AFM ziet groei van aanbod risicovoller indextrackers

AFM constateert een sterke groei in het aanbod van index trackers. Ook meer intermediairs adviseren ETF’s. Voor hen is het AFM-onderzoeksrapport van belang.

De meest eenvoudige index trackers (of Exchange Traded Funds – ETF’s) zijn transparante producten. Dit zijn producten waarvan de werking, voorwaarden en overige productkenmerken duidelijk zijn voor de consument. De meest eenvoudige ETF’s worden samengesteld op basis van volledige replicatie van één onderliggende index en kenmerken zich door brede spreiding, passief beheer en lage kosten.

Complexer en risicovoller

De afgelopen tijd is een sterke groei waarneembaar in het aanbod van ETF’s op de Nederlandse markt. De AFM neemt een sterke neiging waar naar de ontwikkeling van nieuwe, complexere en risicovollere soorten ETF’s. De nieuwe productvarianten brengen elk hun eigen productkenmerken en specifieke risico’s met zich mee. Deze kenmerken kunnen in sterke mate afwijken van de productkenmerken van de meest eenvoudige ETF’s. Voor de consument is goede, adequate informatieverstrekking bij deze producten daarom van nog groter belang. Deze ontwikkeling is aanleiding geweest voor de AFM om een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de informatieverstrekking over ETF’s.

Kenmerken

Aan de hand van het onderzoek en de geldende wet- en regelgeving heeft de AFM een aantal relevante kenmerken van index trackers geïdentificeerd. Om aanbieders van ETF’s inzage te geven in de wijze waarop de AFM informatieverstrekking beoordeelt, licht zij een aantal kenmerken toe. “Uiteraard zal bij het opstellen van de diverse informatiebronnen moeten worden beoordeeld hoe relevant elk kenmerk is voor het desbetreffende product. Indien een kenmerk grote invloed heeft op de werking, het risico, de kosten en/of opbrengsten van een ETF, dan kan het de duidelijkheid voor consumenten bevorderen deze informatie op meerdere prominente plaatsen in de informatieverstrekking op te nemen, zoals op de website, in de brochure en de factsheet.”
Op de website van de AFM wordt aandacht geschonken aan de volgende kenmerken:

Weergave rendementen; Duidelijkheid over onderliggende indices; Tracking error; Tegenpartijrisico; Spreiding en Liquiditeit.

Verplichte informatie

Reclame mag geen afbreuk doen aan verplicht te verstrekken informatie (artikel 4:19, eerste lid, Wft). Bovendien moet de informatie niet misleidend, duidelijk en correct zijn (artikel 4:19, tweede lid, Wft). Daarnaast moet voor de cliënt het commerciële oogmerk van de reclame als zodanig herkenbaar zijn (artikel 4:19, derde lid, Wft).

Daarnaast is het belangrijk dat consumenten voor de totstandkoming van een overeenkomst op de hoogte worden gebracht van alle kenmerken van het financiële product, die nodig zijn om een adequate beoordeling van het product te kunnen maken. Deze kenmerken kunnen betrekking hebben op de werking van het product, de risico’s en de kosten die aan het product zijn verbonden.

Index trackers zijn complex producten. Een aanbieder van complexe producten moet een financiële bijsluiter op zijn website beschikbaar hebben.

Zie meer over de betreffende informatieregels de kennisportal op deze site.

GEEN REACTIES