NVGA: volmachtkanaal presteert goed, maar kampt met uitdagingen

NVGA: volmachtkanaal presteert goed, maar kampt met uitdagingen

Voor de branche van gevolmachtigd assuradeurs dreigt een tekort aan gekwalificeerd personeel, doordat een groot aantal medewerkers met pensioen gaat. Voor deze relatief nieuwe uitdaging is een creatieve benadering buiten de geijkte kaders vereist. Investeren in overdracht van kennis is cruciaal. Dat meldt de NVGA in haar Marktvisie 2023-2025.

Sinds de publicatie van de laatste Position Paper, in 2018, ziet de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigd Assurantiebedrijven een verbetering in de samenwerking binnen de keten. De partijen in het volmachtkanaal hebben hun relatie verstevigd en verduurzaamd. Er is een nieuw fundament gelegd voor samenwerking op het gebied van compliance, IT en risicobeheersing.

Daarnaast heeft het volmachtbedrijf zich verder geprofessionaliseerd en is een business-partner van formaat geworden, aldus de NVGA. Ook qua premievolume gaat het goed met de volmachtketen. Dit groeide van € 4,1 miljard in 2021 naar € 4,3 miljard in 2022. Maar er blijven voldoende uitdagingen over.

Consolidatieslagen

Behalve met de genoemde uitstroom van kennis heeft de branche te maken met opeenvolgende consolidatieslagen. Dit is mede te herleiden naar nieuwe wet- en regelgeving en oplopende (IT-)kosten, die samenwerkingsverbanden aanwakkeren. Deze consolidatie zorgt enerzijds voor een efficiëntere bedrijfsvoering maar anderzijds voor een vergaande standaardisatie en verschraling van het productaanbod.

Normenkader

Daarnaast ziet de NVGA dat het gestelde normenkader onvoldoende aansluit bij de verschillende profielen van de NVGA-leden en de toegevoegde waarde die de gevolmachtigd agent levert.

De gevolmachtigd agent is uitbestedingspartner van de verzekeraar. De Uitvoeringsverordening Solvency verlegt daarom een aantal verplichtingen van de verzekeraar naar de gevolmachtigd agent. Zo worden er eisen gesteld aan het risicomanagement en het goed, efficiënt en verantwoord leiden van het volmachtbedrijf.

De NVGA en het Verbond van Verzekeraars hebben deze eisen vertaald naar verantwoordelijkheden van de gevolmachtigd agent, die zijn vastgelegd in een normenkader. Ook hebben zij begin 2022 het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten opnieuw gelanceerd met verbeterde ondersteuning in de vorm van ‘Volmachtplein.nl’.

Toegevoegde waarde

Het normenkader houdt volgens de NVGA echter nog niet voldoende rekening met de verschillende bedrijfsmodellen en profielen van de NVGA-leden en hun belangen. Een gevolmachtigd agent is niet alleen een partij waaraan verzekeraars hun primaire processen uitbesteden, maar levert zelf ook toegevoegde waarde aan de markt als geheel. Het normenkader sluit hier niet geheel op aan.

Daarnaast hebben verzekeraars wet- en regelgeving niet op dezelfde manier in beleid vertaald. Waar de ene verzekeraar oordeelt dat de gevolmachtigd agent goed aan een bepaalde norm heeft voldaan, doet een andere verzekeraar aanbevelingen tot verbeteringen. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij de gevolmachtigden en inefficiënte processen. De uitdaging is het normenkader en de bedrijfsprofielen beter op elkaar te laten aansluiten.

De NVGA zet zich in om het werkprogramma verder door te ontwikkelen en het auditproces waar mogelijk te uniformeren. Daarnaast zouden verzekeraars zich tot het uiterste moeten inspannen om hun compliance processen zo veel mogelijk te laten aansluiten. Dat geldt vooral voor het auditproces.

Onverzekerbaarheid

Andere uitdagingen zijn onder meer:

– De ‘rationalisering van producten’ lijkt een tweeledig effect te hebben. Enerzijds heeft het geleid tot een verbetering van het rendement maar anderzijds vergroot dit de kans op onverzekerbaarheid van bepaalde zakelijke risico’s.

– Ondanks toetreding van nieuwe verzekeraars tot de markt is volgens de NVGA de marktwerking nog onvoldoende. Verzekeraars moeten hun risk appetite en beschikbare capaciteit inzetten om het volmachtkanaal en zijn klanten nog beter te faciliteren. Ook moeten aan het volmachtkanaal dezelfde mogelijkheden geboden worden als aan het provinciale distributiekanaal.

– De NVGA wil onderzoeken op welke manier gevolmachtigden en verzekeraars toegang hebben tot geanonimiseerde ‘non-concurrentiële’ data, en hoe zij deze kunnen raadplegen en analyseren. Hierbij moet het klantbelang centraal staan en moeten de gemaakte afspraken in de VSV (Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht) gerespecteerd worden.

Bron: NVGA

GEEN REACTIES