DNB maximeert pensioenkorting tot 7%

DNB geeft pensioenfondsen de mogelijkheid de kortingen voorlopig te maximeren op 7% en past correctie toe op de rentetermijnstructuur.

“De uitzonderlijke omstandigheden op de financiële markten maken dit besluit noodzakelijk”, aldus DNB. “Het doel van beide maatregelen is de onzekerheid over pensioenen te verkleinen.” De gemiddelde gewogen dekkingsgraad van pensioenfondsen per 31 december 2011 komt na deze correctie naar schatting uit op 98%. DNB schat dat ongeveer 125 pensioenfondsen in mei een voorgenomen korting op pensioenrechten moeten aankondigen, of andere maatregelen moeten nemen om tijdig uit herstel te zijn. Zonder deze maatregelen zouden circa 180 fondsen aanvullende maatregelen hebben moeten nemen.

Maximering pensioenkortingen

Door de verdieping van de financiële crisis in 2011 moet waarschijnlijk een groot aantal fondsen in mei van dit jaar een forse pensioenkorting aankondigen. Als de financiële positie in 2012 niet verbetert, moeten deze fondsen per 1 april 2013 de aangekondigde kortingen toepassen om binnen de wettelijke hersteltermijn tijdig de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105% te bereiken. Omdat de definitieve hoogte van de kortingen nog lang onzeker zal blijven, betekent dit voor gepensioneerden en deelnemers langdurige onzekerheid over mogelijk grote inkomenseffecten. Gezien de uitzonderlijke marktomstandigheden en met het oog op macro-economische effecten hiervan heeft DNB, in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, besloten dat pensioenfondsen in beginsel de per 1 april 2013 door te voeren korting mogen maximeren op 7%. Als een lagere korting noodzakelijk is, dan geldt uiteraard dit lagere percentage. Als bij de evaluatie over het jaar 2012 blijkt dat sprake is van onvoldoende herstel moet uiterlijk per 1 april 2013 de voorgenomen korting van 7% worden genomen. Een besluit over een eventuele verdere noodzakelijke korting moet begin 2013 worden genomen. Uiterlijk per ultimo 2013, voor de meeste fondsen het einde van de hersteltermijn, dient het fonds weer een minimaal vereiste dekkingsgraad van 105% te hebben

Uitstel van hoge kortingen geeft fondsbesturen meer tijd voor een evenwichtige belangenafweging en besluitvorming. De betrokken gepensioneerden en deelnemers hebben hierdoor meer tijd om te anticiperen op de verwachte daling van hun pensioenrechten en aanspraken.

Rentetermijnstructuur gebaseerd op driemaandgemiddelde

DNB publiceert elke maand een actuele rentetermijnstructuur die gebaseerd is op de interbancaire swapmarkt. Voor de vaststelling van de rentetermijnstructuur per ultimo 2011 heeft DNB een correctie toegepast.

DNB heeft de ontwikkelingen in de rentetermijnstructuur (RTS) in de afgelopen maanden nauwgezet gevolgd. Gelet op de uitzonderlijke marktomstandigheden en de gebrekkige liquiditeit in het lange eind van de interbancaire swapmarkt bestaat er te veel onzekerheid over de vraag of op de interbancaire swapmarkt op 30 december 2011 een juiste prijsvorming heeft plaatsgevonden. DNB heeft daarom besloten een correctie toe te passen door de curve voor ultimo december te baseren op een driemaandsgemiddelde, door het gemiddelde te berekenen van de rentetermijnstructuur van alle handelsdagen in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2011.

Ook voor verzekeraars

Vanwege het level-playing field op dit gebied tussen verzekeraars en pensioenfondsen, geldt deze aanpassing zowel voor pensioenfondsen als voor verzekeraars.. Tegen dezelfde achtergrond heeft DNB daarnaast besloten verzekeraars die de ECB-AAA-curve hanteren, eveneens toe te staan een driemaandsmiddeling toe te passen, mits zij daartoe een verzoek indienen bij DNB. Voor het bepalen van de te hanteren rentetermijnstrucuur gebaseerd op de ECB-AAA-curve per ultimo december mogen zij het gemiddelde gebruiken van de ECB-AAA-curve over alle handelsdagen in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2011.

GEEN REACTIES