Invloed postcode op verzekeringspremie is enorm

pixabay

Update 26 september: met reactie Verbond van Verzekeraars.

De woonlocatie van een verzekerde heeft een veel grotere invloed op de premieverandering dan het verzekerde object of de persoon.

Dat valt op te maken uit de Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars. De premieontwikkeling 2017-2019 op basis van postcode laat bij schadeverzekeringen een veel grotere stijging zien dan bij de criteria ‘persoon’ en ‘object’. Het effect is in het bijzonder te zien bij WA- en opstalverzekeringen. Niet alleen stijgt de premie in euro’s sneller op basis van postcode, ook de afwijking ten opzichte van de gemiddelde premieontwikkeling is bij het criterium postcode veel groter dan bij persoon en object.

Daarnaast is postcode een belangrijke variabele bij het afwijzen van een verzekerde of verzekerd object voor een schadepolis. Dit geldt vooral bij inboedel- en opstalverzekeringen. Indirect is het tevens te zien bij WA-polissen, wanneer wordt gekeken naar regio in plaats van postcode.

Bij overlijdensrisicoverzekeringen is een omgekeerd effect zichtbaar: de postcode zou juist bijdragen aan de premiedaling tussen 2017-2019. Maar het lijkt erop dat dit eerder een gevolg is dan een oorzaak van de premiedalingen. Bij ORV’s wordt vooral gekeken naar leeftijd en dus naar de persoon. Ook de afwijzingen voor ORV’s worden in de meeste gevallen gedaan op basis van leeftijd.

Verbond van Verzekeraars reageert: onjuiste conclusie over resultaten Solidariteitsmonitor
Het Verbond van Verzekeraars meet sinds 2017 ieder jaar hoe de premies voor vijf veel voorkomende particuliere verzekeringen zich ontwikkelen. Met als doel: de belofte uit de Gedragscode Verzekeraars waar maken dat zoveel mogelijk klanten hun financiële risico’s kunnen afdekken en proberen te voorkomen dat mensen tegen hun wil onverzekerd zijn.

We nemen bijzonder veel details mee om zo inzichtelijk te maken wat we precies meten. Door de meting te publiceren, geven we iedereen de kans mee te denken. We waren dan ook blij met het bericht op Findinet over de Solidariteitsmonitor. De auteur koos daarbij voor een invalshoek, die we zelf nog niet verkend hadden: wat is de invloed van de postcode als je deze vergelijkt andere factoren die in de monitor te vinden zijn?

Echter, de conclusie dat de postcode een veel grotere invloed heeft op de premie dan het verzekerde object of de persoon, is niet juist. Dat wil zeggen: je kan deze conclusie niet trekken op basis van de Solidariteitsmonitor en wel om de volgende drie redenen, in volgorde van belangrijkheid:

1. De maatmensen in de monitor, vormen geen representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Dat is een bewust keuze omdat we door extra veel ‘extreme’ maatmensen reeds in een vroegtijdig stadium mogelijke verzekerbaarheidsproblemen kunnen signaleren en daar kunnen verzekeraars mee aan de slag. De stelling op Findinet zou dus hooguit kunnen opgaan voor deze ‘bijzondere’ maatmensen, maar het is niet mogelijk om deze conclusie door te trekken naar de ‘gewone’ verzekerde.

2. Daarnaast laat de monitor hooguit een correlatie zien tussen postcode en premiewijziging. Of dat ook een causaal verband is, is daarmee niet gezegd. Dit is één van de belangrijke kritiekpunten bij het gebruik van data: dat men correlatie en causaliteit niet goed scheidt. Het is daarom belangrijk dit onderscheid ook scherp in beeld te houden wanneer we meetinstrumenten inzetten om bijvoorbeeld toekomstige uitwassen van big data tegen te gaan.

3. Tot slot geldt nog dat de invloed van de postcode op deze wijzigingen groot zou kunnen zijn, maar dat is wat anders dan dat de invloed op de premie groot zou zijn. De eerste zin van het artikel is correct, omdat daar juist over die veranderingen wordt gesproken. De kop wekt een verkeerde indruk. Maar dit is scherpslijperij, vergeleken bij de eerste twee punten.

Wij zijn blij met de aandacht en de poging om de analyse te verrijken en hopen van harte dat anderen dit voorbeeld zullen volgen, nu of in de toekomst. Daar wordt de Solidariteitsmonitor beter van!

GEEN REACTIES