Consultatie Interventiewet

Het wetsvoorstel beoogt onder meer een tijdige en ordentelijke afwikkeling van banken en verzekeraars mogelijk te maken, wanneer deze in onomkeerbare problemen verkeren.

Het ontwerpwetsvoorstel voor de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen ligt ter consultatie en reacties zijn mogelijk tot uiterlijk 15 april 2011. Het ontwerp voorziet in een aanvulling van het wettelijke instrumentarium van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet. Doel van deze aanvulling is om de interventiemogelijkheden ten aanzien van financiële ondernemingen uit te breiden.

De turbulente ontwikkelingen van de laatste jaren hebben laten zien dat, wanneer een financiële onderneming in ernstige problemen verkeert, de bestaande interventiemogelijkheden tekortschieten. Het ontwerp is in lijn met de ontwikkelingen binnen de EU en binnen andere landen, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het doel van de publieke consultatie is om een ieder de gelegenheid te geven op het ontwerp te reageren. Bij het opstellen van het definitieve wetsvoorstel kan dan rekening worden gehouden met de naar voren gebrachte standpunten en argumenten.

De voorgestelde uitbreiding van het wettelijke instrumentarium heeft, behalve op de Wet op het financieel toezicht, tevens betrekking op de Faillissementswet. Het ontwerpwetsvoorstel is om die reden een gezamenlijk ontwerp van het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het wetsvoorstel worden twee nieuwe categorieën bevoegdheden toegevoegd aan de bestaande interventieladder, op grond waarvan deposito’s, activa of passiva, of aandelen van een in problemen verkerende financiële onderneming kunnen worden overgedragen aan een andere onderneming of rechtspersoon. De eerste categorie heeft betrekking op individuele probleeminstellingen en beoogt een tijdige en ordentelijke afwikkeling van banken en verzekeraars mogelijk te maken, wanneer deze in onomkeerbare problemen verkeren. De tweede categorie bevoegdheden dient een verdergaand doel en voorziet in mogelijkheden om de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel te waarborgen, mocht die stabiliteit op enig moment in gevaar zijn. In beide gevallen gaat het om bevoegdheden aan het einde van het interventiespectrum, waarbij de bevoegdheden met het oog op de stabiliteit van het financiële stelsel het sluitstuk vormen.

Tevens bevat het wetsvoorstel een regeling die beoogt te voorkomen dat een reeds in problemen verkerende instelling nog verder in problemen zou kunnen geraken doordat zij vervroegd tot nakoming van bepaalde contractuele verplichtingen wordt gehouden of zelfs met voortijdige beëindiging van contracten wordt geconfronteerd.

Naast het wetsvoorstel wordt een document openbaar gemaakt, waarin specifieke vragen zijn opgenomen over onder meer de vormgeving van een zogeheten overbruggingsinstelling en de noodzaak tot handhaving van de noodregeling.

Reacties aan André Berends (a.j.berends@minfin.nl) en Florentijn Kloosterman (f.kloosterman@minfin.nl), onder vermelding van ‘Consultatie Interventiewet’

GEEN REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER