Hypotheekfinanciering erfpacht blijft lastige zaak

Minister Blok wil praten met “betrokken partijen” maar legt de nadruk op het private karakter van de erfpachtovereenkomst.

In ruim van een kwart van de gevallen wordt de financiering van een woning op erfpachtgrond afgewezen. Dat antwoordt minister Blok op Kamervragen.

“De NVB geeft aan dat dit bijvoorbeeld komt doordat het contract eenzijdig door de erfverpachter kan worden aangepast. Het is uiteraard onwenselijk als woningen zeer lastig verkoopbaar zijn omdat aspirantkopers als gevolg van het erfpachtcontract geen financiering kunnen krijgen. Ik zal op korte termijn in overleg treden met betrokken partijen over de uitkomsten van deze evaluatie.”

Wat de minister precies denkt te bereiken met dat overleg wordt uit de rest van zijn beantwoording niet duidelijk.

De kern van zijn betoog is, dat sprake is van een privaatrechtelijke overeenkomst. Hij geeft aan dat erfpachter en erfverpachter zich moeten houden aan de normen van redelijkheid en billijkheid. “In het geval dat een erfverpachter op geen enkele wijze het contract wil aanpassen, bestaat er voor de erfpachter nu al de mogelijkheid om dit aan de rechter voor te leggen. De rechter zal daarbij – aan de hand van de eisen van het contractenrecht, geregeld in het Burgerlijk Wetboek – beoordelen in hoeverre partijen over en weer voldoende met elkaars gerechtvaardigde belangen rekening hebben gehouden.”

Maar zo ver komt het nooit of nauwelijks. De erfpachter maakt nauwelijks gebruik van een gang naar de rechter.

Blok ziet er niets in om erfpachtovereenkomsten onder te brengen in de Wft. Zelfs als dat zou gebeuren kan de AFM daar niets mee.
“De AFM kan niet afdwingen dat de voorwaarden in bestaande contracten die tussen erfverpachters en erfpachters zijn gesloten worden aangepast, ook niet als erfverpachters onder toezicht worden geplaatst.”

Ook is het niet mogelijk om bancaire richtlijnen algemeen verbindend te verklaren. Een contract is vaak maatwerk aldus de minister. “Algemeen verbindendverklaring van bepaalde regels, ontleend aan de bancaire richtlijn, zou een te strak regime opleggen en zo tot gevolgen leiden die zich moeilijk laten overzien. Er dient voldoende ruimte te blijven bestaan voor erfpachtcontracten op maat, toegesneden op de omstandigheden van het bijzondere geval.”

Blok besluit met de opmerking dat hij met partijen om tafel gaat zitten “om aan de hand van de opgedane ervaringen met elkaar te bezien welke stappen denkbaar zijn, ter verbetering van de financierbaarheid van huizen op erfpachtgrond.”

Maar uit de beantwoording blijkt dat hij in de praktijk niet veel ruimte ziet.

GEEN REACTIES