BLOG : HUPSAKEE ….MORES BIJ DE GLASBAK !

Onder de titel “ADFIZ WIJST HDI terecht !publiceerde Findinet op 3 november 2017 een artikel waarin aandacht voor het bericht dat ADFIZ op haar website had geplaatst n.a.v. het feit dat verzekeraar HDI zich rechtstreeks had gewend tot ondernemers die bij de HDI verzekerd waren voor beroepsaansprakelijkheid.

Wat speelt hier ? 
Aanleiding voor mij de achtergrond van dit conflict eens in kaart te brengen.
Wat blijkt : In chronologische volgorde heeft het volgende zich afgespeeld :

Uitstekende reputatie

1) SUB-AGENTEN
Het gerenommeerde verzekeringshuis Schouten Insurance biedt onafhankelijke financiële adviseurs de mogelijkheid om in de hoedanigheid van sub-agent verzekeringen aan te bieden die vervolgens door Schouten worden afgesloten bij verzekeraars als HDI.
Dik van Velzen (NIBE/SVV) hierover : “In Wft-termen is Schouten dan de bemiddelaar. De sub-agent ofwel servicing broker vervult hier de rol van onder-bemiddelaar.

2) PLACING BROKER

In feite vervult Schouten hier de rol van placing broker, want de polisopmaak en de facturering wordt uitgevoerd door Schouten terwijl de adviestaak en de bemiddeling voor rekening komen van sub-agenten. Schouten is onder meer gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen.

3) AANVRAAGFORMULIER IS DE BASIS
Zodra de adviseur tijdens het uitoefenen van zijn taak offerte moet uitbrengen voor
het verzekeren van een risico dat naar zijn mening het beste kan worden ondergebracht door en dus via Schouten, vult hij een aanvraagformulier in dat door of namens de verzekeraar ter beschikking is gesteld. Dat is belangrijk, want dat aanvraagformulier vormt immers de basis van iedere verzekeringsovereenkomst.

4) MAATWERK
Vervolgens ontvangt de sub-agent van Schouten een offerte namens HDI ten name van de desbetreffende cliënt, dus dat is maatwerk.
De offerte is immers gebaseerd op de informatie die in het aanvraagformulier door/namens de aanvrager is verstrekt en de sub-agent licht mondeling of schriftelijk toe waarom hij zijn klant adviseert om de offerte van Schouten te verkiezen boven die van andere aanbieders zoals Bavam, NN, Aegon, Nedasco, Voogd en Voogd of VKG.

5) WILSOVEREENSTEMMING
De opdracht wordt verstrekt en de overeenkomst tussen verzekeraar HDI en verzekeringsnemer komt tot stand.

6) TWEE BEMIDDELAARS (de hazen in deze blog)
Hier is sprake van twee bemiddelaars :
– de sub-agent die de taak van adviseur op zich heeft genomen;
– de placing broker, die geen enkele ADVIES-relatie heeft met de verzekeringsnemer.
Ze lijken op elkaar, maar zijn toch echt verschillend !

7) MARKEL KOOPT SCHOUTEN
Vervolgens koopt verzekeraar Markel de aandelen van Schouten Insurance. SII Assuraduren maakt daarvan deel uit. Markel is gespecialiseerd in het verzekeren van beroepsaansprakelijkheidsrisico’s, reden waarom zij interesse heeft voor Schouten.

 

8) KONIJN UIT DE HOED
Markel verstrekt Schouten Assuradeuren een volmacht en vanaf dat moment kan Schouten niet alleen optreden als placing broker, maar tevens in de hoedanigheid van gevolmachtigde agent namens Markel.

Dat hoeft niet bezwaarlijk te zijn, mits Schouten maar intern de konijnen van de hazen blijft onderscheiden.

 

9) ONGEVRAAGD ADVIES
Op enig moment besluit Schouten – in de hoedanigheid van gevolmachtigde agent – de subagenten een alternatief voorstel toe te zenden. Daarbij maakt zij tevens gebruik van de informatie die zij in de hoedanigheid van placing broker heeft verzameld bij het plaatsen en continueren van verzekeringen die bij HDI lopen.

