Grote ondernemingen kiezen voor verzekeren in eigen beheer (Captive)

Verzekeringen in eigen beheer

Steeds meer grote ondernemingen zien de voordelen die het verzekeren in eigen beheer hen biedt.
Stap 1 : portefeuille in eigenbeheer
Het beheer van de portefeuille wordt uitgevoerd door een ervaren adviseur.
Dat kan een onafhankelijk opererende intermediair zijn, maar ook kan het gaan om een verzekeringsafdeling waarvan de medewerkers allemaal in dienst zijn van dezelfde industrie-  of handelsonderneming. Is er sprake van financiële banden tussen de grote onderneming en de beheerder van de portefeuille, dan is er sprake van een Captive adviseur. Gespecialiseerde automatiseerders als OpenC bieden de beheerders van de portefeuilles optimale mogelijkheden voor een efficiënt beheer van de verzekeringszaken.
Stap 2 : Captive adviseur

Remco van Buren : “Deze adviseur moet in staat zijn om slagvaardig risicodekkingen te onder te brengen voor iedere denkbare branche, polissen en polisaanhangsels op te maken en natuurlijk moet zij ook in staat zijn om op adequate wijze zelfstandig een schadeadministratie te beschikken waarmee ook schadestatistieken per tekeningsjaar opgeleverd kunnen worden.
Stap 2 leidt dan vanzelf naar de oprichting van een Captive gevolmachtigde: stap 3.


