‘Voorstel provisietransparantie gaat verzekeringsadviseur uit de markt drukken’

'Voorstel provisietransparantie gaat verzekeringsadviseur uit de markt drukken'

“Gaat u akkoord met een door de sector breed gedragen oplossing of volgt u de beslisnota van de minister die tot stand is gekomen na een een-tweetje met de AFM en de Consumentenbond?” Aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink in een open brief aan de Kamercommissie van Financiën. Deze commissie bespreekt binnenkort het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021, met als belangrijk onderwerp de beslisnota provisietransparantie schadeverzekeringen.

Over provisietransparantie wordt al jaren overleg gevoerd. In het ontwerpbesluit van minister Hoekstra van Financiën dat deze zomer tot stand kwam, staat dat bemiddelaars en adviseurs bij advies over schadeverzekeringen hun klanten, voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst, moeten informeren over het nominale bedrag van de afsluitprovisie en doorlopende provisie die de bemiddelaar of adviseur ontvangt. Dit voorstel leidde ook al tot een woedend persbericht van brancheorganisatie Adfiz. CFD-voorzitter Herdink doet er nog een schepje bovenop. Volgens hem wordt op deze manier persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit de markt gedrukt.

Ommezwaai

“Na een persoonlijk onderhoud met de consumentenbond en de AFM kwam de minister tot deze onverwachte conclusie”, aldus Herdink. “Opvallend daarbij is dat zowel de AFM als de Consumentenbond tijdens de eerdergenoemde stakeholderbijeenkomsten actief hebben deelgenomen aan de debatten, die hebben geleid tot het afgewogen advies dat de betrokken ambtenaren hebben uitgebracht. CFD heeft veel te zeggen over deze plotselinge ommezwaai van de minister, maar we willen u eigenlijk met dit schrijven laten zien wat dit besluit in de praktijk betekent.”

Herdink beschrijft een voorbeeld van een consument die een autoverzekering wil afsluiten. “In het startgesprek dient het intermediair, als het aan de minister ligt, direct aan te geven wat het exacte bedrag in euro’s is dat het intermediair ontvangt aan doorlopende provisie als de partijen tot zaken komen. Afgezien van het feit dat dit nogal ongemakkelijk overkomt, is het onmogelijk om dat in deze fase al aan te geven. Om überhaupt een premie te kunnen vaststellen worden eerst de volgende zaken (niet limitatief) doorgenomen: Wil je ook andere verzekeringen onderbrengen? Wat voor auto is het? Hoeveel kilometers ga je per jaar rijden? (…) Stelt u zich eens voor dat uw huisarts u eerst gaat vertellen wat alle behandelingen kosten voordat u heeft verteld wat u mankeert.”

Ongelijk speelveld

“Door de beoogde aanpak van de minister worden intermediairs dus min of meer gedwongen om vooraf een bedrag in rekening te brengen voor inventarisatie en advies. En daarmee ontstaat dan direct een ongelijk speelveld met direct writers en vergelijkers. Precies wat de minister niet wil. Direct writers bieden regelmatig tarieven aan die onder de netto inkoopprijs van intermediairs liggen om extra marktaandeel te pakken (het volgende ongelijke speelveld)”, aldus Herdink. “Daarbij ziet de klant over het hoofd dat hij wat schadeafhandeling betreft aan de experts van de verzekeraar is overgeleverd (niet echt klantgericht) en de nazorg regelt de klant ook zelf maar.”

Lobby Verbond

Ook het Verbond van Verzekeraars en de Consumentenbond krijgen een veeg uit de pan: “Wat de minister wil met deze beslisnota komt overigens, het kan bijna geen toeval zijn, exact overeen met wat het Verbond van verzekeraars wil. Betekent dit dat de lobby dus toch sterker is dan het democratische proces? We kunnen ons wel herinneren dat het Verbond nogal uit haar vel sprong tijdens het stakeholdersoverleg, omdat ze daar hun zin niet kregen. En u weet natuurlijk dat de Consumentenbond zelf ook actief is in de afzet van verzekeringsproducten.”

De CFD pleit daarom voor ofwel actieve provisietransparantie ná het afsluiten van een verzekering, ofwel voor transparantie in de pre-contractuele fase maar dan in de vorm van een percentage. Daarbij “wordt ook aangegeven dat de consument op elk gewenst moment kan stoppen met de verzekering of deze kosteloos kan overhevelen naar een ander intermediair. Het huidige systeem biedt als groot voordeel dat iedere consument bij een intermediair kan binnenlopen voor een persoonlijk en onafhankelijk advies van een expert, zonder gedoe. Een verworvenheid voor consumenten die in onze ogen uiterst waardevol is. Dat is wat hier op het spel staat.”

GEEN REACTIES