Tweede Kamer heeft tekst Wft-zorgplichtartikel alsnog aangepast

De AFM kan alleen ingrijpen bij evidente misstanden die het vertrouwen in de dienstverlener of de markten kunnen schaden

De Tweede Kamer heeft een amendement, ingediend door Aukje de Vries (VVD) en Wouter Koolmees (D66), nadat dit op een aantal gewijzigd was, aangenomen.

Update van het artikel dat eerder op 19 september werd gepubliceerd.

Met dit amendement worden twee leden toegevoegd aan het algemene zorgplicht-artikel dat vanaf 1 januari 2014 in de Wft is opgenomen (artikel 4:24 a).

zij luiden als volgt:

3. De Autoriteit Financiële Markten geeft met betrekking tot het eerste en tweede lid slechts toepassing aan artikel 1:75 bij evidente misstanden die het vertrouwen in de financiële dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden. 

4. Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit artikel aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit artikel in de praktijk.

Het voorgestelde artikel 4:24a van de Wft voorziet in een generieke zorgplicht voor financiële dienstverleners zodat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan ingrijpen indien sprake is van een zorgplichtschending die buiten de reikwijdte van de Wft valt. Immers, indien artikel 4:24a van de Wft niet wordt nagekomen, kan de AFM een boete of last onder dwangsom opleggen (wanneer een eerder gegeven aanwijzing niet is opgevolgd).

Door dit artikel wordt er potentieel veel ruimte gelaten aan de AFM, vindt de Tweede Kamer. “De AFM kan door handhaving van deze generieke zorgplicht naar eigen inzicht deze zorgplicht invullen. Op deze invulling is geen parlementaire controle van toepassing.”

“Doel van dit amendement is”, staat in de toelichting, “om te verankeren dat ingrijpen door de AFM op basis van schending van de generieke zorgplicht uitsluitend kan plaatsvinden in het geval van evidente misstanden. Uitgangspunt dient te zijn dat invulling van de zorgvuldigheidsnorm bij voorkeur plaatsvindt via algemeen verbindende voorschriften. Alleen als de totstandkoming of aanpassing van algemeen verbindende voorschriften niet kan worden afgewacht wegens het ernstige karakter van de schending en de spoedeisendheid van de handhaving, kan de AFM handhaven op basis van de generieke zorgplicht.

Daarnaast voorziet dit amendement in een evaluatie van de werking van de algemene zorgplicht. Uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding wordt de algemene zorgplicht geëvalueerd.”

GEEN REACTIES