ÉÉN VANDAAG legt de vinger nu ook op de zere plek

De redactie van Findinet doet al een jaar lang pogingen om feiten op tafel te krijgen.
Een vandaag heeft op 26 mei aandacht besteed aan het resultaat van 365 dagen
overheidsbemoeienis na een catastrofe.
De WTS ( Wet Tegemoetkomen Schade bij rampen en ongelukken van 1998) is de basis voor het werk dat de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemers) in dit geval moet leveren.

In 1998 heeft ondergetekende zijn bezwaren tegen deze vorm van financiële hulp kenbaar gemaakt.
Allereerst omdat er geen sprake is van enige vorm van zekerheid. Maar omdat de overheid met deze wet bij de burgers het gevoel geeft dat alles nu goed is geregeld, wordt het animo om zelf een verzekering af te sluiten, teniet gedaan.

Na een diepgravend onderzoek gedurende 10 jaren onder mijn leiding, naar de mogelijkheden om onverzekerbare risico’s verzekerbaar te maken, kon in 1994 de Catastrofe Risico Polis worden geïntroduceerd.
Via Het Verbond van Verzekeraars werden alle leden van Het Verbond uitgenodigd om
te participeren in de dekking. Zo zouden zij hun klanten natuurlijk ook van dienst kunnen zijn door deze collectief een verzekering aan te bieden.

Struikelblok
In de loop der jaren hebben verzekeraars meerdere keren vergeefs naar mogelijkheden onderzocht die een risico als Aardbeving mogelijk te maken.
Idem m.b.t. het risico van overstroming.
Steeds weer kwam men tot de conclusie dat dergelijke risico’s onverzekerbaar zijn, omdat het gevaar van anti-selectie altijd een rol zou spelen.
Met andere woorden : dat particulieren en ondernemers geen belangstelling voor een dergelijke verzekering zouden hebben, al zij buiten het gevarengebied gevestigd zijn.

Catastrofe Risico Polis
In de periode van 10 jaren (1984 – 1994) hebben wij een groot aantal onverzekerde of onverzekerbare risico’s weten te verzamelen.
– aardbevingen
overstroming van de gebouwen in een straat na een wolkbreuk
regionale overstroming van een rivier
– overstroming na breuk van een dijk
– overstroming vanuit zee (springtij icm storm)
– overstroming van een stadsdeel na breuk hoofdwaterleiding
storm
– Grote hagelstenen die schade aan gebouwen veroorzaken
– ontploffing van explosieven uit WO-2
– Kruiend ijs
– instorten van mijnen of zoutkoepels
– gasbevingen
Inductie na blikseminslag
terrorisme
– Meteoren die inslaan
– schietpartijen zoals in Alphen aan den Rijn
– blijvende invaliditeit of overlijden tijdens een overval
– medische fouten
Doordat de polis schade als gevolg van deze en andere gevaren zou kunnen dekken, was dit verzekeringsproduct aantrekkelijk voor iedereen.
Schade als gevolg van atoomkerkreacties is daarbij niet opgenomen, aangezien voor dit
doel reeds een verzekeringsformule was bedacht : De Atoompool.

Dekking gemaximeerd tot € 250.000 premier risque
Eerst was de dekking beperkt tot 250.000 gulden, zodat de polis minder aantrekkelijk was voor bedrijven die grote belangen te verzekeren hadden. De schadelast zou dan immers onevenredig zwaar ten laste van het draagvlak van de Catastrofe Risico Polis vallen.
En zo kon dus gewerkt gaan worden aan een financiële onderbouwing van volledige verzekerbaarheid.

Lloyd’s dekking
Lloyd’s Underwriters waren bereid deze basisdekking aan te bieden.

Verbond van Verzekeraars 
Alvorens het product te introduceren op de markt te introduceren, heb ik Het Verbond van Verzekeraars uitgenodigd om haar leden te enthousiasmeren voor deelname aan de dekking van dit product. Hoe meer zielen, hoe hoger de dekking zou zijn die wij konden aanbieden. Het onderdeel storm zou dan uit de individuele polissen kunnen worden geschrapt, zodat iedereen een goede dekking zou kunnen krijgen voor schade die het gevolg is van gebeurtenissen die velen gelijktijdig treffen. Bij deelname door alle verzekeraars zelfs een volledige dekking.
Prof. E. Fischer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, toonde zich enthousiast over het plan en stak dat ook niet onder stoelen of banken tijdens een vraaggesprek bij NOVA : LINK

Succes
De polis werd al heel landelijk een groot succes. Niet alleen tussenpersonen verwelkomden deze aanpak. Consumenten stuurden elkaar kopietjes van aanvraagformulieren toe.
Binnen enkele weken werden duizenden polissen afgesloten.
Maar als gevolg van publicaties vanuit Het Verbond en vanuit verzekeraars, ebde het animo voor het afsluiten van een verzekering danig af.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTEGENWERKING OPTIMA FORMA

Publiciteit/Fake News
Direct na de introductie van de Catastrofe Risico Polis zochten verzekeraars als AMEV en Centraal Beheer/Achmea de publiciteit door FAKE NEWS te verspreiden. De woordvoerders maakten bekend dat zij eveneens met producten zouden komen die dergelijke risico’s zouden dekken voor een luttel premiebedrag.