Stap 3 : Captive gevolmachtigde

Nu dekt de Captive Adviseur de risico’s niet meer onder bij verschillende verzekeraars, maar thans voornamelijk  bij verzekeraars die daarvoor een volmacht hebben toegekend.
Is het premie-inkomen groot genoeg en zijn de resultaten enkele jaren stabiel, dan is het tijd voor stap 4: het oprichten van een Cell Captive verzekeraar.
Stap 4 : Cell captive verzekeraar
Een Cell captive verzekeraar maakt deel uit van van een grote captive die door een verzekeraar wordt beheerd. Het is een tussenstap op weg naar een Captive Verzekeraar die volledig zelfstandig als verzekeringsmaatschappij operationeel kan zijn : Stap 5
Stap 5 :  Captive Insurance Company
Een Captive Insurance Company is een verzekeraar die eigendom is van een grote onderneming die actief is in een andere sector van het bedrijfsleven. Met name grote multinationale ondernemingen hebben hun eigen verzekeringsmaatschappij opgericht waar primair de eigen bedrijfsrisico’s worden verzekerd.
Het aantal Nederlandse bedrijven dat zijn primaire verzekeringen dekt bij een eigen Captive Verzekeraar stijgt nog steeds. Dit is ook in lijn met de wereldwijde ontwikkelingen, waar ondanks strengere regelgeving het aantal Captive verzekeraars jaarlijks stijgt.
Er zijn momenteel wereldwijd ruim 7.000 captives actief.
Binnen boord
Plezierig aan een Captive is, dat de afgedragen premies het concern niet werkelijk verlaten.
Het geld blijft dus binnen boord. Een Captive is en blijft onderdeel van het eigen bedrijf. Interest en opbrengsten uit investeringen komen ten goede van het concern. Daarbij is het concern niet helemaal vrij in zijn doen en laten met de afgedragen premies. De Captive is een zelfstandig bedrijf, en de activiteiten moeten navenant zijn. De Captive moet een zelfstandig beleggingsbeleid kunnen voeren. De inkomsten uit beleggingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor een captive. De inkomsten kunnen globaal worden onderscheiden in directe resultaten (ontvangen rente, huur en dividend) en indirecte resultaten (o.m. waardemutaties in de geld- en kapitaalmarkt). In tegenstelling tot bij de commerciële verzekeraar werken de beleggingsopbrengsten van een Captive direct door op het rendement van het eigen vermogen.
Efficient
Lage kosten en lage premies zijn verreweg de belangrijkste voordelen die een Captive een ondernemer kan bieden. Een ander voordeel is, dat een bedrijf zich bij een Captive kan indekken tegen risico’s die een externe verzekeringsmaatschappij niet of alleen onder strenge voorwaarden wil accepteren. Een Captive kan aantrekkelijk zijn als bijvoorbeeld een bepaald risico voor een verzekeraar onacceptabel hoog is – denk aan de kans op een milieuramp met een olietanker – of als de verzekeraar de risico’s niet kent die aan nieuwe producten zijn verbonden.
NARIM (Nederlandse Associatie van Risk- & Insurance Managers)
Risk & Insurance Managers bij Captives gaan dagelijks om met risico’s
Zij zijn binnen hun organisatie specialist op het gebied van risicobeheer en risicofinanciering.
NARIM behartigt als beroepsorganisatie de collectieve belangen van de leden en de ondernemingen die zij vertegenwoordigen.
Solvabiliteitseisen even zwaar als voor alle verzekeraars
Gezien de eisen die de wet aan verzekeringsmaatschappijen stelt, is oprichting van een Captive verzekeraar alleen haalbaar voor (zeer) grote ondernemingen.
Spreiding van risico
Een Captive verzekeraar richt zich uitsluitend op de verzekering van de belangen van één onderneming. Dan is er dus geen sprake van “spreiding van risico” zoals bij gewone verzekeringsmaatschappijen wel het geval is omdat een gewone verzekeraar de belangen van talloze grote en kleine ondernemingen verzekert.
Herverzekering gewenst
Om te voorkomen dat de Captive verzekeraar in een bepaald verzekeringsjaar bovenmatige schadelasten moet dragen, wordt doorgaans bescherming gezocht via herverzekering.
Werknemers ook beter af
Niet zelden brengen de werknemers van de onderneming hun de particuliere verzekeringen ook onder bij de Captive verzekeraar. De dekking (voorwaarden) kunnenn dan geoptimaliseerd worden al naar gelang de verzekeringsbehoefte.
Het voordeel van een Captive verzekeraar is dat de premielasten beter aansluiten bij de schadelasten die binnen de eigen kring gelden. Medewerkers voelen zich collectief betrokken bij goede resultaten van de Captive, want lage schadelasten verbeteren het bedrijfsresultaat van de hele onderneming en zo ontstaat voordeel voor allen.
Klassieke dekkingen
In oorsprong werden met name roerende en onroerende zaken gedekt bij de Captive verzekeraar. Zo ook technishe verzekeringen, Collectieve ongevallen, wagenparken (Cascoschade) en transport /vervoer van goederen.
Cyber criminaliteit & Employee benefits
Cyberrisico’s en employee benefits zijn op dit moment sterke groeiers op de Captive markt. Tot nu toe dekte nog maar 1% van de captives wereldwijd employee benefits.
De toenemende inflatie van zorgkosten en de mogelijke diversificatie-effecten in de bestaande captives door toevoeging van deze programma’s leiden tot een verhevigde belangstelling voor een captive oplossing.
‘Solvency II’
Ook Captives moeten net als alle andere verzekeraars gewoon voldoen aan Solvency II.
Hoewel veel Nederlandse Captive directors op zichzelf positief zijn over Solvency II vinden zij bepaalde onderdelen ‘buitenproportioneel’. Daarmee wordt vooral gedoeld op het zogeheten ‘Agreed upon Procedures’, waarbij de captive en de accountant samen een programma opstellen voor de balans per begin 2016. Komend jaar worden de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de AUP nader bekeken. Daarnaast moeten captives komend jaar aan de slag met het voorbereiden van een crisisplan en het uitvoeren van een integriteitsrisico analyse.
Voorbeelden
Voorbeelden van ondernemingen die een Captive verzekeraar hebben opgericht zijn :

ANA Azo-Nobel Assurantie N.V. (Akzo)
EuroPalma (Unilever)
Vendorisk (Vendex KBB)

OpenC is Partner van Findinet
Klik hier voor meer nieuws over OpenC

GEEN REACTIES