WTS gaat betalen. Het is dweilen met de kraan open !

Commentaar naar aanleiding van het besluit van het kabinet om de WTS onrechtmatig toe te passen: zie publicatie

Gisteren heeft het kabinet een kloek besluit genomen : dat de onverzekerde schade d.m.v. de WTS voor rekening van de Overheid zal zijn.

Onverzekerde schade is niet gelijk aan onverzekerbare schade.

Met andere woorden :
de WTS wordt oneigenlijk ingezet voor het vergoeden van schade die wel verzekerbaar was.

Verzekeraars in gebreke
Dat velen (ook elders in Nederland) niet voor zulke schade verzekerd zijn, is veroorzaakt door verzekeraars zelf. Het probleem is namelijk dat verzekeraars jaren achtereen hebben volgehouden dat het vaak om onverzekerbare schade ging.
Dit is in alle toonaarden keer op keer aan de burgers voorgehouden.
En dat werd en wordt ook voorgehouden aan de dienstverleners, sinds deze een diploma verzekeringskunde moeten halen voor zij als assurantie adviseur aan de slag mogen gaan.

1984
Toen ik als dga van Assurantiemakelaar Lugt Sobbe & Co. b.v. in 1984 het initiatief nam om een verzekering samen te stellen die schade als gevolg van wateroverlast zou dekken, kwam ik al snel tot de conclusie dat deze verzekering uitsluitend interessant zou zijn voor consumenten die vrees hebben voor schade omdat zij in een laag gebied wonen (Volendam) of in een vallei (Drenthe, Limburg, Brabant) .

In nauw overleg met het KNMI, Rijkswaterstaat en door gewoon goed te onderzoeken welke schadelasten velen gelijktijdig kunnen treffen, ben ik gekomen tot een waslijst van gebeurtenissen.
U treft deze waslijst aan op deze pagina: LINK
Een verzekeringsvorm die schade door al deze gebeurtenissen zou dekken, zou – zo bleek mij ook proefondervindelijk – voor iedereen interessant zijn.

Deze verzekeringsvorm was gewoon onontbeerlijk voor alle particuliere en zakelijke consumenten, dus van anti-selectie kon geen sprake zijn: Storm, terrorisme, wolkbreuken, sneeuwdruk, hagelschade die daken verwoest enz. zijn immers niet regionaal verbonden evenementen. Iedereen wil daarvoor gedekt zijn dmv een separate polis die collectief gedekt wordt door alle verzekeraars.

Samen optrekken
In 1993 ben ik met mijn bevindingen naar Het Verbond van Verzekeraars gestapt. Daarbij heb ik hen voorgesteld om samen op te trekken. Volgens Het Verbond van Verzekeraars zou het gaan om onverzekerbare schade. Alhoewel de toenmalige directeur van Het Verbond zich zeer constructief heeft opgesteld, hebben de leden van Het Verbond
alles in het werk gesteld om mijn voorstellen te torpederen.
Bij voorbeeld door via de media loze toezeggingen te communiceren (LINK) en door hun producten uit te breiden met enkele van de door mij verzamelde gebeurtenissen, is de belangstelling voor een adequate verzekeringsvorm getaand.

Apathische opstelling van verzekeraars
Vanzelfsprekend juich ik toe dat de slachtoffers in Limburg en Brabant nu uitzicht hebben op compensatie via de WTS. Maar feitelijk is hier sprake van oneigenlijk gebruik van de wetgeving, veroorzaakt door volstrekt apathisch gedrag van verzekeraars. Die zijn dus – soms wel en soms niet – de voorheen als ONVERZEKERBAAR RISICO gekwalificeerde schadegebeurtenissen – volledig of gedeeltelijk gaan opnemen in hun voorwaarden. Met als gevolg dat de ene klant wel en de andere klant geen recht op schadevergoeding heeft.
Zouden de adviseurs massaal zijn overgegaan tot het oversluiten van lopende polissen naar verzekeraars die het risico wel dekken, dan zouden sancties hun deel zijn geworden.
En dat nog afgezien van het feit dat het voor het intermediair niet te overzien is welke clausule nu de beste dekking biedt voor de locatie van de overstroming.
Dat ligt immers geheel anders in Rotterdam en in Valkenburg.
Er is gewoon geen touw aan vast te knopen voor adviseurs.
Het is ook onbegrijpelijk waarom de Nederlandse verzekeraars de door hen afgesloten beurspolissen niet hebben voorzien van clausules die dergelijke waterschade wel dekken!
Waarom de ene groep klanten wel dekking bieden en de andere groep niet?

Verzoeken om zich nader te verklaren worden steevast genegeerd: men kan dat dus niet verklaren! En nu gaat het kabinet de schade dus toch vergoeden op grond van de WTS.

