Dossier UNIGARANT (Deel 10) Toont zich een slecht verliezer.

Vervolg op publicatie 09

Deze publicatie richt zich met name op het feit, dat UNIGARANT de uitspraak van de Tuchtraad niet heeft aangegrepen, het door haar eerder veroorzaakte onrecht te repareren. Team Bolocan kon zich deze aderlating niet permitteren. Uiteindelijk heeft één van de aandeelhouders de andere helft van de schade maar voor zijn rekening genomen. Hem restte geen andere keuze. Hij was niet eens aan boord toen het ongeval gebeurde !

Een bootverzekering van de ANWB : De hulpverlener die uw vertrouwen geniet.
Een bootverzekering van de ANWB : De hulpverlener die uw vertrouwen geniet.

Wij citeren uit nevenstaande afbeelding :
Over de naam van uw boot heeft u lang nagedacht.
Gelukkig hoeft u dat over uw bootverzekering niet….

… van uw bijzondere bezit wilt u zorgeloos genieten.

.. tochtjes met een zeewaardig jacht de oceaan oversteekt, met onze bootverzekering bent u waterdicht verzekerd tegen schade aan uw boot.

WELKE ZEKERHEID ?
Gelet op de uitsluiting voor schade waarbij sprake is van onbewuste merkelijke schuld, dekt de bootverzekering van Unigarant feitelijk geen enkele zekerheid.
Want als de boot onderweg naar Bermuda na een aanvaring zou zinken, dan gaat Unigarant eerst onderzoeken of er iemand aan boord was die onbewuste merkelijke schuld verweten kan worden. Zou de tegenpartij ook een bootverzekering van Unigarant hebben afgesloten, dan hoeft Unigarant helemaal niets te betalen, want er is altijd wel iemand aan boord die zich niet bewust was van de kans op een aanvaring.


Immers : aansprakelijkheid waarbij onbewuste merkelijke schuld een rol speelt, is niet gedekt bij Unigarant:
Van de verzekering is uitgesloten een schadegebeurtenis*) die is veroorzaakt of verergerd door
– al dan niet bewuste merkelijke schuld van een verzekerde w.o. mede te verstaan :
– met het vaartuig vervoerde personen.
*) Schadegebeurtenis :
ALLE PLOTSELINGE VAN BUITENKOMENDE een voorval of reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, verzekerde en/of de tot uitkering gerechtigde alsmede voor ons bij het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit schade was ontstaan of naar de normale loop van de omstandigheden zou ontstaan.


Unigarant heeft de goede naam van het verzekeringsbedrijf geschaad
Waterdichte verzekering zo lek als een mandje
De Tuchtraad heeft vervolgens kennisgenomen van alle relevante stukken en vindt de reclame-uitingen, waarin de ANWB de watersportverzekering van Unigarant een ‘waterdichte verzekering noemt, niet verenigbaar met de wijze waarop schade door een aanvaring in de polisvoorwaarden is geregeld.

Uitspraak Tuchtraad
De verzekeraar heeft daarmee ‘de goede naam van het verzekeringsbedrijf geschaad.

Pyrrusoverwinning
Eindelijk was er recht gesproken, maar vanwege de schikking die op voorspraak van de rechtbank in Assen was overeengekomen, ziet Unigarant tot op de dag van vandaag geen aanleiding om het resterende deel van 50% alsnog te voldoen. Zij was daartoe immers niet veroordeeld omdat die eis ook niet kon worden gesteld vanwege het feitelijk door de Rechtbank te Assen afgedwongen compromis.

Over de verkochte Rolo die Unigarant liever zelf op eet.
Over het aangeboden product waarvan de verstrekker liever zelf geniet.

Klein van geest
ANWB/Unigarant/UVM tonen zich een slecht verliezer en het is naar mijn mening betreurenswaardig dat DNB noch AFM, noch het Verbond in staat zijn geweest om deze hulverleners te doen inzien dat zij  – mede in het belang van het aanzien van de verzekeringsbedrijfstak – hun beleid moeten wijzigen.

 

Bekijk commercial

Vervolg : zie Deel 11

 

 

GEEN REACTIES