Verplichte verzekering op Nationale voet (LINK)
Plotseling werd bekend gemaakt dat er een Nationale verzekering zou komen
en dat iedereen verplicht was deze af te sluiten. Een volstrekt idioot voorstel,
want er zijn talloze mensen die om moverende redenen of door geldgebrek zoiets
niet zullen afsluiten.

Tegenwerking : Schade door wolkbreuken: (LINK)
De WTS, maar ook het feit dat verzekeraars plotseling bezweken voor de druk van de overheid om waterschade als gevolg van een wolkbreuk standaard te gaan dekken op inboedel en opstalverzekeringen, vlakte het animo af om zelf een verzekering af te sluiten.

Toeval bestaat niet (LINK)
Heel toevallig viel dit samen met de instemming van de overheid om per direct schade
als gevolg van het millenniumprobleem collectief en tussentijds uit te sluiten van alle brandverzekeringen.

Millenniumgevaar (LINK)
De een of andere complot-theoreticus had bedacht dat de wisseling van het millennium mogelijk schade zou kunnen veroorzaken.
Verzekeraars en Overheid hebben vervolgens razendsnel een zgn. Millenniumpool opgetuigd. Zou men brandschade lijden die veroorzaakt is door een apparaat dat door toedoen van de wisseling van het millennium in ongerede was geraakt, dan zou men een beroep kunnen doen op schadevergoeding van de Millenniumpool.

Per circulaire beperkte dekking per direct (LINK)
En zo kregen alle Nederlanders een brief in de bus, geschreven namens alle verzekeraars, waarin de verzekerden werd gemeld dat de polissen per direct geen schade zouden dekken die het gevolg is van terrorisme.
Dat er ook verzekeraars waren die het gevaar wel zouden dekken, werd niet gemeld.
Voor een vergoeding was men aangewezen op de daartoe opgerichte Pool.
Bij gebrek aan schades en omdat het volgende Millennium nog ver weg is, is deze Pool inmiddels opgeheven.

Terrorismegevaar (LINK)
Na de aanslag op het WTC in New York, hebben verzekeraars razendsnel de Terrorismepool opgetuigd.

Per circulaire beperkte dekking per direct (LINK)
En zo kregen alle Nederlanders een brief in de bus, geschreven namens alle verzekeraars, waarin de verzekerden werd gemeld dat de polissen per direct geen schade zouden dekken die het gevolg is van terrorisme.
Dat er ook verzekeraars waren die het gevaar wel zouden dekken, werd niet gemeld.
Voor een vergoeding was men aangewezen op de daartoe opgerichte Pool.

Overheid en verzekeraars hebben werkelijk niets nagelaten om mensen te ontmoedigen om een verzekering af te sluiten.

ASR biedt dekking per 1 januari 2020 (LINK)
En plotseling kwam Verzekeraar ASR in 2019 met de melding dat zij per 1 januari 2020 schade als gevolg van een overstroming van een regionale rivier zou gaan dekken. Voor zover bekend, is dit plan nooit gecommuniceerd met andere verzekeraars of met de verzekeraars die participeerden op zaken die ter Beurze werden gedekt: de Co-assurantiemarkt.

Verzekeraars en Overheid : PROMISES PROMISES
En dan volgt de hevige regenval in België en Duitsland. Aanzienlijke schade in deze landen en het water baant zich een weg via beken en riviertjes, dwars door Limburg.
Verzekeraars die de schade niet dekken, worden via publiciteit gedwongen om toch financiële soelaas te bieden.

WTS niet van toepassing
De Overheid stelt vast dat de WTS niet van kracht kan worden verklaard, omdat het risico immers verzekerbaar was bij ASR.
Uiteindelijk blijkt dat er veel mensen en bedrijven zijn die helemaal niet wisten dat ASR dergelijke schade wel wilde dekken, zodat de WTS toch maar van stal is gehaald.
En een jaar later maakt Eenvandaag de balans op:

Eenvandaag van 27 mei 2022 maakt de balans op:
Jan Salden van EenVandaag publiceerde dit bericht: LINK
LINK NAAR UITZENDING

Enkele fragmenten daaruit :

Belofte maakt schuld

2/3e afgewezen

 100 miljoen schade niet gedekt

Reactie van De Minister: Regels zijn regels

Wij zijn nog altijd in afwachting van informatie van de zijde van Nifre.
Zie onze publicatie : Onprofessionele afhandeling door RVO

 

GEEN REACTIES