Verhuurders hebben nu al inzage in inkomen van huurders

Met een webtool van de Belastingdienst kunnen verhuurders nagaan of een huishouden op een bepaald adres een verzamelinkomen heeft boven of onder de 43.000 euro.

Dat antwoordt minister Spies op Kamervragen. Hiermee loopt de Belastingdienst vooruit op een wet die nog door de Tweede Kamer moet worden behandeld.

De maximale huurverhoging per 1 juli 2012 is vastgesteld op 2,3 %,gelijk aan het inflatiepercentage over 2011. Dit maximum geldt voor huishoudens met (in 2010) een gezamenlijk inkomen tot € 43.000,-.

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van meer dan € 43.000,- wil de regering een maximale verhoging van inflatie + 5 % toestaan. Het voorstel van wet dat de boven-inflatoire verhoging voor zgn. ‘scheefwoners’ moet regelen ligt nog bij de Tweede Kamer.

De vragenstellers vinden het dan ook voorbarig dat de Belastingdienst nu al informatie verstrekt over het inkomen van huurders aan de verhuurders. Het gaat daarbij overigens niet om exacte bedragen, maar het aangeven of het inkomen al dan niet boven de grens ligt.

De minister antwoordt dat met de tool niet langer gewacht kon worden. Volgens wettelijke regels moet de huurverhoging minstens twee maanden van tevoren (dus uiterlijk 1 mei) worden gecommuniceerd.

Privacy

Anders dan de vragenstellers vindt minister Spies niet dat hiermee de privacy van de huurders wordt geschonden.

“Het is logischerwijs niet mogelijk de doorstroming van huurders met een hoger inkomen te bevorderen zonder informatie over het huishoudinkomen van de huurder. Gezien het publieke belang van het bevorderen van doorstroming in de woningmarkt en het beperken van de administratieve lasten voor verhuurders en huurders wordt de verstrekking van een verklaring door de Belastingdienst gerechtvaardigd geacht. De ‘pressing social need’ is de bevordering van de doorstroming op de woningmarkt. Doordat de verklaring van de Belastingdienst uitsluitend aangeeft of het huishoudinkomen meer dan € 43.000 bedraagt of niet, wordt de privacy van huurders zo min mogelijk aangetast. Bovendien biedt de eis dat de verhuurder de door de Belastingdienst verstrekte verklaring bij het huurverhogingsvoorstel voegt huurders bescherming tegen onredelijke huurverhogingsvoorstellen van hun verhuurder.”

De minister wijst erop dat gebruik van de informatie voor een ander doel onrechtmatig is. Zij is van mening dat er geen angst hoeft te bestaan voor onrechtmatig gebruik omdat daartegen voldoende sancties mogelijk zijn.

Update

Op 13 april heeft de rehter in kort geding bepaald dat de gegevens niet eerder verstrekt mogen worden dan het moment waarop de wet in werking treedt. Zie: Rechter voorkomt inzage in inkomen van huurders.

GEEN REACTIES