DEEL 8 : Woordvoerder Paternotte (D66)

verzekeraars
Vervolg op : DEEL 7 : Woordvoerder Snels (GL)

De voorzitter:
Dank u wel. Dan geef ik tot slot het woord aan de heer Paternotte. Hij spreekt namens D66.

De heer Paternotte vervolgt:
16 jaren later : een nieuwe wetgeving
“Ik wil heel even terug naar het jaar dat Jan Peter Balkenende het overnam van Wim Kok, toen Geert Wilders nog lid was van de VVD, De Wereld Draait Door en Boer zoekt Vrouw nog niet bestonden, Brad Pitt nog getrouwd was met Jennifer Aniston, wij de weg vonden met de ANWB Wegenatlas en wij van Wuppies nog nooit hadden gehoord.
Want dat was de laatste keer dat een implementatiewet verzekeringsbemiddeling door deze Kamer ging. Het is dus hoog tijd dat wij zestien jaar later voor die modernisering gaan zorgen, want een verzekering van vandaag verschilt nogal van die uit 2002. Wij bestellen immers geen verzekeringen meer per post, we doen onlineaanvragen.”

“Het is hoog tijd dat we de verzekeringswetgeving moderniseren en binnen Europa beter op elkaar afstemmen, zodat we duidelijkheid geven aan de consument en het voor aanbieders makkelijker wordt om hun product ook in onze buurlanden aan te bieden. De heer Snels stelt daar een aantal terechte vragen over. Wij denken wel dat het ook goed is voor verzekerden, want betere concurrentie leidt weer tot een lagere premie. Wij hebben er ook vertrouwen in dat een goede samenwerking tussen toezichthouders gaat leiden tot meer keuze voor verzekerden.”

Actieve provisietransparantie
“Dit wetsvoorstel implementeert namelijk uitsluitend de Richtlijn verzekeringsdistributie. Actieve provisietransparantie maakt geen onderdeel uit van die richtlijn. Er zou dan sprake zijn van een nationale kop. Daar zijn velen in dit huis al geen voorstander van. Het regeerakkoord is daar ook expliciet over.”

Provisietransparantie is niet wenselijk, maarrr….”
“Dus dat is niet wenselijk. Maar er is denk ik een belangrijke maar hier te maken.
Een nationale kop wil ik niet doen — daarmee preludeer ik ook al op een eventueel amendement — maar ik ben wel bereid, omdat ik het inhoudelijke punt van de Kamer zeer goed zie, om in overleg te treden met de diverse stakeholders, de consumentenorganisaties ook die daar genoemd zijn, om de voor- en nadelen van die actieve transparantie van provisies bij schadeverzekeringen in kaart te brengen. Sowieso is er nog een gesprek te voeren, zoals ik ook in mijn brief heb aangekondigd, over de evaluatie van het provisieverbod, dus ik ga dat sowieso doen. Mijn voorstel zou zijn om dit specifieke punt daar ook in mee te nemen en uw Kamer daar voor de zomer over te informeren. Ik zou het dus echt nadrukkelijk willen loskoppelen van deze richtlijn, maar wel willen bezien of op een andere manier, maar wellicht ook in wetgeving, daar ook nog wat op zou moeten gebeuren.”
In de IDD staat:
Voorafgaand transparantie over beloningen intermediair
De klant moet in het voornoemde informatiedocument duidelijke informatie verstrekt worden over de status van de personen die het verzekeringsproduct verkopen en de vergoeding die zij ontvangen.
Vergoeding gebaseerd op verkoopdoelstellingen mag geen prikkel vormen om een bepaald product aan te bevelen aan de klant.
Deze informatie moet vóór het sluiten van de overeenkomst aan de klant worden verstrekt.

Mevrouw Leijten (SP): Over het provisieverbod schadeverz.
“Ik heb het vanochtend ook gezegd of misschien heb ik het net gezegd; we hebben vandaag heel veel debatten gehad, voorzitter. Dat de minister in gesprek gaat met het veld is natuurlijk prima, maar we hebben nu een toezichthouder, de AFM, die daarvoor pleit.” 

