Uitspraak Kifid : Eerste in een reeks van het nieuwe denken ?

Zie ook : Findinet / Link naar voorwaarden op polisblad is nog geen overeenkomst
Dat veel verzekeringen tegenwoordig tot stand komen via internet / websites, valt niet te betwisten. Maar dat op de verkoop van verzekeringen via internet nieuwe spelregels van toepassing zijn , daaraan moet de markt toch echt nog even wennen.

Afsluiten “op afstand”.
Findinet heeft al uitvoerig stilgestaan bij de nieuwe spelregels die binnen Europa van kracht zijn of worden m.b.t. het aanbieden van verzekeringsproducten “op afstand”.

Met “Op Afstand” bedoelen onze wetgevers dat de verzekering tot stand komt tussen twee partijen, zonder dat zij elkaar hebben ontmoet : zoals via internet zeker het geval is.
Findinet publiceerde vanaf september 2016 over de nieuwe wetgeving een reeks artikelen te beginnen bij:
Deel 1 : Introductie van de 2e Richtlijn betreffende verzekeringsdistributie in Europa
Aegon schoot tekort in informatie over woekerpolissen. Eerdere compensatie niet afdoende
Kort samengevat heeft het volgende zich voorgedaan :
Medio 2015
Aegon biedt via internet een verzekeringsproduct aan waarmee dekking wordt geboden voor onder meer materiële schade aan een motorvoertuig.
12 november 2015
Tussenpersoon Van Eyck maakt gebruik van de website van Aegon en vult namens de verzekeringnemer een digitaal formulier in, met het oogmerk een WA/Cascoverzekering
tot stand te brengen.
Schadevrije jaren -1
De tussenpersoon maakt melding van 8 schadevrije jaren, met als gevolg dat de verzekeraar op de website melding maakt van een verschuldigde maandpremie t.b.v.
€ 62,78. Cliënt geeft opdracht de verzekeringsovereenkomst af te sluiten per 12 november 2015.
Schadevrije jaren – 2
Op een later moment stelt Aegon vast dat  de informatie m.b.t. het aantal schadevrije jaren onjuist is. Deze is niet 8, maar 2 schadevrije jaren. Zij corrigeert de omvang van de verschuldigde maandpremie naar € 96,27. Een reductie op de korting, waardoor de premie per maand € 33,49 hoger is.
1 december 2015
Aegon doet een eerste poging tot het incasseren van de volgens hen verschuldigde premie t.b.v. € 131,62. Volgens Aegon betreft dit de premie verschuldigd voor de periode vanaf de ingangsdatum voor de premietermijn tot 11 januari 2016: twee maanden.
Aegon stelt vast dat de incasso slaagt.
Red : Niet duidelijk is hoe Aegon dit bedrag berekende, want voor de eerste twee termijnen was de verzekeringnemer € 96,27 verschuldigd ofwel totaal € 192,54.
10 december 2015
Als gevolg van stornering op 10 december wordt de incasso teniet gedaan, maar Aegon levert hiervan – zo blijkt – niet het bewijs.
23 december 2015
Aegon doet een geslaagde poging tot automatische incasso van het bedrag van de premieverhoging ad  € 66,98 (voor twee maanden 2 x 33.49).
Er zijn 41 dagen verstreken sinds de ingangsdatum.
Red : Saldering
Sinds de ingangsdatum is volgens Aegon verschuldigd een bedrag van € 96,27 per maand.
Ten aanzien van de eerste en de tweede termijn is dus totaal verschuldigd € 192,54.
In verband met de incasso van € 66,98 resteert dus een saldo van € 125,56. Het bedrag van € 131,62 blijft dus onverklaard.
1 januari 2016
Aegon doet een tweede poging tot het incasseren van de volgens hen verschuldigde saldo t.b.v. € 131,62. Aegon stelt vast dat de incasso slaagt.
6 januari 2016
Er wordt ingebroken in de verzekerde auto en de schade wordt meteen bij Aegon gemeld.
Het schadebedrag is € 3400,=.
13 januari 2015
Als gevolg van stornering op 13 januari wordt de incasso teniet gedaan, maar Aegon levert hiervan – zo blijkt – niet het bewijs.
14 januari 2015-01
Aegon informeert verzekeringnemer schriftelijk dat er geen sprake is van een geldige verzekering, omdat de premie niet is voldaan. Het nog verschuldigde saldo heeft betrekking op de navolgende bedragen :
€ 35,35 (saldo sinds 27-11-2015)
€ 96,27 (verschuldigd sinds 12-01-2016)
———-
€ 131,62 totaal.
Het kenteken is afgemeld bij de RDW.
14 januari 2015-02
In een andere brief laat Aegon weten :
U heeft een Aegon Autoverzekering bij ons. Het polisnummer is [X]. De premie voor deze
verzekering hebben wij niet van uw rekening kunnen incasseren. In deze brief leest u welke oplossing wij voorstellen”.
En :
Doordat u niet betaald heeft, bent u niet meer verzekerd. Wanneer er op dit moment iets gebeurt moet u de schade zelf betalen.

