Deel 3 : 2e Richtlijn EU Verzekeringen / Toetsen, Kwaliteit en Educatie

Vervolg op publicatie d.d. 12 september 2016

EU Commission logoIn deze column vraag ik uw gewaardeerde aandacht voor een onderwerp waarvoor de meesten onder u tot op de dag van vandaag weinig of geen onderzoek heeft gedaan.

In de eerste publicatie van deze reeks, heb ik u globaal geïnformeerd over de meest opvallende veranderingen die ons te wachten staan n.a.v. de 2e Richtlijn Verzekeringsdistributie.

Door Hans van Ommen

In de komende publicaties zal ik nader in gaan op een specifiek onderwerp waarvan ik een aantal reeds heb benoemd in de 1e publicatie.

Nieuwe inspanningsverlichting
Zo bevat artikel 25 van de 2e Richtlijn een nieuwe inspanningsverplichting die moet worden nagekomen door zowel verzekeraars als door het intermediair.
De titel van dit artikel spreekt al boekdelen:
‘Toezicht op producten en governancevereisten’
Letterlijk begint dit artikel met de navolgende tekst :
1. Verzekeringsondernemingen, alsmede tussenpersonen die verzekeringsproducten ontwikkelen voor verkoop aan klanten, zorgen voor handhaving, toepassing en toetsing van een procedure voor de goedkeuring van elk verzekeringsproduct, of van significante aanpassingen van bestaande verzekeringsproducten, vóór het in de handel wordt gebracht of onder klanten wordt gedistribueerd.
Het productgoedkeuringsproces staat in verhouding tot en past bij de aard van het verzekeringsproduct.
Tijdens het productgoedkeuringsproces wordt een beoogde doelmarkt voor elk product gespecificeerd, wordt gewaarborgd dat alle desbetreffende risico’s voor een dergelijke beoogde doelmarkt geëvalueerd zijn en dat de geplande distributiestrategie in samenhang is met de beoogde doelmarkt, en worden redelijke stappen genomen om ervoor te zorgen dat het verzekeringsproduct gedistribueerd wordt op de beoogde doelmarkt.
De verzekeringsonderneming begrijpt en toetst ook regelmatig de verzekeringsproducten die zij aanbiedt of in de handel brengt, waarbij rekening wordt gehouden met alle gebeurtenissen die materiële gevolgen kunnen hebben voor het potentiële risico voor de beoogde doelgroep, om ten minste te beoordelen of het verzekeringsproduct blijft beantwoorden
aan de behoeften van de beoogde doelgroep en of de geplande distributiestrategie passend blijft.

In gewoon Nederlands wordt hier duidelijk gemaakt dat zij die verzekeringsproducten ontwikkelen en op de markt brengen of daarin wijziging aanbrengen, zich allereerst moet vergewissen van de kwaliteit daarvan, waarbij de belangen van de beoogde doelgroep scherp in het oog moet worden gehouden.

Toetsing van Kwaliteit en distributiestrategie
Maar daar blijft het niet bij : ook de distributiestrategie en de samenstelling van de gedekte belangen en gevaren dienen de ontwikkelaars van producten nauwkeurig onder de loep te nemen, alvorens de marketingstrategie wordt bepaald. Zelfs dienen zij zich er van te vergewissen dat de kwaliteit van het product nog passend is voor de doelgroep.

Kennis handhaven
Met betrekking tot lopende verzekeringen rust op de ontwikkelaars van producten de plicht de verzekeringstechnische kennis op peil te houden binnen de eigen organisatie.
Deze verplichting vloeit voort uit het woorden ‘begrijpt de verzekeringsproducten‘ die ogenschijnlijk als een paar verloren woordjes opduiken in de tekst van het desbetreffende artikel.

Verplichte toetsing
Tevens rust op hen de plicht ieder verzekeringsproduct regelmatig te toetsen, waarbij de nadruk ligt op alle gevaren die materiële gevolgen kunnen het voor de beoogde doelgroep en de door hen verzekerde belangen. Zij moeten dus zelf de overtuiging hebben dat het product een adequate dekking biedt. Dit met het oogmerk zich ervan te overtuigen dat het verzekeringsproduct van nut is voor de doelgroep en dat de gekozen wijze van distributie (b.v. via internet) daarbij past.

Kennis overdragen
In dit kader wil ik niet nalaten om nu reeds te melden dat op de ontwikkelaars van verzekeringsproducten tevens de plicht rust om de kennis en informatie over het verzekeringsproduct te delen met de adviseurs, ook indien het onafhankelijke intermediairs betreft.
Maar daarop zal ik nader in gaan in de volgende editie van deze reeks.
Ik spreek de hoop uit dat u mijn publicaties over dit onderwerp zult blijven volgen en dat ik u zo geleidelijk mee kan nemen in de wondere wereld van het nieuwe verzekeren.

Hans van Ommen
redactie Findinet Nieuwsdienst

En ik besluit deze column maar weer met de woorden :
Geeft u Advies ?
Dan bent u op grond van de 2e Richtlijn verplicht om iedere cliënt een gepersonaliseerde aanbeveling te doen toekomen bij het afsluiten van een nieuw verzekeringscontract.

Wordt vervolgd >><>>>>>>>>>>

GEEN REACTIES