocol opstellen om de kapitaaloverdracht tussen deze financiële instellingen te vergemakkelijken.

De bedoeling is om dit protocol in het vroege voorjaar van 2012 gereed te hebben. De overdracht van kapitaal, bijvoorbeeld van een beleggingsverzekering naar een bancair product, verloopt nu volgens de in de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdracht (OSK) vastgelegde procedures. Deze overeenkomst werd in 2003 op initiatief van het Verbond van Verzekeraars in het leven geroepen. Sedert vorig jaar nemen ook banken deel aan de OSK en is de overeenkomst uitgebreid tot kapitaal- en spaarverzekeringen voor de eigen woning.

Uit een evaluatie is gebleken dat er in de praktijk knelpunten optreden. Zo kan de overdracht van kapitaal op technische bezwaren stuiten, of blijkt de OSK niet goed in de bedrijfsprocessen ingebed te zijn. De bekendheid met de OSK bij medewerkers in diepere lagen van de organisatie verdient eveneens aandacht.

“De kapitaaloverdracht van een verzekeraar naar een bank is complex. De klant moet daar zo min mogelijk hinder van ondervinden, is ons uitgangspunt”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. “Het vergt helaas nog wat tijd om dit goed op orde te krijgen. Het liefst nemen we de knelpunten met een knip van de vingers weg, maar zo simpel is het helaas niet. Zorgvuldigheid gaat hier wat mij betreft boven snelheid.”

De OSK werd in 2003 ingevoerd op initiatief van de verzekeringssector om te zorgen dat overdrachten van kapitaal soepeler verlopen. Daarvoor duurde het overdragen vaak lang, omdat de overdragende verzekeraar heel wat informatie moest verzamelen, terwijl niet altijd helder was welke gegevens hij moest aanleveren.

Dit is ondervangen door de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. Volgens die OSK moet de overdragende verzekeraar een zogenaamd overdrachtsformulier invullen, waarin precies staat welke gegevens nodig zijn voor de overdracht. Ook is beschreven hoe de overdrachtswaarde moet worden vastgesteld als er vertraging ontstaat in de uitkering. De overeenkomst gold tot voor kort alleen voor levensverzekeraars, die daarop individueel kunnen intekenen. Bijna alle levensverzekeraars doen eraan mee. Als gevolg van het banksparen kunnen consumenten er sinds vorig jaar ook voor kiezen de uitkering van de kapitaalpolis te gebruiken voor een lijfrenteproduct bij een bank. Deelname aan de overeenkomst is daarom in overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken ook opengesteld voor de aangesloten banken. Ook is besloten dat de overeenkomst voortaan niet alleen op de pensioen- en lijfrenteverzekering van toepassing is, maar eveneens op de spaarrekening eigen woning, de kapitaalverzekering eigen woning, de ongeclausuleerde kapitaalverzekering en de bancaire lijfrente.

Update

Het Protocol treedt op 1 juli 2012 in werking. Zie: ‘Vereenvoudiging kapitaaloverdracht per 1 juli een feit

GEEN REACTIES