Dossier UNIGARANT (DEEL 9) Toezichthouders

12 februari 2016 : DNB lanceert Meldpunt Misstanden voor Professionals in de financiele sector.© DNB

Vervolg op publicatie 08

Weg lopen voor verantwoordelijkheid
Deze publicatie richt zich met name op de onbevredigende situatie die ontstaat, doordat onze autoriteiten niet transparant zijn over hun bevindingen. Zo ontstaat de indruk, dat men daar de klacht niet serieus onderzoekt of – nog erger – de klacht niet begrijpt omdat men onvoldoende verstand van verzekeringen heeft.
De vraag is gerechtvaardigd of het eigenlijk wel zin heeft om de autoriteiten te informeren over misstanden !
Autoriteiten zouden ten minste moeten bevestigen aan de klager hoe zij de klacht intern verwoorden en of zij nu wel of niet een onderzoek instellen. Alleen zo kunnen klagers vaststellen of zij de Autoriteiten duidelijk en volledig genoeg hebben geïnformeerd!
Zoals de zaken momenteel geregeld zijn, kan het toezicht op geen enkele wijze openbaar getoetst worden op professioneel handelen.
Bij ongewijzigd beleid, zou het aanbeveling verdienen dat het intermediair de beschikking krijgt over een register waarin klagers hun klachten kunnen deponeren. Ook als het klachten zijn over het handelen van intermediairs ! Een beerput is nog altijd beter dan een doofpot.

Transparantie ook na afronding van onderzoek
En als de autoriteiten vaststellen dat een klacht ongegrond is, dan kan het toch ook geen probleem zijn om de klager dat schriftelijk te melden !
De publieke sector het recht ontnemen op een transparante verslaglegging, heeft veel weg van het faciliteren van doofpotten. Juist de vrees voor negatieve uitkomsten, zal de beklaagden wel drie keer doen nadenken voordat zij het risico nemen in de beklaagdenbank te worden gezet.

Nieuwe wijn in oude zakken
Het aantal probleemdossiers is niet merkbaar gedaald, sinds de autoriteiten zijn vervangen door nieuwe.
Alleen door transparantie kunnen autoriteiten verantwoording afleggen over de doelmatigheid van hun toezicht! Immers : bij het toezicht ontbreekt iedere andere prikkel tot efficiënt en intelligent functioneren.
Dat was zo bij het toezicht door de SER, zo is mij gebleken.
Dat was zo bij het toezicht door de Verzekeringskamer, zo is mij gebleken.

Ook voor de nieuwe autoriteiten geldt :
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst
En dat die rendementen beter zijn bij DNB en AFM, dat moeten zij dan maar eens bewijzen.

Het is 3 december 2013 :
DNB wordt voor het eerste schriftelijk geïnformeerd over de gang van zaken bij Unigarant/UVM/ANWB. Daarop volgen nog 14 aanvullende meldingen waarvan DNB de ontvangst bevestigd. Ook de AFM wordt op de hoogte gehouden.

Het is inmiddels 26 maanden later en uit het handelen van Unigarant blijkt niet dat DNB of AFM iets hebben gedaan met de aan hen toegezonden documentatie en informatie. Zoals eerder gesteld : deze autoriteiten doen geen mededelingen over hun bevindingen als een klacht wordt onderzocht.
Alleen uit zichtbaar gewijzigd beleid bij de beklaagde kan dus blijken, dat onderzoek door een Autoriteit intern gevolgen heeft gehad.
Koppen rollen, voorwaarden worden aangepast of eerder afgewezen schades worden alsnog zonder dralen uitgekeerd. “Voortschrijdend inzicht” noemen wij dat.

12 februari 2016 :
DNB lanceert het “Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector“.
DNB : “Het nieuwe Meldpunt en de aanpak van financieel-economische criminaliteit is onderdeel van het integriteitstoezicht van DNB dat zich richt op een schone en integere financiële sector. Dit integriteitstoezicht zoomt naast bovengenoemde zaken ook in op het voorkomen van: handel met voorwetenschap, niet naleven van sancties en ander crimineel gedrag zoals verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.
Financieel-economische criminaliteit is echter geen statisch begrip.”
Door de jaren heen komen steeds nieuwe verschijningsvormen aan de oppervlakte.

12 februari 2016 :
Redactie Findinet informeert Meldpunt Misstanden
DNB
wordt door de redactie van Findinet geïnformeerd over het plan om deze reeks artikelen te publiceren en DNB wordt uitgenodigd van de inhoud daarvan kennis te nemen.

Wij besluiten onze uitnodiging met de woorden :
Kortom : onze hartelijke felicitaties met het initiatief.
Maar laat het asjeblieft geen loze belofte worden.
Nu is het woord aan DNB : GEEN WOORDEN MAAR DADEN !

Maar ook dit maal bleef het oorverdovend stil vanuit de andere kant van de WIFI.

Vervolg : zie Deel 10

GEEN REACTIES