CDFD start consultatie eind- en toetstermen Wft-vakbekwaamheid

Acht beroepskwalificaties vormen het uitgangspunt voor de inrichting van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.

Per beroepskwalificatie kan de vakbekwaamheid worden aangetoond met een Wft-diploma.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) consulteert de markt over de eind- en toetstermen van de herziene structuur Wft-vakbekwaamheid.

Het ministerie van Financiën heeft het voornemen om per 1 januari 2014 een herziening van de Wft-vakbekwaamheidsstructuur door te voeren. De voorgenomen opzet hiervan is eind 2011 aan de markt ter consultatie voorgelegd. Op basis van de reacties is het vakbekwaamheidsbouwwerk aangepast en heeft het CDFD in de afgelopen maanden eind-en toetstermen opgesteld voor de verschillende beroepskwalificaties, c.q. modulen.

In het consultatiedocument van het CDFD zijn ontwerpen opgenomen voor diverse beroepskwalificaties die bestaan uit: de definitie en de taken van de betreffende beroepskwalificatie en de daarbij behorende eind-en toetstermen. In de eindtermen wordt beschreven over welke kennis, vaardigheden, competenties en (professioneel) gedrag de beroepsbeoefenaren moeten beschikken. De toetstermen geven aan hoe de eindtermen getoetst moeten worden.

Het CDFD nodigt marktpartijen uit om te reageren op de nieuwe set eind- en toetstermen Wft. De termijn sluit op 14 september. Vervolgens zal CDFD een definitief advies opstellen voor het ministerie van Financiën. CDFD heeft daarbij de volgende concrete vragen:

1. Zijn de omschrijvingen van de beroepskwalificaties voldoende duidelijk?

2. Herkent u het takenpakket van de beroepsuitoefenaar? Daarbij moet in het oog gehouden worden, dat uitgegaan is van het gemiddelde takenpakket van de betreffende beroepsuitoefenaar.

3. Zijn de eindtermen juist en volledig geformuleerd, en wel zodanig dat er sprake is van een toereikend deskundigheidsniveau voor de specifieke beroepsuitoefenaar op het wettelijk minimumniveau?

4. Zijn de vaardigheden, competenties en het professioneel gedrag voldoende zichtbaar in het bouwwerk?

5. Zijn de toetstermen juist en volledig geformuleerd? Mist u bepaalde onderwerpen?

Update

Zie ook: Wijzigingen in consultatie vakbekwaamheid

GEEN REACTIES