Inzake voorstel provisietransparantie
“We hebben consumentenorganisaties die daarvoor pleiten. We kunnen nu zeggen dat we het gaan bekijken en een nieuwe wet gaan maken. Dan weten we dat we aan een traject van anderhalf jaar vastzitten, terwijl we het ook vandaag via een amendement in de wet kunnen regelen. Je kunt via deze wet namelijk de Wet op het financieel toezicht wijzigen. Wat zou erop tegen zijn om dat sneller te doen?”

Paternotte vervolgt
Blijft de Verzekeringskaart ?

Wat we wel moeten doen, is ervoor waken dat de goede elementen uit het Nederlandse systeem behouden blijven. Zo heeft de sector in Nederland zelf een verzekeringskaart ontwikkeld om de consument duidelijkheid te geven over wat hij of zij afsluit en welke voor- en nadelen een product heeft in vergelijking met dat van de concurrent.
Nu gaan we over op een Europees ontwikkeld informatiedocument. Voordeel is dat het makkelijker wordt om te vergelijken welke producten in andere landen worden aangeboden, maar betekent dit nu dat we onze eigen verzekeringskaart kwijtraken?
“Of kunnen die twee naast elkaar bestaan? Graag een reactie van de minister op de vraag hoe we de consument goed inzicht blijven geven zonder te veel informatie te geven. De heer Van der Linde zei al: met te veel informatie is het voor mensen niet meer mogelijk om het te verwerken.”

Volgens de redactie van Findinet staat het iedere verzekeraar vrij om zijn verzekeringskaart te blijven aanbieden, maar dan wel naast een informatiedocument dat is gepersonaliseerd conform IPID normering.
Publicatie over IPID van de EU commissie
Presentatie proefopmaak Informatiedocument 

Onafhankelijk advies
“Die duidelijkheid is ook belangrijk wanneer de consument onafhankelijk advies vraagt over zijn mogelijkheden voor een financieel product. Dat geldt zeker wanneer we het hebben over zogenaamde complexe financiële producten met een beleggingscomponent. Onafhankelijk advies moet ook echt onafhankelijk zijn.”
Beste meneer Paternotte :
Hoe kan een adviseur nu adviseren, als consumenten vervolgens ook nog eens zelf gaan bepalen voor welke verzekeringen zij de adviseur wel en voor welke zij hem niet raadplegen.
U raakt hier de kern van de zaak : De adviestaak van adviseurs is gigantisch complexer geworden als gevolg van het feit dat er zoveel verzekeringsproducten worden aangeboden zonder dat er sprake is van een advies !

Restaurantkeuze / Funda
“Mevrouw Leijten vertaalde dat net naar de restaurantkeuze voor de etentjes met de minister die zij aan het organiseren is.
Die analyse deel ik.
Nu is onafhankelijk advies gedefinieerd als minimaal de helft van de markt. Daarmee kan de andere helft van de markt wegvallen in het advies en dat is voor de consument per definitie ongunstig. Wie op Funda een nieuw huis zoekt en de helft van de huizen niet te zien krijgt, betaalt mogelijk een te hoge prijs. “

Sturing van advies voorkomen
“Een onafhankelijk adviseur is dus niet geheel onafhankelijk als hij kan sturen door selectie van het aanbod. De oplossing hiervoor zou inderdaad kunnen zijn dat een onafhankelijke adviseur zijn advies moet bepalen op basis van een veel groter deel van de markt, misschien zelfs 100% zoals sommige hypotheekbemiddelaars nu al doen.”
Wie in uw fractie bedenkt zulke kletspraat meneer Paternotte ? 

Motie m.b.t. maximalisering adviesbasis
“Mijn vraag is of de minister het 100%-model voor onafhankelijk advies of in ieder geval het streven naar die 100% wil hanteren bij het ten uitvoer leggen van deze wet. Ik overweeg een motie op dit punt.”
Dat is onhaalbaar meneer Paternotte !
Alleen een schaakcomputer zal in staat zijn om 100 % of bij benadering 60 % van het aanbod in aanmerking te nemen bij het uitbrengen van een advies. Het is een kwestie van ervaring en van vertrouwen.

