DEEL 21 : Witwassen en terrorisme

'Intermediair moet zich specialiseren'

Zie mede artikel :
Beheerders moeten risico’s op witwassen en terrorismefinanciering in beeld krijgen

Bovenstaand artikel is gebaseerd op een persbericht van de AFM.
De AFM waarschuwt beheerders van beleggingsinstellingen voor het risico dat zij betrokken raken bij witwaspraktijken e/o de financiering van terrorisme.
Red: De namen van deze lieden kunnen gevonden worden op nationale en internationale sanctielijsten.

IPID voor MKB 
In het MKB informatiedossier van OpenC (zie artikel daarover) is uitvoerig stilgestaan bij de mogelijke gevolgen daarvan : mogelijke nietigheid van de hele verzekeringsovereenkomst.
Vermelding van de kans op nietigheid van de overeenkomst zou dus moeten vallen onder het onderdeel : Specifieke bepalingen, maar de AFM is van mening dat vermelding van dit onderdeel geen deel uit maakt van de door Eiopa samengestelde wettelijk verplichte nieuwe standaard.

De redactie van Findinet heeft vervolgens aan de AFM gevraagd of  en zo ja welke risico’s de schadeverzekeringsmarkt loopt indien men betrokken is bij de verzekering van belangen van de verzekeringsnemers wier naam aangetroffen kan worden op de sanctielijst.

De AFM heeft ons vervolgens gewezen op de:
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Daarin staat :
Het toezicht van de AFM met betrekking tot de Wwft is gericht op het bewaken en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld.”
En : 
“Samen met onder meer De Nederlandsche Bank is de AFM verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen volgend uit de Wwft. De financiële ondernemingen die onder het Wwft-toezicht van de AFM vallen zijn:

  • beleggingsondernemingen
  • beleggingsinstellingen
  • financiële dienstverleners, voor zover zij bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringsovereenkomsten”

U ziet het : Schadeverzekeringen worden hier inderdaad niet genoemd.
Klaarblijkelijk is de toezichthouder van mening dat terroristen en witwassers geen verzekerbare belangen bezitten, zodat een verplichting tot controle van de sanctielijst niet van kracht is voor schadeverzekeraars.

Vreemde zaak
Dat is toch vreemd, als je bedenkt dat Nederland (met de havens van Rotterdam en Amsterdam) mondiaal van grote betekenis is voor het vervoer van goederen en dus ook van belangen die op naam staan van personen of ondernemingen die op de sanctielijst voor komen.

Maar er is meer : 
Naast de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zijn tevens relevant:
·       De Sanctiewet 1977
.       De Regeling toezicht Sanctiewet 1977 en
·       De regels op het gebied van Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)

Toezichthouders leggen de verzekeringsbranche daarin – naast de verplichting om natuurlijke- en rechtspersonen te controleren – een extra controle op, namelijk het vaststellen van de Ultimate Benificial Owner (UBO, oftewel de belanghebbende achter de rechtspersoon met wie de verzekeraar zaken doet).

De redactie van Findinet heeft de AFM verzocht nader te verklaren waarom vermelding van dit onderdeel geen deel uit maakt van het wettelijk verplichte Informatie Document dat verzekeraars en intermediairs op korte termijn op maat zullen moeten opstellen voor iedere klant die een verzekering wenst af te sluiten.

Wordt vervolgd zie : Deel 22

GEEN REACTIES