De Jager versterkt toezicht op DNB en AFM

De Jager wil de bevoegdheid om beleidsregels te stellen inzake de taakuitoefening van de AFM en DNB. Ook wil hij toezichthouderregels kunnen vervangen door een ministeriële regeling.

Dit schrijft hij in zijn visie ‘Toezicht op Afstand’. De minister van Financiën krijgt twee nieuwe wettelijke bevoegdheden die hem ondersteunen bij zijn toezicht op DNB en AFM. Het gaat daarbij om beleidsregels vast te stellen voor de taakuitoefening van de toezichthouders. Zo kan hij bijvoorbeeld de toezichthouders wijzen op onderwerpen in de financiële sector die volgens hem aandacht moeten krijgen, of hen opdragen de onderlinge samenwerking te verbeteren. Daarnaast krijgt de minister de bevoegdheid om randvoorwaarden te stellen aan de begroting van de toezichthouders.

Hij wil dat de interne governance van de toezichthouders wordt versterkt door onder andere de volgende aanpassingen:

  • Een beperking van het maximum aantal herbenoemingen voor bestuurders van de toezichthouders. Dat aantal is nu nog onbeperkt. Een verlenging van de zittingstermijn is niet vanzelfsprekend. Bij iedere herbenoeming zal steeds een betekenisvolle herbeoordeling plaats moeten vinden.
  •  In de directie van DNB neemt in de toekomst een voorzitter Toezicht plaats, die eerstverantwoordelijk en primair aanspreekpunt zal zijn voor het toezichtbeleid binnen DNB. De directie blijft eindverantwoordelijk voor het toezicht op de financiële sector.
  • Versterking van de positie van de Raad van Commissarissen van DNB en de Raad van toezicht van de AFM door ze ook verantwoordelijk te maken voor het interne toezicht op beleidsmatige aspecten.
  •  De introductie van een betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets voor leden van de directie en raad van commissarissen van DNB en het bestuur en de raad van toezicht van de AFM.

     

Naar aanleiding van het rapport-Scheltema heeft minister De Jager in augustus 2010 wetswijzigingen ter versterking van de interne governance van DNB aangekondigd. Het pakket aan wijzigingen in de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht wordt nu voorgelegd aan de Raad van State.

GEEN REACTIES