Kamervragen over actieve provisietransparantie

Kamervragen over actieve provisietransparantie
Kamerlid Alexander Hammelburg

D66-Kamerlid Alexander Hammelburg heeft Kamervragen gesteld aan minister Hoekstra van Financiën over diens brief van enkele weken geleden inzake actieve provisietransparantie. Hammelburg vraagt onder andere of het klopt dat de minister concludeert dat actieve provisietransparantie goed uitvoerbaar is, terwijl uit het onderliggende AFM-advies blijkt dat partijen getuigen van het tegendeel.

“Kunt u aangeven waaruit blijkt dat de voorgenomen actieve provisietransparantie in deze vorm goed uitvoerbaar is? Zo ja, kunt u aangeven waarom u die conclusie heeft getrokken ondanks de negatieve adviezen? Zo nee, hoe moet de conclusie in uw brief dan worden gelezen?”

Hammelburg, tevens lid van de vaste Kamercommissie Finanicën, doelt hier op de bezwaren vanuit de sector op het ontwerpbesluit van de minister dat deze zomer tot stand kwam. Volgens dit besluit moeten bemiddelaars en adviseurs bij advies over schadeverzekeringen hun klanten, voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst, informeren over het nominale bedrag van de afsluitprovisie en doorlopende provisie die de bemiddelaar of adviseur ontvangt. De sector vindt deze gang van zaken onwerkbaar. Nieuw overleg tussen de AFM en brancheorganisaties leidde echter niet tot veranderingen in het ontwerpbesluit. Daarom stuurde de Commissie Financiële Dienstverlening vorige week een open brief aan de Kamercommissie van Financiën.

Juridische houdbaarheid

Kamerlid Hammelburg vraagt verder of het klopt dat er vraagtekens gezet worden “bij de juridische houdbaarheid van een actieve provisietransparantie zoals die wordt voorgesteld in lijn met Europese regelgeving op het gebied van verzekeringsdistributie en platformregulering”. Ook vraagt hij of actieve provisietransparantie op deze wijze “tot een onwenselijk informatieoverschot voor consumenten op de verzekeringsmarkt” kan leiden.

Ten slotte vraagt hij of het klopt dat “uit de onderliggende stukken blijkt dat actieve provisietransparantie tot minder concurrentie op de verzekeringsmarkt kan leiden? Zo ja, hoe heeft u die rationale meegewogen in de door u voorgestelde vormgeving van actieve provisietransparantie? Zo nee, kunt u toelichten hoe de door u voorgestelde actieve provisietransparantie niet tot verminderde concurrentie op de verzekeringsmarkt zou leiden?”

Hammelburg vraagt de minister om geen vervolgstappen te zetten “voordat u deze vragen heeft beantwoord en de Kamer daarover eventueel heeft kunnen debatteren.” Ook vraagt hij de minister om de vragen individueel en uiterlijk dinsdag 14 december 2021 beantwoorden.

 

 

 

GEEN REACTIES