Een provisieverbod biedt duidelijkheid
“Die duidelijkheid vind ik daarnaast belangrijk wanneer wij het hebben over de provisie die een adviseur of bemiddelaar krijgt. Dankzij het provisieverbod weet de klant wat hij of zij voor het advies betaalt. De minister concludeerde deze week al dat het provisieverbod effectief is. Het belang van de klant staat meer voorop, de klant is ook bereid om te betalen voor een goed advies en het aanbod op bijvoorbeeld vergelijkingssites maakt de markt een stuk inzichtelijker.”
Plotseling betrekt de heer Paternotte de beloning van vergelijkingssites
in de discussie !
Eerder al werd gewag gemaakt van de beloning die Dagblad De Telegraaf ontvangt als een consument via haar website op een link klikt die leidt naar een verzekeringsproduct van b.v. de FBTO.
Wanneer gaat de heer Paternotte ook de inkomsten van Google Ads eens voor het voetlicht brengen ?
Is transparantie hier dan ook niet uitermate gewenst ?

Transparantie provisie op schadeverzekeringen
“Nederland behoudt nu het verbod op provisie voor verzekeringen met een beleggingscomponent, maar op schadeverzekeringen mogen adviseurs wel provisie ontvangen. De klant ziet dit vaak niet omdat hij op het oog dezelfde premie betaalt. Er zijn al veel vragen over gesteld. Hoe kijkt de minister aan tegen een actieve informatieplicht voor aanbieders over de provisie die zij ontvangen, juist ook wanneer deze niet direct zichtbaar is in de premie die de klant betaalt?”

Vrijstelling Nevenverzekeringstussenpersonen.
“De huidige wetgeving kent een vrijstelling voor nevenverzekerings-tussenpersonen. Dat zijn veelal kleine bedrijven die bij hun product een verzekering aanbieden, bijvoorbeeld een glaszetter die wanneer hij een raam vervangt ook een glasverzekering aanbiedt.
Mijn vraag is of het schrappen van deze vrijstelling voor nevenverzekeringstussenpersonen als maatregel proportioneel is waar het gaat om die dienstverlening van dit soort heel kleine bedrijven.
Graag een reactie van de minister.”

Maar mijn beste meneer Paternotte :
Nevenverzekeringstussenpersonen zijn de luis in de pels  van de verzekeringsbedrijfstak. Vergelijkbaar met beunhazen in de autohandel of de bouw.
Afschaffen van die vrijstelling is gewoon dringend noodzakelijk om voortgaande wildgroei te voorkomen. 
Verdienmodellen horen niet aan de basis te staan als verzekeringsovereenkomsten tot stand komen.

“En dan ten slotte, voorzitter.”
Tijdspanne implementatie wetgeving
“Ik begon al eventjes met de tijdigheid van deze implementatiewet. Op 23 februari verloopt de eerste deadline voor het overzetten van deze richtlijn. Dat is over vier weken en naast de Tweede Kamer kent dit land, zo zag ik gisterenavond ook door de behandeling van de  donorwet, een Eerste Kamer. We hebben nu een kersverse, gloednieuwe minister. Mijn vraag is of hij de ambitie heeft om in de toekomst richtlijnen op tijd te implementeren.”

Eindelijk een verstandig woord van een Kamerlid :
Inderdaad : de tijdspanneis kort en ook de bedrijfstak heeft zich  onvoldoende voorbereid op de IDD.
Zelfs de AFM heeft kenbaar gemaakt dat zij zich niet feitelijk kan voorbereiden op het handhaven van deze wetgeving, zo lang de
IDD niet in Nederland is geimplementeerd.
Met andere woorden : zij heeft zich niet kunnen voorbereiden op
handhaving. Ook ziet zij voor zichzelf geen taak om de bedrijfstak te
helpen bij het voorbereiden op de implementatie.

De voorzitter:
“Dank u wel. Ik kijk naar de minister en hoor graag van hem hoeveel tijd hij nodig heeft om zijn beantwoording aan de Kamer voor te bereiden. Dat is een kwartiertje. Dat gaan we doen, min één minuut. We gaan om 21.15 uur dit debat vervolgen.”

De vergadering wordt van 21.01 uur tot 21.15 uur geschorst.

De voorzitter:
“Ik hervat de vergadering. De minister gaat de Kamer beantwoorden in eerste termijn. Aan u het woord.”

Debatverslag wordt vervolgt in :
DEEL 9 : Eerste termijn Minister Hoekstra

 

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES