Implementatie Europese hypothekenrichtlijn ter consultatie

De Wft wordt beperkt aangepast, meer wijzigingen zijn te vinden in het Bgfo en in het BW wordt in Boek 7 een hele nieuwe titel geïntroduceerd.

In het wetsvoorstel zijn onder meer regels opgenomen voor:

  • voorwaarden voor het bemiddelen en aanbieden van hypothecair krediet;
  • markttoetreding, grensoverschrijdende dienstverlening en doorlopend toezicht;
  • reclame en precontractuele informatie middels een gestandaardiseerd Europees informatieblad (ESIS);
  • de uniforme berekening van een jaarlijks kostenpercentage voor hypothecair krediet;
  • koppelverkoop en gebundelde verkoop, achterstallige betalingen en gedwongen verkoop, wijzigingen in debetrentevoet, en vervroegde aflossing.

Richtlijn geïnspireerd op consumentenkrediet

De privaatrechtelijke bepalingen van de richtlijn worden in een nieuwe titel 2B van Boek 7 van het BW geïmplementeerd. Het gaat om een kredietovereenkomst die strekt ter financiering van een voor bewoning bestemde onroerende zaak en daarmee om een nieuwe “bijzondere overeenkomst”, die in Boek 7 thuis hoort. Deze nieuwe titel bevat ten dele overeenkomstige regels zoals voor de consumentenkredietovereenkomst zijn opgenomen in titel 7.2A, die strekt tot implementatie van richtlijn 2008/48/EG, waarop de onderhavige richtlijn in belangrijke mate is geïnspireerd.

De plaatsing in Boek 7 brengt verder mee dat de algemene regels van het contractenrecht uit de Boeken 3 en 6 op de nieuwe regeling van toepassing zullen zijn.

Jaarlijks kostenpercentage

De richtlijn bevat een jaarlijks kostenpercentage voor hypothecair krediet. Dit jaarlijks kostenpercentage moet worden opgenomen in de informatieverstrekking richting de consument. Het jaarlijks kostenpercentage maakt aanbiedingen van hypothecair krediet onderling vergelijkbaar, aangezien in alle lidstaten bij alle aanbiedingen van hypothecair krediet dezelfde berekeningswijze gevolgd moet worden.

Gestandaardiseerde informatie

Er geldt harmonisatie ten aanzien van de verstrekking van precontractuele informatie door middel van een gestandaardiseerd Europees informatieblad (European Standardised Information Sheet, afgekort tot ESIS), dat is opgenomen in bijlage II van de richtlijn. Het ESIS dient ter vervanging van een vrijwillige gedragscode betreffende voorlichting in de precontractuele fase inzake woningkredieten. Bij het toezicht op de naleving van de code is de Commissie gebleken dat de inhoud en opmaak moet worden herzien om ervoor te zorgen dat dit duidelijk en begrijpelijk is en alle informatie bevat die relevant wordt geacht voor consumenten. Doel van het (herziene) ESIS is om consumenten, door het op uniforme wijze verstrekken van alle relevante informatie, in staat te stellen kredietproducten van verschillende, ook in andere lidstaten gevestigde aanbieders onderling te vergelijken en af te wegen om zo met kennis van zaken een keuze uit de verschillende aanbiedingen te kunnen maken.

Berekening jaarlijks kostenpercentage

In lijn met de regels voor consumentenkrediet moeten geldleners een jaarlijks kostenpercentage worden gepresenteerd. Een uniforme berekeningswijze van het jaarlijks kostenpercentage strekt ertoe de informatie in de aanbiedingen van verschillende kredietgevers met elkaar te vergelijken.

Naast de verplichte verstrekking van het ESIS wordt op nationaal niveau een aanvullende informatievertrekking voorgeschreven. In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft zal worden bepaald welke informatie naast of ter invulling van het ESIS moet worden verstrekt. Het doel hiervan is zorgen dat voor consumenten de informatie beter te begrijpen is.

Het wetsvoorstel is ter consultatie aangeboden op de website van de Overheid. Reacties zijn mogelijk tot en met 18 juni 2015.

GEEN REACTIES