Informatiebepalingen Pensioenwet worden minder gedetailleerd

Omdat de informatiebepalingen te gedetailleerd zijn, krijgen pensioenuitvoerders te weinig ruimte om bij de informatieverstrekking maatwerk te leveren.

Dit schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer. Zoals bepaald in de wet heeft de minister vijf jaar na de inwerkingtreding een evaluatieonderzoek laten verrichten.

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat de informatiebepalingen uit de pensioenwetgeving over het algemeen goed worden nageleefd door pensioenfondsen en verzekeraars. Verder blijkt dat de huidige informatiebepalingen te gedetailleerd zijn. Hierdoor krijgen pensioenuitvoerders te weinig ruimte om bij de informatieverstrekking maatwerk te leveren aan hun eigen deelnemerspopulatie. Ten slotte komt naar voren dat belangrijke verplichte informatie-uitingen voor een deel van de deelnemers onvoldoende begrijpelijk en duidelijk zijn. De gebruikte terminologie en het taalgebruik zijn te lastig en de hoeveelheid informatie is te omvangrijk voor deze deelnemers, waardoor zij de verstrekte informatie niet begrijpen en eerder ter zijde leggen.

Onder leiding van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn verschillende projecten van start gegaan ter uitwerking van het pensioenakkoord. Een van die projecten richt zich specifiek op pensioencommunicatie, schrijft Kamp. Het is de bedoeling dat in het project pensioencommunicatie wordt voortgebouwd op de resultaten van de evaluatie.

Op basis van de resultaten van de evaluatie van de informatiebepalingen en de resultaten van het project pensioencommunicatie zullen vervolgens de informatiebepalingen in de pensioenwetgeving worden aangepast. Het is de bedoeling dat de aangepaste informatiebepalingen tegelijkertijd met de overige aanpassingen van de pensioenwetgeving voortvloeiend uit het pensioenakkoord in werking zullen treden.

GEEN REACTIES