Trend zet door: toename zzp-contracten en minder vast dienstverband

Uit onderzoek in opdracht van SZW blijkt een toename in komende 2 jaar van tijdelijke contracten en van het inzetten van zzp-ers.

Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers. Minister Asscher gebruikt het rapport, dat al op 10 oktober 2013 is uitgebracht, nu als ondersteuning voor zijn wetsvoorstel Werk en Zekerheid.

De uitkomsten zijn ook van belang bij de herijking van het pensioenstelsel (dat immers gebaseerd is werknemers met een langdurig vast dienstverband, liefst bij dezelfde werkgever) en voor productontwikkelaars bij verzekeringmaatschappijen.

Vooraf zegt Ecorys bij de resultaten een slag om de arm te willen houden, omdat de interviews plaatsvonden in ‘crisistijd’.

Toch liegen de trends er niet om.

Van de ondervraagde beroepsbevolking werkt slechts 21% op basis van een vast contract; 26% heeft een tijdelijk contract en diezelfde percentages gelden ongeveer voor uitzenders en zzp-ers (exclusief de payrollers).

Verwachtingen

Circa de helft (53%) van de bedrijven heeft in de enquête aangegeven in de komende twee jaar meer flexibele contracten te willen gaan hanteren. Dit zijn vooral bedrijven die al met payrollcontracten werken (66%) en instellingen in de zorgsector (64%). Bedrijven die alleen met vast personeel werken hebben een minder sterke neiging tot flexibilisering (38%).

Aan bedrijven die al met een bepaalde contractvorm werken is gevraagd in hoeverre het aandeel van deze contractvorm in de komende twee jaar naar verwachting zal toenemen, gelijk blijven of afnemen. Hieruit blijkt dat het aandeel vaste banen bij meer bedrijven zal afnemen (32%) dan toenemen (21%). In de bouw is het aandeel bedrijven dat meer vaste contracten verwacht iets lager (17%) en in de vervoersector iets hoger (29%). Naar grootteklasse gezien zijn er geen verschillen.

Hetzelfde geldt voor de inzet van detacheringen. Ook hierbij zijn er meer bedrijven die een afname (25%) verwachten dan een toename (11%). Het aandeel uitzendarbeid zal bij evenveel bedrijven vermoedelijk toenemen (21%) en afnemen (22%).
Ook ziet een merendeel van de geënquêteerde bedrijven eerder een toename dan een afname in het aandeel tijdelijke arbeid, payrollwerk en de inzet van zzp’ers.

Verwachte ontwikkeling per sector

Het onderzoek geeft ook inzicht in de verwachtingen van bedrijven in het gebruik van contractvormen in de komende twee jaar per sector.

  • Vaste contracten zullen in de komende twee jaar vooral in de zorgsector afnemen en in de vervoerssector het sterkst toenemen;
  •  In de zorgsector en de vervoersector neemt het gebruik van tijdelijke contracten toe;
  • Uitzendwerk daarentegen zal vooral in de zorgsector afnemen;
  • In de agrarische sector zal het aandeel zzp’ers juist toenemen, terwijl dat aandeel in de bouw – waar veelal al met zzp’ers wordt gewerkt- grotendeels gelijk zal blijven;
  • In de andere sectoren blijft het gebruik van contractvormen naar verwachting nagenoeg gelijk.

Het gemiddelde beeld van bedrijven over de ontwikkeling van de inzet van contractvormen voor de komende twee jaar laat zien dat er een toename verwacht kan worden van tijdelijke contracten, payrollcontracten en inzet van zzp’ers, bij per saldo een gelijk blijvend aantal uitzendkrachten en een vermindering van het aantal mensen met een vast contract en detacheringen. Het gaat hierbij om een meting per begin 2013, wanneer de economische vooruitzichten voor veel bedrijven ongunstig of op zijn minst onzeker zijn.

GEEN REACTIES