10) WETGEVING PRIVACY
Of hier sprake is van schending van de privacy dan wel van misbruik van gegevens die onderdeel zijn van een overeenkomst tussen verzekeraar HDI en de verzekerde, kan ik niet beoordelen.
Maar de vraag is gerechtvaardigd of Schouten hier de juiste weg heeft bewandeld.
Zij heeft niet afgewacht of de sub-agent zich van zijn adviestaak zou kwijten, maar zij is actief aan de slag gegaan met het oogmerk verzekeraar Markel te bevoordelen.

11) HDI IN HET GEWEER
Op enig moment stelt Verzekeraar HDI vast dat Schouten bezig is met het oversluiten van de bij HDI opgebouwde portefeuille en zij gaat in de verdediging.
Aangezien Schouten II of Schouten Assuradeuren zonder overleg met HDI concurrerende offertes heeft aangeboden bij de verzekeringsnemers, zag HDI geen andere oplossing dan rechtstreeks contact te zoeken met haar polishouders.
Is dat zo vreemd ? Ik vind van niet :
HDI kon zelfs niet weten of en zo ja welke onder-bemiddelaars de zaken via Schouten bij hen hebben aangebracht.

12) HET BELANG VAN DESKUNDIG ADVIES
Aangezien HDI belang hecht aan de rol van een onafhankelijk adviseur, verwijst zij in haar voorstel naar Registeradviseurs Koekenberg Van Vuuren.
HDI ziet daarbij echter over het hoofd dat de zaken van Schouten niet rechtstreeks, maar via sub-agenten tot stand zijn gekomen.
En dat schiet bij ADFIZ dus in het verkeerde keelgat. Maar is daarvoor wel  voldoende  aanleiding ? 

13)  HDI BELOOFT BETERSCHAP
Vervolgens tikt Adfiz verzekeraar HDI dus op de vingers en HDI erkend de fout en stelt dat zij de ontstane situatie betreurt.

TIEN KLEINE NEGERTJES
Op 6 oktober 2017 publiceerde ik de BLOG : HET VERHAAL VAN DE TIEN KLEINE NEGERTJES.
Ik ben zo vrij thans uit deze BLOG te citeren :
“STRAFBARE FEITEN ?
Grote vraag blijft : hoe zit het met de verzekeraars ?
Als er polissen zijn geroyeerd terwijl daarvoor noch van de klant, noch vanuit de verzekeraar een opzegging heeft plaatsgevonden, dan is hier sprake van strafbare feiten.
Mij is niet bekend dat dienstverleners als RISK eigenmachtig lopende polissen mogen royeren. Ook niet als deze vervolgens worden vervangen door een vergelijkbaar mogelijk beter verzekeringsproduct, ondergebracht bij andere verzekeraars.

14) EPILOOG
Ik vraag mij overigens nog af hoe het zit met het aanvraagformulier dat ten grondslag ligt aan de door Schouten uitgebrachte offerte. Dit formulier vormde immers de basis van de polis die bij HDI was afgesloten !
Het zou mij niet verbazen indien KIFID of de rechter ooit nog eens verzocht zal worden uit te spreken of een aanvraagformulier tevens kan dienen als basis voor een vervangende verzekeringsovereenkomst.

MORES IN DE GLASBAK ? 
Ik vraag mij tevens af :
Wordt het niet eens tijd dat iedereen weer eens een A- cursus uit 1960 gaat volgen bij de Amsterdamse
Beursclub ? Het moet toch niet gekker worden !
Als verzekeraars door het intermediair van hun zaken bestolen worden zonder dat daarvoor enige aanleiding is, dan rest hen toch geen andere keuze dan contact zoeken met de polishouder !

Er zijn tot mijn verdriet nog maar weinig echt onafhankelijke techneuten in onze branche.

Meester in de verzekeringsethiek
Maar ik heb nog altijd het volste vertrouwen in de mening van Dik van Velzen. Ik heb de heer Van Velzen van Nibe/SVV verzocht mijn bevindingen te toetsen.  Het zou ADFIZ sieren indien zij zich nader zou beraden over het door haar ingenomen standpunt.

Ik spreek de hoop uit dat alle medewerkers van HDI en de leden van Adfiz/Rmia het defintieve oordeel van Adfiz in hun oren zullen knopen, er lering uit zullen trekken.
Want de hele markt moet zich realiseren:

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

Een goede reputatie komt doorgaans te voet,
maar vertrekt veelal te paard.
&
I can only watch your back
if you watch mine.

GEEN REACTIES