(Findinet) Geen publieke regeling voor AOV-gat bij hogere pensioenleeftijd

Inkomensverzekeringen lopen door tot 65 jaar en niet tot aan de nieuwe AOW-leeftijd. Private partijen moeten dat gat zelf dichten.

Het Verbond van Verzekeraars heeft de minister erop gewezen dat zelfstandigen die nu arbeidsongeschikt zijn en een private arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangen, geconfronteerd zullen worden met een inkomensgat, aangezien inkomensverzekeringen slechts doorlopen tot aan 65 jaar en niet tot aan de nieuwe AOW-leeftijd.

Daarnaast heeft het Verbond van gewezen op de situatie van arbeidsongeschikte werknemers en nabestaanden die op grond van een Anw-hiaatpensioen of partnerpensioen een uitkering ontvangen die loopt tot 65 jaar. Ook zij zullen door de verhoging van de AOW-leeftijd een inkomensverlies ondervinden.

Daarom pleit de verzekeraarskoepel voor een publieke regeling, die het inkomensverlies voor de genoemde groepen wegneemt.

De minister gaat op dat verzoek niet in.

Zijn argumenten:

  • Bij lopende verzekeringen waarbij nog geen sprake is van een uitkering kan de polisinhoud aangepast worden aan de nieuwe AOW-leeftijd.
  • Vindt een uitkering plaats tot de AOW-leeftijd, dan zal de verzekeraar het gat tussen 65 jaar en de nieuwe AOW-leeftijd moeten dekken. “De verzekeraar zal in dat geval geconfronteerd worden met uitkeringslasten voor bestaande gevallen die langer doorlopen, en zal daarvoor een financiële reserve moeten vormen.

    De regering is van mening dat de termijn van 7 jaar waarop deze extra lasten zich voordoen, voldoende voorbereidingstijd geeft aan verzekeraars om een dergelijke reserve op te bouwen.”

  • Vindt een uitkering plaats tot de 65-jarige leeftijd, dan kan het eerder opnemen van het AOW-pensioen of het eerder laten ingaan van het aanvullend pensioen een oplossing bieden. “Omdat het inkomensgat zich pas over 7 jaar zal voordoen, kunnen mensen hiervoor nu alvast geld opzij gaan zetten. Tot slot kunnen gewezen zelfstandigen, indien de inkomenssituatie daar om vraagt, nog een beroep doen op de bijstand.”

Dit schrijft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer waarin ook de verhoging van de pensioenrichtleeftijd wordt behandeld (zie: Richtleeftijd Witteveenkader in 2014 naar 67).

GEEN REACTIES