Hek van de dam
Zoals de zaken er nu voor staan, moeten wij vrezen dat de WTS ook ingezet moet worden als er sprake is van gebeurtenissen die wel degelijk verzekerbaar zijn (denkt u maar aan schade door een aardbeving, inslag van een meteoriet enz. enz.).

Want zodra zich onverwacht een gevaar voordoet dat mogelijk tot schade kan leiden, dan vinden verzekeraars bij de Overheid altijd al een gewillig oor.

 • Zoals ook bleek toen terroristen in de VS op 9-11 omvangrijke schade hadden veroorzaakt in New York:

  Meteen haastte Het Verbond van Verzekeraars zich naar de Minister van Financiën om landelijk een uitsluiting voor schade veroorzaakt door terroristen te mogen invoeren.
 • Dat was ook het geval toen vanuit de wereld van de complot-denkers signalen kwamen dat computers niet bestand zouden zijn tegen de wisseling van het millennium : van het jaar 99 naar het jaar 00.
  Ook toen haastte Het Verbond van Verzekeraars zich naar het Kabinet om een landelijk dekkende uitsluiting af te dwingen.
  Het toenmalige Kabinet had ook de buik vol van al die waterschades die landelijk veroorzaakt werden door plaatselijke wolkbreuken. Dus heeft Het Verbond moeten instemmen met een dekking voor schade die het gevolg is van water dat via de riolen gebouwen binnen drong.

Feitelijk was hier wederom sprake van diefstal van een element uit het door Lugt Sobbe in 1993 bij Het Verbond gepresenteerde verzekeringsproduct.

NOVUM
Dit is dus dweilen met de kraan open en het feit alleen al dat het Kabinet de WTS heeft opengesteld voor vergoeding van schade die verzekerbaar is, is een ongekend novum.

Dit is feitelijk het failliet van een wetgeving en daarvoor waarschuwden wij dus ook al bij  de introductie van deze wet.
Evenals in maart 2002 LINK (PM-Den Haag)

GEEN ZEKERHEID
De WTS biedt overigens geen enkele financiële zekerheid.
De WTS was eigenlijk bedoeld voor het bieden van financiële compensatie in geval van een ramp waarvoor geen verzekering bestond.
De WTS : De overheid zou op grond van deze wet  voortaan een tegemoetkoming uitbetalen als er sprake is van een schade die het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor men zich niet heeft kunnen verzekeren.

 • Zoals : de gevolgen van de ramp met de Boeing van EL AL, die zich in de Bijlmer in een appartementencomplex boorde.
 • Zoals de Hercules-ramp (LINK) en de mogelijke gevolgen daarvan voor inzittenden en slachtoffers op de grond  in Eindhoven.
 • Zoals bij Vogelpest,
 • TVL : Verlies van bedrijfsinkomsten als een besmettelijke ziekte moet worden bestreden zoals Corona.
 • De WTS werd ook ingezet in Noord Brabant, toen de mislukte oogst van talloze boeren  als gevolg van langdurige en hevige regen.
 • Maar de boeren in Drenthe en Overijssel kregen geen compensatie omdat het hier ging om een bedrijfsrisico.
 • Denkt u nog maar eens terug aan de Avondklok-Corona-rellen in steden als Eindhoven LINK. De verzekeraars dekten de schade als gevolg van rellen niet en de overheid paste de WTS niet toe. Wat de slachtoffers resteerde, was het verhalen van de schade op de daders.

GEEN ZEKERHEID
Het is niet de vraag of, maar wanneer zich weer een situatie voordoet waarin een aantal verzekeraars niet willen voorzien, terwijl andere verzekeraars dat risico wel kunnen en willen dekken. Zal de WTS dan wederom worden ingezet onder het mom van “een ruimhartige opstelling”. Dus dan is het iedere keer weer de vraag of de Overheid haar hand over het hart wil strijken en tot welke omvang schade dan wordt vergoed.

Eens maar nooit weer!
Maar het kabinet spreekt duidelijke taal:
Bij rampen in de toekomst wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.

Maar wat valt er onder “dergelijke schade”?
Gaat het dan om waterschade in Limburg ?
Gaat het dan om waterschade in Nederland ?
Gaat het dan om schade door een aardbeving, oproer, hagelstenen,  sneeuwdruk, een vliegtuigbom die spontaan tot ontploffing komt?
Onduidelijkheid ten top!
Ik doe hierbij nogmaals een klemmend beroep op Het Verbond van Verzekeraars om eindelijk eens constructief aan de slag te gaan met het verzekeringsproduct dat sinds 1993 bij hen in een diepe lade ligt.

Deze situatie kan zo echt niet langer. En de Overheid moet nu eindelijk eens stappen zetten die de wettelijke basis kunnen vormen voor het instellen van een separate verzekeringsvorm die schade als gevolg van collectieve schadegebeurtenissen dekt.

Zonder een gedegen wettelijke grondslag, blijft het dweilen met de kraan open.

 

GEEN REACTIES