Kabinet komt met schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Verzekeraars zijn inmiddels begonnen met het afhandelen van de eerste schades van de wateroverlast in Limburg. Eerder was al bekendgemaakt dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) ingezet zal worden om een tegemoetkoming te kunnen bieden voor onverzekerbare schade. Vandaag komen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Ministerraad met de bekendmaking dat het kabinet heeft ingestemd met de schaderegeling die bepaalt hoe hoog de tegemoetkomingen zullen zijn. Ook is het gebied vastgesteld dat geldt als rampgebied. Dit betreft het gebied dat getroffen is door overstroming, afstromend water door extreme regenval of een combinatie van beide.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming
Wie in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming in de schade, moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
– er moet schade geleden zijn in het vastgestelde schadegebied;
– de schade moet onverzekerbaar, onvermijdbaar en niet verhaalbaar zijn.
Wat betreft de onverzekerbaarheid van bepaalde schades zegt het kabinet soepel met de voorwaarden om te gaan: “Voor zaken waarvan de huidige verzekeringsmogelijkheden niet algemeen bekend waren is het kabinet nu ruimhartig. Bij rampen in de toekomst wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.” Voor welke zaken dit dan precies geldt, wordt niet vermeld.

Vastgestelde tegemoetkoming in de schade
Voor particulieren en kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen die in aanmerking komen voor een vergoeding van hun schade vanuit de Wts gelden de volgende vergoedingen:
– 90% van de schade aan de woning/gebouwen;
– 90% van het schadebedrag tot aan 36.000 euro aan de inboedel;
– 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen;
– evacuatiekosten, minimaal 304 euro en maximaal 597 euro.

Voor bedrijven geldt dat zij een vergoeding van 65% van de schade krijgen, tot een schadebedrag van 17.183 euro. Schade boven dit bedrag wordt volledig vergoed. De volgende schadesoorten komen in aanmerking voor vergoeding:
– schade aan vaste en vlottende activa;
– teeltplanschade;
– veehouderijschade;
– opstartkosten;
– 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen;
– evacuatiekosten, 100% met een minimum van 901 euro, ook als de kosten lager zijn.

Voor overheden gelden lagere percentages:
– 58,5% van de schade aan openbare infrastructuur;
– 58,5% van de schade aan vlottende en vaste activa;
– 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen;
– evacuatiekosten, 100% met een minimum van 901 euro, ook als de kosten lager zijn.
De zwaarst getroffen gemeenten krijgen een extra uitkering. Het betreft in ieder geval Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Meerssen.

Extra compensaties
Bedrijven die door de wateroverlast aan de voorwaarden voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en/of TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) voldoen, kunnen gebruikmaken van deze regelingen. NOW en TVL zijn bedoeld als coronasteunmaatregelen, maar het kabinet maakte eerder al bekend deze ook in te zetten voor steun na de wateroverlast. Voor boeren geldt dat zij tot 24 augustus een extra mogelijkheid hebben om een voorschot op subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) aan te vragen. Een laatste groep waar de overheid nog naar kijkt, is de groep schrijnende gevallen met schade aan een voertuig dat “vanuit economisch oogpunt redelijkerwijs niet voor Allrisk of Casco verzekering in aanmerking komt (met een maximum tegemoetkoming van € 8000)”.

Een tegemoetkoming aanvragen
Sinds 9 augustus is het al mogelijk schades die vallen onder de Wts te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via mijn.rvo.nl. De RVO zal deze schades ook verder behandelen. Aanvragen van de NOW verloopt via het UWV en van de TVL via de RVO.

GEEN REACTIES