De vooruitziende blik van Het Verbond

Zie ook : Wanneer een Cyberaanval een catastrofe is  verzekeraars
Nadat onheilsprofeten hadden ingeschat dat de jaarwisseling van 1999 naar 2000 mogelijk zou kunnen leiden tot een soort apocalyps met als gevolg een stroom van brand/inbraak en bedrijfsschade, hebben vele verzekeraars gemeend dat de mogelijk onoverzienbare schadelast niet onder de dekking van de brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen zou moeten vallen.

Dus is – met instemming van het toenmalige kabinet – huis aan huis een algemeen bericht bezorgd, waarin de burgerij en de ondernemers in kennis werden gesteld van de Algemeen geldende uitsluiting voor schade als gevolg van Datum-gerelateerde storingen.

Particulieren gedekt, schade bij bedrijven niet gedekt
Het Verbond van Verzekeraars adviseerde zijn leden eventuele schade door het millenniumprobleem voor particulieren in principe te dekken, maar risico’s van bedrijven zoveel mogelijk uit te sluiten.
Wanneer computers in het jaar 2000 op grote schaal uitvallen – doordat ze de overgang van 99 naar 00 niet aankunnen – moeten clausules in de polissen verhinderen dat recht op vergoeding daarvan bestaat.

De heer Warmelink daarover indertijd : ,,Dat lijkt een hoop geld, maar ik weet niet waar dat bedrag op gebaseerd is. Realistische schattingen gaan uit van 20 miljard gulden en dan praat je alleen over de reparatie van het millenniumprobleem. Niet over de gevolgschade, zoals bijvoorbeeld claims van afnemers.”

Noodfonds (NMH)
Wel heeft de assurantiebranche een noodfonds met 1 miljard gulden voorgesteld voor zogeheten catastroferisico, zoals langdurige stroomuitval of ontbreken van telefoonvoorzieningen.

De millenniumclausule kende de navolgende uitsluiting :
Van de dekking is uitgesloten schade, waarvan aannemelijk is dat die geheel of gedeeltelijk zijn oorsprong vindt in of samenhangt met het – ongeacht op welke plaats of onder wiens verantwoordelijkheid – optreden van een datum-gerelateerde storing en waarvan aannemelijk is dat die had kunnen worden voorkomen of beperkt indien de verzekerde, gelet op de stand van de techniek voorafgaand aan het intreden van de schade, als redelijkerwijs met het oog daarop van hem te verlangen maatregelen had getroffen, een en ander tenzij verzekerde het tegendeel bewijst.
Definitie “datumgerelateerde storing”
Onder een datum-gerelateerde storing wordt verstaan het niet of niet geheel overeenkomstig hun doel functioneren of presteren van (informatietechnologische) hardware, software, een of meer microchips en/of gegevens(bestanden) als gevolg van het niet, onjuist of gebrekkig bevatten, herkennen, vaststellen, verwerken, bewerken of doorgeven van een datum, tijdstip of tijdvak.

Video over de mogelijke problemen veroorzaakt door de Millennium Bug

Voorlichting aan het intermediair
Bij toeval kwam de redactie van Findinet in het bezit van een video, waarin het intermediair werd voorbereid op de problemen die hen en hun cliënten mogelijk te wachten stonden, indien zich inderdaad een kettingreactie zou voordoen verband houdende met de Millennium-Bug.
Het daarin geschetste scenario leek onvoorstelbaar, maar kijken wij naar de problemen die Cyberaanvallen momenteel veroorzaken, dan zat het Verbond dichter bij de waarheid dan zij zelf had kunnen bevroeden.

De desbetreffende clausule is inmiddels afgeschaft. Voor zoverre polisvoorwaarden beperkt moeten worden t.a.v. het risico van storingen in automatiseringssystemen, zijn deze daarin opgenomen.
De NMH (Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij N.V. is inmiddels opgeheven.

GEEN REACTIES