20 januari 2016
Cliënt voldoet alsnog het saldo van de verschuldigde premies voor de periode tot en met
11 januari 2016.

25 januari 2016
Tussenpersoon Van Eyck laat per brief aan Aegon weten dat Consument niets te verwijten valt en dat Consument derhalve dekking had ten tijde van de schade.
Red. : Omtrent het feit dat de problemen feitelijke waren veroorzaakt doordat tijdens het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst door hem onjuiste informatie was verstrekt, wordt klaarblijkelijk niet meer gerept. Ook niet door Kifid.

Afwijzing door Aegon
Op een niet nader genoemde datum informeert Aegon de verzekeringsnemer dat de schade niet is gedekt omdat de Autoverzekering nooit tot stand was gekomen daar de eerste premie niet was voldaan.

Verweer van verzekeringsnemer
Wij noemen enkele van de argumenten die door de verzekeringsnemer als verweer zijn aangevoerd :
1) Aegon heeft de verzekering pas met zijn brief van 14 januari geschorst. Op 6 januari
2016, de dag van de inbraak was de verzekering dan ook niet geschorst.
2) Verzekeringsnemer heeft de bedragen niet gestorneerd.
3) Ten tijde van de incasso’s had Verzekeringsnemer helaas te weinig saldo op zijn
bankrekening.
4)  Verzekeringsnemer heeft op 23 december 2015 een bedrag van € 66,98 voldaan.
Daarmee heeft hij voldaan aan het vereiste dat er premie was voldaan die aangemerkt
kan worden als premie voor de eerste periode van de looptijd.
5)  Verzekeraar heeft Consument pas op 14 januari 2016 brieven toegestuurd waarin hem
is verzocht om binnen 30 dagen na 12 november 2015 tot betaling over te gaan.
Dit was uiteraard niet meer mogelijk. Consument heeft op 15 januari 2016 de
gevraagde bedragen voldaan.
Red.: Deze stelling strookt overigens met het feit dat de betaling pas op 20 januari heeft plaatsgevonden.
6) De Voorwaarden dienen niet van toepassing te worden verklaard.
Consument heeft wel het polisblad ontvangen maar de Voorwaarden niet en deze zijn ook
niet aan Consument ter hand gesteld zodat deze dienen te worden vernietigd. Volgens
HR 11 februari 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BO7108) is aan de norm van art. 6:233 onder b
BW niet reeds voldaan indien de wederpartij de mogelijkheid heeft zelf door
gebruikmaking van internet de toepasselijke voorwaarden te raadplegen.
7) Verzekeraar heeft nagelaten om het originele aanvraagformulier over te leggen.
Daardoor kan niet worden vastgesteld hoe de Autoverzekering daadwerkelijk tot stand is
gekomen, op welke wijze en onder welke voorwaarden.
8) Het toezenden van de Voorwaarden aan de Tussenpersoon betekent niet dat de
Voorwaarden Consument hebben bereikt.
9) Verzekeraar dient te bewijzen dat de Voorwaarden Consument daadwerkelijk hebben
bereikt.
Wie de hele uitspraak nog eens nader wenst te bestuderen : deze treft u aan op de navolgende link : UITSPRAAK KIFID
Het verweer van de verzekeraar is uitvoerig, maar daarin ontbreken de navolgende zaken :
– bewijs van het actief storneren van reeds geïncasseerde premiegelden.
– een weerslag van bij Aegon ingediende aanvraag tot het afsluiten van de
verzekeringsovereenkomst. Daardoor kan niet worden vastgesteld hoe de
Autoverzekering daadwerkelijk tot stand is gekomen, op welke wijze en onder welke
voorwaarden.
–  bewijs van de stelling dat de voorwaarden zowel aan de tussenpersoon als aan de
verzekeringsnemer ter hand zijn gesteld.

GESCHILLENCOMMISSIE:
De Geschillencommissie van Kifid komt tot de navolgende beoordeling :
Aegon verzuimde een voorbehoud te maken
In het onderhavige geval is de Autoverzekering volgens het onder 2.2 geciteerde polisblad ingegaan op 12 november 2015 zonder dat Verzekeraar daaraan het voorbehoud van eerste premiebetaling heeft verbonden. Bij gebreke van dit voorbehoud is de onderhavige verzekeringsovereenkomst door aanbod en aanvaarding tot stand gekomen met ingangsdatum 12 november 2015.
Dekking per direct
Volgens art. 10.1 van de Voorwaarden heeft Verzekeraar Consument voorshands dekking verleend zonder dat eerst premie moest worden betaald zodat de verzekeringsovereenkomst zonder premiebetaling tot stand is gekomen.
Schorsing kan alleen als de overeenkomst wel tot stand is gekomen.
Indien zoals Verzekeraar stelt geen Autoverzekering tussen partijen is tot stand
gekomen kan immers (van het schorsen) van dekking in het geheel geen sprake zijn.
Verzekeringsvoorwaarden zijn niet van toepassing
De RvT overweegt dat de enkele vermelding van algemene voorwaarden op het
polisblad zonder meer niet inhoudt dat partijen de toepasselijkheid van die voorwaarden zijn overeengekomen. Andere aanwijzingen daarvoor zijn niet gebleken. Het voorgaande leidt ertoe dat niet is komen vast te staan dat de Voorwaarden op de Autoverzekering van
toepassing zijn verklaard zodat Verzekeraar geen beroep toekomt op de bepaling
betreffende de schorsing van de dekking.
UITSPRAAK
Uit het overwogene volgt dat de Autoverzekering vanaf 12 november 2015 is
ingegaan en dekking is verleend zonder dat Verzekeraar daarbij het voorbehoud van eerste
premiebetaling heeft gemaakt. Verzekeraar kan evenmin beroep doen op de
schorsingsbepaling in zijn Voorwaarden. Voor de dekkingsvraag is dientengevolge niet
relevant of Consument de (eerste) premie heeft betaald zodat de Commissie hieraan voorbij gaat. Dit heeft tot gevolg dat Verzekeraar Consument dekking dient te verlenen voor de schade naar aanleiding van de inbraak in de auto op 6 januari 2016.
TEN OVERVLOEDE
De Commissie stelt vast dat de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst langs
elektronische weg tot stand is gekomen zodat Verzekeraar conform art. 6:233 aanhef en
onder b jo. 6: 234 lid 2 BW aan zijn informatieplicht kan voldoen door Consument via
elektronische weg een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden
kennis te nemen.
Adequate structurele informatieverstrekking van Aegon schiet tekort
Gelet op het bepaalde in art. 6:234 lid 2 BW diende Verzekeraar de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg op een zodanige wijze aan Consument ter beschikking te stellen, dat deze door hem konden worden opgeslagen en toegankelijk waren ten behoeve van latere kennisneming.
Duurzame drager
Hieruit volgt dat de informatie op een duurzame drager dient te worden aangeboden, zodat de wederpartij (Consument) de informatie kan opslaan en gewaarborgd is dat de inhoud ervan niet wordt gewijzigd en dat de informatie gedurende een passende termijn toegankelijk is.
IPID
Op 29 september jl. heeft Rekencentrum OpenC als eerste een door haar ontwikkeld Insurance Product Informatie Dossier gepubliceerd. Met deze IPID doet OpenC als eerste een poging om te voldoen aan de specifieke vereisten die door de Europese Commissie zijn opgelegd aan de verzekeringsmarkt.
Zie artikel : PRIMEUR : OpenC toont als eerste in Nederland een IPID
Red : In het door OpenC getoonde document wordt niet alleen het verzekeringsvoorstel uitvoerig toegelicht, maar daarin wordt tevens uitvoerig stilgestaan bij de door of namens (!) de cliënt verstrekte informatie. Dat is ook noodzakelijk, aangezien het aloude aanvraagformulier ontbreekt als er sprake is van een overeenkomst die langs digitale weg wordt aangevraagd.

 

GEEN REACTIES